რედკოლეგიის წევრები

უნივერსიტეტის გაზეთის რედკოლეგია წარმოადგენს სათათბირო ორგანოს. იგი უფლებამოსილია შეიკრიბოს წელიწადში არანაკლებ 4-ჯერ (3 თვეში ერთხელ) და იმსჯელოს გაზეთის განვითარებასთან დაკავშირებულ სტრატეგიულ საკითხებზე და აღნიშნულ თემებზე რეკომენდაციები მისცეს გაზეთის რედაქტორს. გარკვეული რეკომენდაციების შემუშავებისას რედკოლეგია გადაწყვეტილებას იღებს (კონსესუსის არარსებობის შემთხვევაში) რედკოლეგიის წევრების ხმათა უბრალო უმრავლესობით. რედკოლეგიის წევრების ფუნქციაა, ამავე დროს, პოპულარიზაცია გაუწიონ ფაკულტეტებზე რედაქციის მიერ გაწეულ საქმიანობას, პროექტებს, ინიციატივებს და სხვ. რედკოლეგიის წევრებმა უნდა დაიცვან სარედაქციო დამოუკიდებლობის პრინციპი.

 

გაზეთ „თბილისის უნივერსიტეტის“ რედკოლეგიის (სათათბირო ორგანო) წევრები

 

იაგო კაჭკაჭიშვილი,
თსუ-ის სოციალურ და პოლიტიკურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი,
სოციალური მუშაობისა და სოციოლოგიის
მიმართულების ხელმძღვანელი.

 

 

 

 

მანანა შამილიშვილი,

თინათინ მარგალიტაძე,

თინათინ ბოლქვაძე,

ეთერ ხარაიშვილი,

რევაზ გველესიანი,

ირაკლი იმედაძე,

გიორგი ჯაიანი,

თემურ ნადარეიშვილი,

მორის შალიკაშვილი,

მაია ივანიძე,

ვლადიმერ მარგველაშვილი,

გიორგი ლობჟანიძე,

ეკა კვიტაშვილი.