• მსოფ­ლი­ოში აღი­არ­ებ­ული ეკ­ონ­ომ­ის­ტი გრე­გო­რი მენ­ქიუ თსუ-ის სა­მეც­ნი­ერო ჟურ­ნა­ლის „ეკ­ონ­ომ­იკა და ბიზ­ნე­სი“ სა­რე­დაქ­ციო საბ­ჭოს წევ­რი გახ­და

  13 ივლ 2020
  მო­ამ­ზა­და თა­მარ და­დი­ან­მა ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის სა­მეც­ნი­ერო ჟურ­ნალ „ეკ­ონ­ომ­იკ­ისა და ბიზ­ნე­სის“ მთა­ვარ­მა რე­დაქ­ტორ­მა, პრო­ფე­სორ­მა ელ­გუ­ჯა მექ­ვა­ბიშ­ვილ­მა მე­ტად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და სა­სი­ხა­რუ­ლო, სა­პა­სუ­ხო წე­რი­ლი მი­იღო ამ­ერ­იკ­ის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბი­დან. კერ­ძოდ, მსოფ­ლი­ოში ცნო­ბილ­მა ამ­ერ­იკ­ელ­მა მეც­ნი­ერ-ეკ­ონ­ომ­ის­ტმა, პე­და­გოგ­მა და სა­ხელ­მწი­ფო მოღ­ვა­წემ, ჰარ­ვარ­დის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის…

  ვრცლად

 • თსუ-ში რექ­ტო­რის არ­ჩევ­ნე­ბი 4 აგ­ვის­ტოს გა­იმ­არ­თე­ბა

  23 ივნ 2020
  ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში რექ­ტო­რის არ­ჩევ­ნე­ბი 4 აგ­ვის­ტოს გა­იმ­არ­თე­ბა. არ­ჩევ­ნებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­ის მი­სა­ღე­ბად რექ­ტო­რო­ბის მსურ­ველ კან­დი­დატ­თა რე­გის­ტრა­ცი­ას­თან და არ­ჩევ­ნე­ბის ჩა­ტა­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი წე­სე­ბი უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის აკ­ად­ემი­ურ­მა საბ­ჭომ გან­საზღვრა. გთა­ვა­ზობთ შე­სა­ბა­მის დად­გე­ნი­ლე­ბას:   დად­გე­ნი­ლე­ბა №51/2020 22 ივ­ნი­სი, 2020   სსიპ – ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის…

  ვრცლად

 • თსუ-ის კან­ცლე­რის პა­სუ­ხე­ბი აქ­ტუ­ალ­ურ კითხვებ­ზე

  23 ივნ 2020
  მო­ამ­ზა­და ნა­ტო ობ­ოლ­აძ­ემ ვი­თა­რე­ბა თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში: რო­გო­რია თსუ-ის და­სუფ­თა­ვე­ბის სამ­სა­ხუ­რის COVID-19-ით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი თა­ნამ­შრომ­ლის მდგო­მა­რე­ობა? რო­გორ ჩა­ტარ­დე­ბა ფი­ნა­ლუ­რი გა­მოც­დე­ბი? რა ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რუ­ლი, ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ული სი­ახ­ლე­ებია? — კითხვებს თსუ-ის კან­ცლე­რი ლა­შა სა­ღი­ნა­ძე პა­სუ­ხობს. - უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის სივ­რცე­ში და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი კო­რო­ნა­ვი­რუ­სის ერ­თი შემ­თხვე­ვის გა­მო რა შე­იც­ვა­ლა და…

  ვრცლად

 • მაია ჩიღ­ვი­ნა­ძე: „უმ­ჯო­ბე­სია გა­მოც­დე­ბი სა­გა­მოც­დო სივ­რცე­ებ­ში ელ­ექ­ტრო­ნუ­ლად ჩა­ტარ­დეს"

  23 ივნ 2020
  მო­ამ­ზა­და მაია ტო­რა­ძემ მო­ახ­ლოვ­და ფი­ნა­ლუ­რი გა­მოც­დე­ბის დრო. ამ დროს უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში უკ­ვე სა­გა­მოც­დო ცი­ებ-ცხე­ლე­ბა იწყე­ბო­და, თსუ-ის სა­გა­მოც­დო ცენ­ტრი სა­ორ­გა­ნი­ზა­ციო საქ­მე­ებ­ით იყო და­კა­ვე­ბუ­ლი, სტუ­დენ­ტე­ბი კი უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ბიბ­ლი­ოთ­ეკ­ის დარ­ბა­ზებ­ში იკ­ავ­ებ­დნენ ად­გილს გა­მოც­დის ჩა­სა­ბა­რებ­ლად. წელს პან­დე­მი­ამ ყვე­ლა­ფე­რი შეც­ვა­ლა. ონ­ლა­ინ სწავ­ლე­ბის რთუ­ლი ეტ­აპ­ის წარ­მა­ტე­ბით გავ­ლის…

  ვრცლად