• ახ­ალი გა­რე­მო­ება უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში და პან­დე­მი­ის კვა­ლი

  19 სექ 2020
  ახალი სასწავლო წელი 14 სექტემბერს უნივერსიტეტში დისტანციური სწავლის ფორმატით დაიწყება. სასწავლო პროცესი 1 ოქტომბრიდან, სავარაუდოდ, ჩვეულ რეჟიმში — აუდიტორიებში განახლდება, თუმცა ყველაფერი დამოკიდებული იქნება ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე ქვეყანაში. რა წესების დაცვაა საჭირო პანდემიის პირობებში? რა სიახლე დახვდებათ სტუდენტებს უნივერსიტეტში? რა ახალ…

  ვრცლად

 • ყვე­ლა­ზე მე­ტი აბ­იტ­ური­ენ­ტი და გრან­ტო­სა­ნი თსუ-ში მოხ­ვდა

  19 სექ 2020
  თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი ჩა­რიცხულ და გრან­ტის მქო­ნე სტუ­დენ­ტთა რა­ოდ­ენ­ობ­ით წელ­საც ლი­დე­რობს. 2020 წელს თსუ-მ 5082 პირ­ველ­სე­მეს­ტრე­ლი მი­იღო, მათ­გან 46%-ზე მეტს სა­ხელ­მწი­ფო და­ფი­ნან­სე­ბა აქ­ვს მო­პო­ვე­ბუ­ლი, რაც ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით გრან­ტო­სა­ნი პირ­ველ­კურ­სე­ლე­ბის 35% პრო­ცენ­ტია. თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის სა­ბა­კა­ლავ­რო სა­ფე­ხურ­ზე ჩა­ირ­იცხა ერ­თი­ან ერ­ოვ­ნულ გა­მოც­დებ­ზე…

  ვრცლად

 • ფა­კულ­ტეტ­მა მო­მა­ვალ­შიც უნ­და და­აკ­მა­ყო­ფი­ლოს გამ­კაც­რე­ბუ­ლი მოთხოვ­ნე­ბი თსუ-ის პირველობის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად

  19 სექ 2020
  თსუ-ის ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტეტს „ძვე­ლი” ახ­ალი დე­კა­ნი ჰყავს. ფა­კულ­ტე­ტის გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბით, პრო­ფე­სო­რი ნა­ნა გაფ­რინ­დაშ­ვი­ლი უკ­ვე მე­ორ­ედ აირ­ჩი­ეს ფა­კულ­ტე­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლად. გა­ზეთ „თბი­ლი­სის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის” რე­დაქ­ცია უერ­თდე­ბა მი­ლოც­ვებს და გთა­ვა­ზობთ სა­უბ­რებს ახ­ლად არ­ჩე­ულ დე­კან­თან. ნა­ნა გაფ­რინ­დაშ­ვი­ლი,ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი – ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის დე­კა­ნო­ბა,…

  ვრცლად

 • ზუსტ და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყვე­ლო მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტეტს კვლავ რა­მაზ ხო­მე­რი­კი უხ­ელ­მძღვა­ნე­ლებს

  19 სექ 2020
  თსუ-ის ზუსტ და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყვე­ლო მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტეტს მო­მა­ვა­ლი ოთხი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში კვლავ რა­მაზ ხო­მე­რი­კი უხ­ელ­მძღვა­ნე­ლებს. დე­კა­ნის არ­ჩევ­ნებ­ში, რო­მე­ლიც 30 ივ­ნისს გა­იმ­არ­თა, ფა­კულ­ტე­ტის საბ­ჭოს 39 წევ­რი­დან მან 34 წევ­რის ხმა მი­იღო. რო­გორც ფა­კულ­ტეტ­ზე ამ­ბო­ბენ, რა­მაზ ხო­მე­რი­კი მხარ­და­ჭე­რას სა­მარ­თლი­ან­ად იმ­სა­ხუ­რებს, რად­გან ფა­კულ­ტე­ტის პრო­ფე­სუ­რა­სა…

  ვრცლად