იუბილე

მინერალოგია-პეტროგრაფიის კათედრის 100 წლიანი გზა

მინერალოგია-პეტროგრაფიის კათედრა ქართული უნივერსიტეტის დაარსების პირველსავე წლებში, 1919 წელს, ცნობილი მეცნიერის, აკადემიკოს ალექსანდრე თვალჭრელიძის თაოსნობით, სამათემატიკო-საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე გაიხსნა. იგი იყო ერთადერთი გეოლოგიური პროფილის კათედრა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ სამხრეთ კავკასიაში. ახლად დაარსებულ კათედრას თავად პროფესორი ალექსანდრე თვალჭრელიძე ჩაუდგა სათავეში და მას გარდაცვალებამდე - 38 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა.
კათედრის დაარსება სირთულეებთან იყო მაშინ დაკავშირებული. იმ დროისათვის სასწავლო პროცესს მხოლოდ ერთი მიკროსკოპი და ქანების ერთადერთი კოლექცია ემსახურებოდა; იყო ქართული ორიგინალური სახელმძღვანელოების დეფიციტი. სადემონსტრაციო მასალის დეფიციტის შევსებას კათედრა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მოწყობილი ექსკურსიებისას მოპოვებული მინერალებისა და ქანების კოლექციის ხარჯზე ახდენდა. მაღალკვალიფიციური გეოლოგიური კადრების მომზადების მიზნით კათედრა რამდენიმე მიმართულებით მუშაობდა: მაღალკვალიფიციური პროფესორ-მასწავლებელთა კადრების მოზიდვის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისა და ქართული ორიგინალური სახელმძღვანელოოების შექმნის მიმართულებებით.
კათედრის თავდაპირველი შემადგენლობა ასეთი იყო: პროფესორი ალ. თვალჭრელიძე; დოცენტი ი. ყიფშიძე, ასისტენტი ა. ფლორენსკი, ლექტორი გ. სმირნოვი და პრეპარატორი შ. ნადარეიშვილი. მაშინ კათედრის ეს მცირე ჯგუფი საბუნებისმეტყველო, პოლიტექნიკურ, აგრონომიულ და საექიმო ფაკულტეტებს ემსახურებოდა; იკითხებოდა კათედრის მაპროფილებელი დისციპლინები: კრისტალოგრაფია, მინერალოგია და პეტროგრაფია. 
1926-1930 წლებში კიდევ უფრო გაიზარდა კათედრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. 1926 წელს ჭიათურის მარგანეცის „ჩემოს“ საზოგადოების მიერ უნივერსიტეტისათვის გადმოცემული თანხებიდან კათედრამ უცხოური ფირმის მიკროსკოპები, მინერალებისა და ქანების კოლექციები შეიძინა.
კათედრის მთავარი საზრუნავი მაინც მშობლიურ ენაზე ახალი სახელმძღვანელოების შედგენისა და არსებული სახელმძღვანელოების ქართულ ენაზე თარგმნისა და გამოცემის საკითხი იყო. 1920 წელს ქართულ ენაზე პირველად ალ. თვალჭრელიძის გეომეტრიული კრისტალოგრაფიის სახელმძღვანელო დაიბეჭდა.
კათედრის საქმიანობა მარტო სასწავლო პროცესით არ იფარგლებოდა. კადრების მომზადების პროცესის პარალელურად, საფუძველი ჩაეყარა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას, რომელიც თავდაპირველად, ძირითადად, გამოყენებითი მინერალოგიის მიმართულებით მიმდინარეობდა. ალ. თვალჭრელიძისა და მისი თანამებრძოლების სამეცნიერო ინტერესთა სფეროში მოექცა საქართველოს ბუნებრივი რესურსების კომპლექსურად შესწავლის აუცილებლობის საკითხი.
ალ. თვალჭრელიძის თაოსნობით მოწყობილი გეოლოგიური ექსპედიციის შედეგად აღმოჩენილ იქნა გრაფიტის, დარიშხანის, მოლიბდენიტის, არსენოპირიტის, თეძამის ვულკანური ტუფის, სახურავი ფიქლების, ბოლნისის ტუფის, აქატის, ქალცედონის, ტალკის, ბარიტის, დანალექი და მაგმური წარმოშობის სხვადასხვა სახის მოსაპირკეთებელი და სანახელაო ქვების, მსუბუქი ბეტონის შემავსებელი მასალის, მჟავეგამძლე ანდეზიტების საბადოები და სხვ.
დაარსების ადრეული წლებიდან კათედრის სამეცნიერო-კვლევის ძირითადი პრობლემა მაინც ადსორბენტი თიხების შესწავლა იყო, რასაც თეორიულ მხარესთან ერთად დიდი პრაქტიკული სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა ჰქონდა. ამ ტიპის თიხებს იყენებდნენ როგორც გამწმენდ საშუალებას ნავთობისა და საფეიქრო მრეწველობაში. იმ ხანად ეს მინერალური ნედლეული იმპორტის საგანს წარმოადგენდა და ამერიკის კონტინენტის ფლორიდინის შტატიდან შემოჰქონდათ, რაც რიგ სიძველეებთან იყო დაკავშირებული. ალ. თვალჭრელიძის მიერ მსგავსი თიხები მიკვლეული იქნა წალტუბოს რაიონის სოფ გუბრინში. აღმოჩენილი თიხების ტექნიკურ ვარგისიანობაზე გამოცდის მიზნით, კათედრაზე 1926 წელს ჩამოყალიბდა სამუშაო ჯგუფი ფლორიდინის ლაბორატორიის სახელწოდებით. ჩატარებულმა ცდებმა დაადასტურა გუბრინის თიხების, როგორც ადსორბენტის, ყოველმხრივ ვარგისიანობა-უპირატესობაც კი ამერიკულ თიხასთან შედარებით. 1929 წელს ხსენებული ლაბორატორიის ბაზაზე შეიქმნა და განვითარდა სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულება - კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი. კათედრისა და ინსტიტუტის თანამშრომელთა ერთობლივმა მუშაობამ თიხების კვლევის საქმეში უდიდესი ავტორიტეტი მოიპოვა და თუ დღეს მსოფლიოს პეტროგრაფიული საზოგადოება საქართველოს თიხებს გუმბრინისა და ასკანის სახელწოდებით იცნობენ, მასში განუზომლად დიდია კათედრისა და მისი დამფუძნებლის ალ. თვალჭრელიძის ღვაწლი.
1933-1934 სასწავლო წლიდან მინერალოგია-პეტროგრაფიის კათედრა საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტში გაერთიანდა. 1935 წელს ეს უკანასკნელი დანაწილდა და მას ცალკე გამოეყო გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი, რომელშიაც მინერალოგია-პეტროგრაფიის კათედრა 2003 წლამდე შედიოდა.
1937 წელს შემოიღეს მინერალოგიის სწავლება ქიმიისა და ბიოლოგიის ფაკულტეტებზე. ამ პერიოდში ეწყობოდა სასწავლო პრაქტიკები: მე-2 კურსზე მინერალოგიაში, მე-3 კურსზე პეტროგრაფიაში, ხოლო 4 და მე-5 კურსის სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკებს გადიოდნენ სხვადასხვა გეოლოგიურ ექსპედიციებსა და დაწესებულებებში.
ამავე დროს, საფუძველი ჩაეყარა პალეოვულკანოლოგიურ კვლევებს, რომლის ფუძემდებელი საქართველოში აკადემიკოსი გიორგი ძოწენიძე იყო. მის მიერ 1948 წელს გამოქვეყნებულმა ფუნდამენტურმა გამოკვლევამ - „საქართველოს მიოცენამდელი ეფუზიური ვულკანიზმი“ 1950 წელს სსრ კავშირის სახელმწიფო პრემია დაიმსახურა.
1919-1957 წლებში კათედრის თანამშრომელთა ინტენსიური სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობის დასტურია ამ პერიოდში დაცული მრავალი სადოქტორო თუ საკანდიდატო დისერტაცია, რამდენიმე მონოგრაფია, რამდენიმე ათეული სამეცნიერო სტატია. გამოიცა სახელმძღვანელოები: „მაგმური ქანების პეტროგრაფია“ (თვალჭრელიძე, 1950 წ.); „კრისტალთა ოპტიკის შესავალი“ (თვალჭრელიძე, 1954 წ.).
კათედრის თანამშრომელთა სამეცნიერო და საზოგადოებრივი მოღვაწეობა აღინიშნა არა ერთი სამთავრობო ჯილდოებით.
1957 წელს კათედრამ და სამეცნიერო საზოგადოებამ დიდი დანაკლისი განიცადა. მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა აკადემიკოსი ალექსანდრე თვალჭრელიძე. ამავე წელს კათედრის გამგის თანამდებობაზე პროფესორი გიორგი ძოწენიძე დაინიშნა, რომლის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარედ არჩევასთან დაკავშირებით (1959 წელს) კათედრის გამგის მოვალეობის შესრულება დაევალა დოც. ნ. სხირტლაძეს. ეს თანამდებობა მან კონკურსის წესით 1960 წელს დაიკავა.
ამ პერიოდში კათედრას, მაღალკვალიფიციურ გეოლოგიურ კადრების მომზადებასთან ერთად, მნიშვნელოვანი შედეგები აქვს მიღებული საქართველოს მაგმური, დაბალექი და მეტამორფული ფორმაციების შესწავლის მიმართულებით, რაც ასახულია მონოგრაფიულ გამოკვლევებში, მრავალრიცხოვან გამოქვეყნებულ სამეცნიერო სტატიებსა და სამეცნიერო ანგარიშებში. უნდა აღინიშნოს აკად. ნ. სხირტლაძის მიერ დიდი სახალხო სამეურნეო მნიშვნელობის მქონე, ადსორბენტი თვისებების მატარებელი მაღალკაჟმიწიანი ბუნებრივი ცეოლითების აღმოჩენის შესახებ. ამ აღმოჩენამ საქართველოში საფუძველი ჩაუყარა ცეოლითური ნედლეულის გეოლოგიურ-მინერალოგიური და ქიმიურ-ტექნოლოგიური კომპლექსური ხასიათის ფართომასშტაბიანი კვლევების დაწყებას.
ამ პერიოდში დაცულია ერთი საკანდიდატო და ერთი სადოქტორო დისერტაცია (თუთბერიძე); გამოქვეყნებულია 3 სახელმძღვანელო: „გეოქიმიის მოკლე კურსი“ (ივანიცკი, ქოიავა, 1972 წ.), „პეტროგრაფია-მინერალოგიის საფუძვლებით“ (სხირტლაძე, 1984 წ.), „ლითოლოგია“ (ქოიავა 1988 წ.). 
1997 წელს პირადი განცხადების საფუძველზე, კათედრის გამგის თანამდებობა დატოვა აკადემიკოსმა ნიკოლოზ სხირტლაძემ. იმავე წელს, კათედრის გადაწყვეტილებით, ეს თანამდებობა, კონკურსის წესით, პროფესორმა ბეჟან თუთბერიძემ დაიკავა. ამ დროისთვის კათედრის ძირითადი აკადემიური პერსონალი იყო: აკადემიკოსი ნიკოლოზ სხირტლაძე, პროფესორები: ვ. ქოიავა, ო. ნადარეიშვილი და ბ. თუთბერიძე; დოცენტი რ. მაყაშვილი, უფროსი მასწავლებელი ა. დოლაქიძე, ასისტენტი მ. კანდელაკი. 
1998 წელს მინერალოგია-პეტროგრაფიის კათედრა გარდაიქმნა მინერალოგია-პეტროგრაფიისა და სასარგებლო წიაღისეულის კათედრად.
2003 წელს გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი გეოლოგიისა და გეოგრაფიის ფაკულტეტებად დაიყო. 2003 წლიდან 2005 წლამდე კათედრა გეოლოგიის ფაკულტეტში შედიოდა, ხოლო 2005 წლიდან დღემდე ის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოლოგიის დეპარტამენტის შემადგენლობაშია.
კათედრას მაღალკვალიფიციური გეოლოგიური კადრების მომზადებისათვის გააჩნია სათანადო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. სასწავლო პროცესს ემსახურება: მინერალოგიისა და პეტროქიმიის სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიები, მაგმური, დანალექი და მეტამორფული ქანების მდიდარი კოლექციები, პოლარიზაციული მიკროსკოპული ბაზა, კეთილმოწყობილი აუდიტორიები. 
კათედრის ყოველდღიური ზრუნვის საგანია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება. უკანასკნელ პერიოდში სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში შეძენილია უახლოესი მოდელის პოლარიზაციული მიკროსკოპი. წლის ბოლომდე ფაკულტეტის დეკანის პროფ. რ. ხომერიკის თანადგომით, თითქმის მთლიანად მოხდება მიკროსკოპული ბაზის განახლება თანამედროვე პოლარიზაციული მიკროსკოპებით.
სასწავლო-სამეცნიერო პროცესს ემსახურება პეტროქიმიის სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია. აქ ტარდება აკადემიური პერსონალის მიერ სამეცნიერო გეოლოგიურ ექსპედიციებში მოპოვებული ქანებისა და მინერალების სრული სილიკატური ქიმიური ანალიზები. ანალოგიური ხასიათის სამუშაოები უტარდება, ასევე, სამივე საფეხურის სტუდენტების მიერ პრაქტიკის პერიოდში მოპოვებულ მასალას. შედეგებს ისინი სამეცნიერო კონფერენციაზე გასატანი მოხსენებებისა და სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომების შედგენისას იყენებენ. ლაბორატორიაში სტუდენტები ეცნობიან ლაბორატორიული კვლევისა და ანალიზების ჩატარების მეთოდიკას.
კათედრის სიამაყეა მინერალოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია. 2008 წელს პირველ კორპუსში სარემონტო სამუშაოების დაწყებასთან დაკავშირებით მინერალოგიის სასწავლო მუზეუმში განთავსებული კოლექციები ყუთებში ჩაიყარა და გადაიტანეს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის სარდაფში. მხოლოდ კათედრის დიდი ძალისხმევითა და მონდომებით წლების განმავლობაში ყუთებში ჩაყრილი უნიკალური კოლექციების ბაზაზე შეიქმნა მინერალოგიის სასწავლო ლაბორატორია, რომელიც კათედრის მძლავრ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას წარმოადგენს. ლაბორატორიაში დაცული დაახლოებით 7000-ზე მეტი მინერალთა კოლექცია განთავსებულია სისტემური პრინციპით მინერალოგიის კურსში არსებული სასწავლო პროგრამის (სილაბუსის) შესაბამისად. ლაბორატორიაში ტარდება პრაქტიკულ-სემინარული სამუშაოები მინერალოგიაში.
მინერალოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიის ხშირი სტუმრებია ჩვენი და საზღვარგარეთის ქვეყნების სპეციალისტები, მინერალებით დაინტერესებული ადგილობრივი თუ უცხოელი პერსონები, კერძო და საჯარო სკოლის ქართული და უცხოენოვანი საშუალო სკოლის მოწაფეები. განსაკუთრებული სტუმრიანობა აღინიშნებოდა 1991-2004 წლებში. მინერალოგიის სასწავლო მუზეუმის სტუმრები იყვნენ: საქართველოსა და საზღვარგარეთის ცნობილი საზოგადო და სახელმწიფო მოღვაწეები, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, საზღვარგარეთის წამყვანი უნივერსიტეტების დელეგაციები, საქართველოს კათოლოკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია II, უმაღლესი და საშუალო სკოლის მოსწავლეები და სხვ. ამ დროისთვის რექტორი გახლდათ ცნობილი ისტორიკოსი, აკადემიკოსი როინ მეტრეველი. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ როინს იმ დიდი ყურადღებისა და თანადგომისათვის, რომელსაც ის მინერალოგია-პეტროგრაფიის კათედრის მიმართ იჩენდა.
კათედრაზე წარმატებით ტარდება საველე-გეოლოგიური სასწავლო და პროფესიული პრაქტიკები. 
კათედრა დიდ ყურადღებას უთმობს ახალგაზრდა კადრების მოზიდვას. აღსანიშნავია სტუდენტთა აქტიური მონაწილეობა ყოველწლიურ საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციების მუშაობაში. ასევე ფართოა მათი მონაწილეობის მასშტაბები ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გამართულ ყოველწლიურ საფაკულტეტო კონფერენციის მუშაობაში. განსაკუთრებულ აღნიშვნას იმსახურებს კათედრის მიმართულების ზოგიერთი დოქტორანტის (მირიან მაქაძე, დავით მაქაძე, ჯავახიშვილი, კობახიძე, გვენცაძე) აქტიური მონაწილეობა არა მხოლოდ ადგილობრივ, არამედ საერთაშორისო სიმპოზიუმებსა და კონფერენციებში. 
კათედრა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს სტუდენტთა დასაქმების საკითხებს. მაგისტრები და დოქტორანტები ყველა დასაქმებულია გეოლოგიისა და კავკასიის მინერალურ ინსტიტუტებში, სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტოში, გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტში, ქალაქის მერიასა და კერძო კომპანიებში.
კათედრის აკადემიური პერსონალის საქმიანობა მარტო სასწავლო პროცესით არ შემოიფარგლება. აქ ტრადიციულად ნაყოფიერი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა მიმდინარეობს, რომლის მეცნიერული ინტერესის სფეროს საქართველოს მაგმური და მეტამორფული წარმონაქმნების კომპლექსური შესწავლა წარმოადგენს. ამ მიზნით დეპარტამენტის თანამშრომლები ყოველწლიურად ატარებენ საველე-გეოლოგიურ ექსპედიციებს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში თემატიკის შესაბამისად. ექსპედიციებში ტრადიციად იქცა მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტების მონაწილეობა.
კათედრაზე სამეცნიერო კვლევები რამდენიმე მიმართულებით ტარდება, კერძოდ: ხმელთაშუაზღვიურ ალპური ნაოჭა სარტყლის - კავკასიის სეგმენტის ნეოგენურ-ანთროპოგენური ვულკანიზმის განვითარების კანონზომიერების, მათი პროდუქტების ნივთიერი შედგენილობისა და გამოვლინების გეოდინამიური პირობების შესწავლა-მაგმური პეტროლოგიის გადაფასებისა და ლითოსფერული ფილების ტექტონიკის კონცეფციის ფარგლებში (თუთბერიძე); საქართველოს ნეოგენურ-ანთროპოგენურ ვულკანიზმთან დაკავშირებული პოსტვულკანური პროცესების შესწავლა და ვულკანური პროდუქტების პრაქტიკული გამოყენება (თუთბერიძე, ახალკაციშვილი); ვულკანიზმისა და გამყინვარების განვითარების დროის ასაკობრივი კორელაციის დადგენა (ახალკაციშვილი); ალაზანგაღმა კახეთის, თუშეთისა და ნაწილობრივ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ტერიტორიის ქვედა და შუა იურული ფიქლების სერიასთან დაკავშირებულ ვულკანიზმისა და მასთან დაკავშირებული გამადნების შესწავლა (აქიმიძე).
მიმდინარეობს არსებული პალეომაგნიტური კვლევების შედეგად მიღებული მონაცემების ხელახალი ინტერპრეტაცია უახლესი აპარატურისა და შეცვლილი გაზომვის მეთოდიკის გამოყენებით. კათედრაზე განხორციელებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შედეგები ასახულია მონოგრაფიაში (თუთბერიძე 2004 წ.), ადგილობრივ და მაღალრეიტინგულ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში. კათედრის თანამშრომლები მონაწილეობენ მრავალ ადგილობრივი და საერთაშორისო სიმპოზიუმების, სამეცნიერო კონფერენციების, კონგრესების და ვორქშოფების მუშაობაში.
კათედრა აქტიურად არის ჩაბმული საგრანტო პროექტების მოპოვებასა და მათ განხორციელებაში. კათედრამ გაიმარჯვა განათლების სამინისტროს მიერ დასაფინანსებლად გამოცხადებულ სამაგისტრო პროექტის კონკურსში (ხელმძღვანელი თუთბერიძე, აქიმიძე); მონაწილეობდნენ ნატოს მიერ დაფინანსებულ საგრანტო პროექტში (თუთბერიძე) და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით განხორციელებულ ინტერდისციპლინურ საგრანტო პროექტში ფიზიკოსებთან ერთად (თუთბერიძე, ახალკაციშვილი) და ა.შ. სასიხარულოა იმის გაგებაც, რომ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსში გამარჯვებულია 5 დოქტორანტი.
2014 წლიდან კათედრა აქტიურად არის ჩართული ვარძიის კლდეში ნაკვეთი სამონასტრო კომპლექსის კონსერვაციის გეგმის სტრატეგიისა და ქვათაცვენის შეჩერების გადაუდებელი ქმედებების შემმუშავებელ კომისიაში (თუთბერიძე). საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის დადებული ხელშეკრულების ფარგლებში ჩატარდა ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის ამგები ქანების პეტროლოგიური შესწავლა (თუთბერიძე). 
კათედრა დახმარებას უწევს სტუდენტებს უნივერსიტეტის სტუდენტური პროექტების დაფინანსების კონკურსში წარსადგენი სამეცნიერო თემატიკის შერჩევაში. 
კათედრა აქტიურად არის ჩართული მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის მოსწავლეთა სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენციის გეოგრაფია-გეოლოგიის სექციისა და თსუ საბავშვო უნივერსიტეტის მუშაობაში (თუთბერიძე, ახალკაციშვილი).
კათედრა რეგულარულად აწყობს მინერალებისა და სამშენებლო ქვების გამოფენას მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში (ახალკაციშვილი). მინერალებისა და სამშენებლო ქვების მასშტაბური ხასიათის გამოფენა მოეწყო 2014 წლის 26 დეკემბერს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესის და უნეტარესის ილია II -ის ლოცვა კურთხევითა და უნივერსიტეტის რექტორის, აკადემიკოს ვლადიმერ პაპავას მხარდაჭერით საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური ცენტრის დარბაზში. ექსპოზიციის გახსნას თვით უწმინდესი და უნეტარესი და რექტორი დაესწრო.
ტრადიციულად, კათედრის ზრუნვის საგანია სასწავლო პროცესის ქართულენოვანი სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა. უკანასკნელ პერიოდში კათედრის მაპროფილებელ დისციპლინებში შეიქმნა ორგინალური სახელმძღვანელოები: „მინერალოგია“ (თუთბერიძე, 2010 წ.) და „მაგმური ქანების პეტროლოგია კრისტალოოპტიკის საფუძვლებით“ (თუთბერიძე, 2017 წ.).
კათედრის საიუბილეო დღეს, თავს მოვალედ ვთვლი, კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლიერებით პატივი მივაგო კათედრის დამაარსებლის, აკადემიკოს ალექსანდრე თვალჭრელიძისა და კათედრაზე მოღვაწე პროფესორ-მასწავლებელთა ნათელ ხსოვნას. კათედრაზე ტრადიციად იქცა გარდაცვლილი ღვაწლმოსილი პროფესორ-მასწავლებლების ხსოვნისადმი პატივის მიგება და მათი ღვაწლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიების გამართვა.

ბეჟან თუთბერიძე,
მინერალოგია-პეტროგრაფიისა და სასარგებლო წიაღისეულის
კათედრის გამგე, პროფესორი

ვრცლად

მისთვის მნიშვნელოვანია ხარისხი და არა რაოდენობა

„ალბათობის თეორია და სტატისტიკა“, - 9 სექტემბერს ამ სახელწოდებით გაიხსნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოჩენილი ქართველი მათემატიკოსის და პედაგოგის, საქართველოს სტატისტიკური ასოციაციის დამფუძნებლის, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის უცხოელი წევრის, ახალი ზელანდიის სამეფო აკადემიის წევრის, ახალი ზელანდიის ველინგტონის ვიქტორიას უნივერსიტეტის პროფესორის ესტატე ხმალაძის 75 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია.

ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ალბათობის თეორიასა და სტატისტიკაში მოღვაწე მეცნიერები სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჰოლანდიიდან, დანიიდან, შვეიცარიიდან, რუსეთიდან, სომხეთიდან, გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, ბელგიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, კანადიდან, ავსტრალიიდან, ახალი ზელანდიიდან.
საიუბილეო კონფერენციაზე გამომსვლელებმა სახელოვანი მეცნიერის მოღვაწეობასა და მეცნიერების წინაშე მის დამსახურებაზე ისაუბრეს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ ხაზგასმით აღნიშნა ესტატე ხმალაძის უნივერსიტეტის წინაშე გაწეული ღვაწლი და აღნიშნა, რომ უკვე წლებია, მისი სახელობის სტიპენდიით არაერთი სტუდენტი სარგებლობს: „უნივერსიტეტში ესტატე ხმალაძის სახელობის სტიპენდია არის დანიშნული. ბევრი მაგისტრანტი უკვე გახდა მისი სახელობის სტიპენდიატი. ბატონი ესტატე სტუდენტებს ხელს უწყობს, რომ მიიღონ მაღალი დონის განათლება სხვადასხვა ქვეყნის წამყვან უნივერსიტეტებსა და ცენტრებში“, - განაცხადა გიორგი შარვაშიძემ. 
პროფესორი ესტატე ხმალაძე ნაყოფიერად თანამშრომლობს თსუ-სთან. იგი აქტიურად ეძებს ნიჭიერ და პერსპექტიულ ახალგაზრდებს და აგზავნის მსოფლიოს წამყვან სამეცნიერო ცენტრებში კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. იგი რეგულარულად და უსასყიდლოდ გადასცემს უნივერსიტეტს თანამედროვე უცხოურ სამეცნიერო ლიტერატურას და სამეცნიერო-პერიოდულ გამოცემებს, მათ შორისაა ჟურნალები: „Annals of Probability“, „Annals of Statistics“ და „Applied Probability“. პროფესორმა ხმალაძემ 2007 წელს დააარსა თავისივე სახელობის სტიპენდია თსუ-ის წარჩინებული მაგისტრებისათვის. ფაკულტეტს უკვე ჰყავს ამ სტიპენდიის მფლობელი არაერთი მაგისტრი როგორც მათემატიკის, ისე ფიზიკის მიმართულებიდან.
ტილბურგის (ნიდერლანდები) უნივერსიტეტის პროფესორმა ჯონ ეინმაჰალმა (ჟოჰნ Eინმაჰალ) გაიხსენა ესტატე ხმალაძესთან თანამშრომლობის ასპექტები და აღნიშნა, რომ ის არის მეცნიერი, რომელსაც სურს სიღრმისეულად იკვლიოს საკითხები, რაზეც წერს, და რაც მთავარია, შეხედოს მათ განსხვავებული კუთხით: „რა თქმა უნდა, თითოეულ ჩვენგანს სურს იყოს იმ ადამიანის მეგობარი, რომელმაც დღეს უნივერსიტეტის ოქროს მედალი მიიღო. მეამაყება, რომ ჩვენ დღეს ვმონაწილეობთ კონფერენციაში, რომელსაც „ხმალაძე 75“-ს ვეძახით. ეს მეტად საპასუხისმგებლოა. ბატონი ესტატე 1989 წელს გავიცანი და მაშინვე მოვიხიბლე მისი საინტერესო კითხვებით. მასთან ურთიერთობის წლებმა დამარწმუნა, რომ პროფესორ ხმალაძისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია ხარისხი და არა რაოდენობა“, - განაცხადა პროფესორმა ეინმაჰალმა.
ესტატე ხმალაძეს იუბილე მიულოცა აკადემიკოსმა გიორგი ჯაფარიძემ, რომელმაც აღნიშნა, რომ უცხოელი მეცნიერების ჩამოსვლა და კონფერენციებში მონაწილეობა სტიმულის მიმცემია ახალგაზრდა თაობისთვის: „მთავარი, რაც აქ შეიძლება გაკეთდეს, არის ის, რომ ჩვენი ახალგაზრდები დავაინტერესოთ მათემატიკით, მეცნიერებით. მადლობა ამ კონფერენციისთვის, რადგან ეს არის ის ღერძი, რითაც ჩვენ შეგვიძლია შევინარჩუნოთ მაღალი სამეცნიერო დონე“, - აღნიშნა მან.
მისასალმებელი სიტყვები წარმოთქვეს, ასევე, მათემატიკოსთა ასოციაციის პრეზიდენტმა დავით ნატროშვილმა, გიორგი აბაშიძემ, ბესიკ ჩიქვინიძემ.
თსუ-ის სამეცნიერო პოტენციალის საზღვარგარეთ წარმოჩენაში, უნივერსიტეტებს შორის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობასა და ახალგაზრდების სამეცნიერო-პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის პროფესორ ესტატე ხმალაძეს უნივერსიტეტის საიუბილეო მედალი გადაეცა. 
კონფერენციაზე, რომელიც ესტატე ხმალაძის 75 წლისთავს მიეძღვნა, მნიშვნელოვანი მოხსენებები იყო წარმოდგენილი. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულმა მეცნიერებმა მრავალფეროვანი სამეცნიერო თემატიკა შესთავაზეს კონფერენციის მუშაობაში მონაწილე კოლეგებს.

ვრცლად

მან შეუძლებელი შესაძლებელი და შესაძლებელი ხელმისაწვდომი გახადა

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი თენგიზ ცერცვაძე, მეცნიერი, რომელმაც საქართველო აივ/შიდსის ფართო მასშტაბიანი ეპიდემიისგან იხსნა და C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა დანერგა, გადაარჩინა 100-ობით ადამიანის სიცოცხლე და ქართული მედიცინა ახალ საფეხურზე აიყვანა, 70 წლის შესრულდა. მადლობა საკუთარი და ხალხის სახელით საქართველოს პრეზიდენტმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა და სამეცნიერო საზოგადოებამ მას უნივერსიტეტში გამართულ იუბილეზე გადაუხადეს. 
საქართველოში აივ/შიდსის სამსახურის ფუძემდებელმა, თსუ-ის ინფექციურ დაავადებათა და კლინიკური იმუნოლოგიის კათედრის ხელმძღვანელმა, ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა თენგიზ ცერცვაძემ XXI საუკუნის ორ მთავარ გამოწვევასთან - აივ/შიდსთან და C ჰეპატიტთან ბრძოლა ჯერ კიდევ 80-იანი წლების დასაწყისში დაიწყო. სამედიცინო-პრაქტიკულ მოღვაწეობასთან ერთად იგი, ამავე დროს, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მკვლევარია - არის 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, რომელთა ნაწილი გამოქვეყნებულია მაღალი იმპაქტ ფაქტორის მქონე გამოცემებში, მისი ავტორობით გამოიცა დამხმარე სახელმძღვანელო და ორი მონოგრაფია. ასევე, იყო 20-ზე მეტი ეროვნული სახელმძღვანელო რეკომენდაციების/გაიდლაინების სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი და თანაავტორი.
„ჩვენ, ჯერ კიდევ 80-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც მხოლოდ ამერიკაში იყო ცნობილი შიდსის დაავადების შესახებ, 83-84 წლებში დავაფუძნეთ შიდსის სამსახური საქართველოში, რომელიც დღეს მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო სამსახურად ითვლება. ამ სამსახურის ძალისხმევით საქართველომ თავიდან აიცილა აივ/შიდსის ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, დიდი ადამიანური მსხვერპლი და უზარმაზარი ეკონომიკური ზარალი. ამავე დროს ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი ინიციატორი და განმახორციელებელი მსოფლიოში უპრეცედენტო C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამისა, რომელიც წარმატებით ხორციელდება. უკვე განკურნებულია 40 000-ზე მეტი პაციენტი. პროგრამის დასრულებამდე იგეგმება 120 000-ზე მეტი პაციენტის განკურნება და ეს იქნება პირველი შემთხვევა მსოფლიოში, როდესაც ერთი ქრონიკული ინფექციის აღმოფხვრა მოხერხდა. აქამდე მხოლოდ მწვავე ინფექციების განკურნება იყო შესაძლებელი, მაგალითად, ყვავილის და ისიც არა ვაქცინის, არამედ მედიკამენტის საშუალებით. ის, რაც დაგეგმილი გვაქვს, თუ წარმატებით განხორციელდა, მაშინ 2030 წლისთვის საქართველო იქნება მსოფლიოში პირველი ქვეყანა, სადაც დაძლეული იქნება ერთდროულად XXI საუკუნის ორი მთავარი ეპიდემია - აივ/შიდსი და C ჰეპატიტი“, - აღნიშნა თენგიზ ცერცვაძემ.
„მან შეუძლებელი შესაძლებელი გახადა და ეს შესაძლებელი გახადა ყველასთვის ხელმისაწვდომი“, - ასე დაახასიათა ქართველი მეცნიერის მოღვაწეობა პარლამენტის თავმჯდომარემ არჩილ თალაკვაძემ და მას უწოდა ექიმი, რომელმაც სასოწარკვეთილ პაციენტებს სიცოცხლის იმედი დაუბრუნა: „მაშინ, როდესაც აივ/შიდსი მსოფლიოსთვის გამოჩნდა, როგორც თავზარდამცემი პრობლემა და როდესაც ბევრი ადამიანი, რომელმაც თავისი დაიგნოზი პირველად გაიგო, მოიცვა უიმედობამ, მსოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა დაახვედრეს გამბედავი და თავდაჯერებული მეცნიერები. ბატონი თენგიზის დამსახურებით ამ ქვეყნებს შორის საქართველოც იდგა. ქართველ პაციენტებსაც გაუჩნდათ იმედი, რომ ეს დაავადება მართვადია და არა სასიკვდილო. C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასაც ბევრი სკეპტიკურად უყურებდა, მაგრამ ბატონმა თენგიზმა თქვა, რომ შევძლებთ და დაასაბუთა და დაამტკიცა ამ საქმის შეუძლებლობის შესაძლებლობა. შედეგად, დღეს საქართველოში C ჰეპატიტისა და აივ/შიდსის დიაგნოსტიკა-მკურნალობა უფასო და ხელმისაწვდომია.
თენგიზ ცერცვაძე კარგად ხედავს, რომ ტრადიციულ მეცნიერებასთან, სიბრძნესთან ერთად, ასევე საჭიროა თამამი იდეები, რისკი და გამბედაობა, როდესაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებასთან გვაქვს საქმე“, - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. 
თენგიზ ცერცვაძის თაოსნობით საქართველოში ვირუსული ჰეპატიტების დიაგნოსტიკის და მკურნალობის პრაქტიკულად ყველა თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური მეთოდი დაინერგა, რაც C ჰეპატიტის ელიმინაციისთვის საქართველოს პირველ სამოდელო ქვეყნად არჩევას დაედო საფუძველი.
უნივერსიტეტში გამართულ საიუბილეო საღამოზე თენგიზ ცერცვაძე ჯანმრთელობის სფეროს დაცვის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის, ნაყოფიერი სამეცნიერო, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობისთვის და საქართველოს წინაშე აღმატებული ღვაწლისათვის საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა „ბრწყინვალების ორდენით“ დააჯილდოვა. ამავე დროს, საქართველოს პრეზიდენტმა C ჰეპატიტთან ბრძოლაში საზოგადოების მხრიდან თანამშრომლობის აუცილებლობაზეც ისაუბრა.
„ჩვენი საზოგადოების მხრიდან ყველაზე დიდი მადლობა იქნება ის, რომ ბოლომდე გავიაროთ გზა, რომელიც C ჰეპატიტის დამარცხებამდე დარჩა და დროულად ჩაიტარონ დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. ბატონი თენგიზი სამაგალითო ადამიანია, ზუსტად ისეთი, როგორიც ახლა ჩვენს საზოგადოებას სჭირდება - პასუხისმგებლიანი და შეუპოვარი. მან დაამარცხა ორი ძალიან მძიმე სენი, რაც არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მსოფლიოსთვისაც დიდი წარმატებაა“, - განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ნაყოფიერი სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობისთვის თენგიზ ცერცვაძეს თსუ-ის რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ ივანე ჯავახიშვილის მედალი გადასცა. 
„თენგიზ ცერცვაძე ერთ-ერთი მათგანია, რომელიც ქმნის ეპოქას, ქვეყნის ისტორიას. შიდსის ცენტრის ჩამოყალიბება და C ჰეპატიტის ელიმინაციის წარმატებული პროგრამის დანერგვა საქართველოში მის სახელს უკავშირდება. ამასთან, იგი არის კარგი მკვლევარი, მასწავლებელი, პროფესორი, ექიმთა მთელი პლეადის აღმზრდელი. ამისთვის მას განსაკუთრებული მადლობა უნდა გადავუხადოთ“, - აღნიშნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა.
შიდსთან ბრძოლის თანამედროვე ტიპის სამსახური, რომელიც თენგიზ ცერცვაძის ინიციატივით ჩამოყალიბდა, საერთაშორისო ექსპერტებმა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში საუკეთესოდ და მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო სამედიცინო დაწესებულებად აღიარეს. სწორედ ამ სამსახურის ძალისხმევით საქართველოში აივ/შიდსის ფართომასშტაბიანი ეპიდემიის თავიდან აცილება გახდა შესაძლებელი; მკვეთრად გაიზარდა აივ/შიდსით ავადმყოფების გადარჩენის მაჩვენებლები, სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ცხოვრების ხარისხი, ხოლო დედიდან ბავშვზე აივ/შიდსის გადაცემის შემთხვევები პრაქტიკულად ნულამდე დავიდა. 2009 წელს ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრმა, თენგიზ ცერცვაძის ხელმძღვანელობით, აივ/შიდსის და ვირუსული ჰეპატიტების დარგში განსაკუთრებული მიღწევებისა და პიონერული კვლევებისთვის (ჯანმო-ს ფორმულირებით) ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის უმაღლესი ჯილდო - Dr. Lee Jong-Wook-ის პრემია მიიღო, რომელიც დღემდე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების არც ერთ სხვა სამედიცინო დაწესებულებას არ მიუღია.
ქართველ მეცნიერსა და ექიმს, რომელმაც ქართული ჯანდაცვის სისტემაში მთელი ეპოქა შექმნა, ხშირად იწვევენ მომხსენებლად მსოფლიოს ყველაზე მაღალი დონის სამეცნიერო ფორუმებზე. მას საქართველოში ციტირების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს. აღსანიშნავია, რომ თენგიზ ცერცვაძის გუნდის და აშშ-ს ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მიერ 1997-2000 წლებში ერთობლივად ჩატარებული კვლევა აშშ-ისა და აღმოსავლეთ ევროპის საუკეთესო ერთობლივ პროექტად აღიარეს, რის შედეგადაც მეცნიერი ჯერ აშშ-ის ჯანდაცვის ნაციონალურ ინსტიტუტებში წარსდგა მოხსენებით (ქ. ბეთესდა), 2000 წლის 3 ნოემბერს კი - აშშ-ის კონგრესში, რაც დღემდე უპრეცედენტო შემთხვევად მიიჩნევა.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თენგიზ ცერცვაძის საიუბილეო საღამო 3 ივლისს გაიმართა. ღონისძიებას თბილისის თსუ-ის მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი დიმიტრი კორძაია უძღვებოდა.

ვრცლად

საერთაშორისო სახელის მქონე ფართო პროფილის ენათმეცნიერი

„მრავალგზის გამორჩეული“, - ასე შეაფასეს 80 წლის ცნობილი ენათმეცნიერის, გელათის აკადემიის აკადემიკოსის, პროფესორ დამანა მელიქიშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა საიუბილეო ღონისძიებაზე, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. ღონისძიებას თსუ-ის რექტორი გიორგი შარვაშიძე, პროფესორები, მეცნიერის მეგობრები და ოჯახის წევრები დაესწრნენ. 
„დამანა მელიქიშვილის, როგორც პიროვნების და მეცნიერის, გამორჩეულობას მრავალი ფაქტორი განაპირობებს. მისი სახელიც კი იშვიათია... იგი გამორჩეულ ოჯახში დაიბადა, შემდეგ გამორჩეული უნივერსიტეტის, გამორჩეული ფაკულტეტის კათედრა აირჩია - ქართული ფილოლოგიის ფაკულტეტი დაამთავრა და მთელი ცხოვრება მას დაუკავშირა. საგულისხმოა ისიც, რომ მან ორი დიდი უნივერსიტეტელის: ვარლამ თოფურიასა და მიხეილ ზანდუკელის ხელდასხმით დაიწყო სტუდენტური ცხოვრება და თავისი საქმიანობით მალევე დაამახსოვრა ყველას თავი. თუ მის ხანგრძლივ სამეცნიერო და პედაგოგიურ მოღვაწეობას თვალს გადავავლებთ, ორი დიდი სიყვარული გამოიკვეთება: იოანე პეტრიწი და ქართული ზმნა... სამწუხაროდ, მისი სტუდენტი არ ვყოფილვარ, მაგრამ ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებით მაშინ გაღრმავდა, როდესაც ქალბატონი დამანა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის ხელმძღვანელად აირჩიეს. დიდი ხნის მანძილზე, რთულ ვითარებაშიც საოცარი შემართებით უმკლავდებოდა ყველა სირთულეს: გვინახავს იგი აცრემლებულიც, მინისტრებთან მოკამათეც მისი საყვარელი უნივერსიტეტის და საქმის - ქართული მეცნიერების გაუმჯობესებისათვის, რისთვისაც დღემდე იბრძვის.
დამანა მელიქიშვილი განსაკუთრებული სითბოთი და სიყვარულით ახსოვთ სტუდენტებს. 80 წელი დამანა მელიქიშვილისნაირი უშრეტი ენერგიის ადამიანისთვის ცოტაა... დარწმუნებული ვარ, მას წინ კიდევ მრავალი გეგმა აქვს, რომელსაც წარმატებით განახორციელებს“, - ასე მიულოცა თსუ-ის პროფესორმა დარეჯან თვალთვაძემ დამანა მელიქიშვილს იუბილე. 
საზეიმო საიუბილეო ღონისძიებას უძღვებოდა თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი რამაზ ქურდაძე, რომელმაც მეცნიერის მოღვაწეობაზე ისაუბრა: „დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტში მნიშვნელოვანი დღეა. დამანა მელიქიშვილის ღვაწლი, მისი ნაშრომები არა მარტო საქართველოშია ცნობილი, არამედ ევროპასა თუ ამერიკაში. მისი ბოლოდროინდელი გამოკვლევა, რომელიც ქართული ზმნის სტრუქტურასა და კონსტრუქციას ეხება, ინგლისურად ითარგმნა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 5-ჯერ მეტი ფორმატით გამოიცა, ვიდრე ქართული ვარიანტი, რაც იმის დადასტურებაა, რომ დამანა მელიქიშვილი საერთაშორისო დონის მკვლევარია. იგი თავისი სტუდენტებისთვის თუ ოჯახის წევრებისთვის „ანთებული ლამპარია“, ამიტომ ჩვენი ინსტიტუტის სახელით მას სიმბოლურად „ლამპარით“ ვაჯილდოებთ. იმედი გვაქვს, ეს ლამპარი დიდხანს ენთება მის სამუშაო კაბინეტში და ჩვენს სტუდენტებს „გზას გაუნათებს“, - აღნიშნა რამაზ ქურდაძემ.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხანგრძლივი და ნაყოფიერი სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობისათვის თსუ-ის რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ ემერიტუს-პროფესორი დამანა მელიქიშვილი უნივერსიტეტის მედლით დააჯილდოვა. „ძალიან რთულია ისაუბრო ადამიანზე, რომელმაც მთელი თაობები აღზარდა. იგი სახელგანთქმული მეცნიერია, კარგი აღმზრდელი და გარდა ამისა, ენერგიული და დადებითი ადამიანია, რომელიც პოზიტიურ ენერგიას გასცემს. უნივერსიტეტი, უპირველეს ყოვლისა, არის სტუდენტი, პროფესორი და ტრადიცია. ამ შემთხვევაში ქალბატონი დამანა თავისი მოღვაწეობით ამ ტრადიციის გამგრძელებელია. მან მრავალი თაობა აღზარდა და მომავალშიც გზას ბევრ თაობას გაუკვალავს, მისი შემართება მართლაც შესაშურია. ვუსურვებ ქალბატონ დამანას დიდხანს სიცოცხლეს, ჩვენი უნივერსიტეტისა და ქვეყნისთვის კიდევ ბევრი საქმის კეთებას“, - განაცხადა გიორგი შარვაშიძემ. 
დამანა მელიქიშვილის სამეცნიერო მიღწევებსა და პიროვნებაზე თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანმა ნანა გაფრინდაშვილმა ისაუბრა: „დამანა მელიქიშვილს, დიდ მეცნიერს, ჭეშმარიტ მოქალაქეს, არაჩვეულებრივ პიროვნებას, პროფესორს, ფილოლოგთა მრავალი თაობის გზამკვლევს, გელათის აკადემიის აკადემიკოსს 80 წლის იუბილე აქვს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამაყობს მისით, რადგან იგი ჩვენი უნივერსიტეტის სახეა, ქართული აკადემიური საზოგადოების მნიშვნელოვანი პერსონაა. ქალბატონი დამანა ის პიროვნებაა, რომელიც თავისი მოღვაწეობის დროს აზროვნებს ლოგიკური კრიტერიუმებით, ხოლო ცხოვრებაში - ზნეობრივი და მორალური კატეგორიებით. მას ყველა იცნობს, როგორც პრინციპულ პიროვნებას, ამავე დროს, თბილი და მოსიყვარულე ადამიანია. იგი ქართული ენის ჭეშმარიტი ქომაგია და „ცუდად წაუვა“ საქმე იმას, ვინც ქართული ენის ღირსებას შეეხება. სასიამოვნო სიახლეა, რომ უმოკლეს ხანში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთ „თბილისი უნივერსიტეტის“ რედაქტორი ნინო კაკულია დამანა მელიქიშვილის ცხოვრებაზე დოკუმენტურ ფილმს გადაიღებს. დღევანდელი შეკრება კი მიუთითებს იმაზე, რომ უნივერსიტეტი ამაყობს თქვენით“, - განაცხადა ნანა გაფრინდაშვილმა. 
საიუბილეო ღონისძიებას გელათის აკადემიის პრეზიდენტი, მიტროპოლიტი მეუფე იოანე დაესწრო, რომელმაც მეცნიერის გელათის მეცნიერებათა აკადემიაში და სასულიერო აკადემიაში მოღვაწეობაზე ისაუბრა: „დამანა მელიქიშვილი „მარად ახალგაზრდაა“ და ენერგიით სავსე აგრძელებს თავის საქმიანობას, ზრდის მომავალ თაობას... იგი გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელია“, - აღნიშნა მეუფე იოანემ. 
დამანა მელიქიშვილის სამეცნიერო საქმიანობაზე ვრცლად და ამომწურავად ისაუბრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-ემერიტუსმა შუქია აფრიდონიძემ: „დამანა მელიქიშვილი საერთაშორისო სახელის მქონე ფართო პროფილის ენათმეცნიერია, რომლის ფილოლოგიურ-ლინგვისტურმა ნაშრომებმა და ფილოსოფიურ-თეოლოგიურმა ძიებამ შესამჩნევად წინ წასწია ქართველოლოგიური მეცნიერება, ისევე, როგორც ძველ ენათა (ძველი ქართულისა და ძველბერძნულის) კონტაქტების სფეროს კვლევა. წმინდა ლინგვისტიკის მიმართულებით აღსანიშნავია ბოლო წლებში გამოქვეყნებული უნიკალური მონოგრაფია - „ქართული ზმნის უღლების სისტემა“, რომელიც საეტაპო მონოგრაფიაა არა მარტო ავტორის მეცნიერულ მოღვაწეობაში, არამედ, საერთოდ, ქართული გრამატოლოგიის ისტორიაში. ფილოლოგიურ-ლინგვისტური და ზოგადკულტუროლოგიური კვლევის მეორე მიმართულება, რომელსაც დამანა მელიქიშვილი ჯერ კიდევ სტუდენტობიდან პარალელურად მიჰყვებოდა, არის მისი საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაციები, რომლებიც მიეძღვნა გელათის ლიტერატურული სკოლის უმნიშვნელოვანეს წარმომადგენელთა (მეტადრე იოანე პეტრიწის) ფილოსოფიურ-თეოლოგიურ შრომათა ინტენსიურ კვლევას. სრულიად განსაკუთრებულია დამანა მელიქიშვილის ღვაწლი ძველი ქართული ფილოსოფიური ტერმინოლოგიის ისტორიის კვლევაში. ამ კომპლექსური მუშაობის შედეგად შეიქმნა რამდენიმე მონოგრაფია, მათ შორის უმნიშვნელოვანესია „იოანე პეტრიწი“, „განმარტება პროკლე დიადოხოსის ღვთისმეტყველების საფუძვლებისა (თანამედროვე ქართულზე, ლექსიკონითა და შენიშვნებით)“, ასევე: „ძველი ქართული ფილოსოფიურ-თეოლოგიური ისტორიიდან“ და სხვა. ამ ნაშრომებისთვის დამანა მელიქიშვილი დავით აღმაშენებლის სახელობის პრემიით დაჯილდოვდა. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ დამანა მელიქიშვილმა ათეული წლების მანძილზე აღზარდა მთელი პლეადა ქართულ-ბერძნულ ფილოლოგიაში მომუშავე ნიჭიერი ახალგაზრდა მეცნიერებისა, რომლებიც ამჟამად წარმატებით ეწევიან სამეცნიერო-პედაგოგიურ საქმიანობას. მისმა ნაშრომმა („ძველი ქართული თარგმანის თეორია და პრაქტიკა“) დაიმსახურა „VTB ბანკ ჯორჯიას“ მიერ დაწესებული ყოველწლიური პრემია საგანმანათლებლო დარგში „პარნასი“. 
იგი დღემდე აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა პროექტში, მისი ნაშრომები გამოირჩევა ფართო თემატიკით, კვლევის სიღრმით. მან თავისი დიდი მასწავლებლებისგან საუკეთესო თვისებები იანდერძა და თავადაც აღზარდა ენათმეცნიერთა საიმედო და ნიჭიერი კადრები. გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ იგი თანამედროვე მეცნიერების ნამდვილი კლასიკოსია. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ იგი ჩემი ახლო მეგობარია“, - აღნიშნა შუქია აფრიდონიძემ. 
საიუბილეო ღონისძიებას ესწრებოდნენ სტუდენტებიც, რომლებმაც კითხვებით მიმართეს პედაგოგს. სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტის ნათია ბენაშვილის კითხვაზე: ვინ იყო მისთვის მისაბაძი პიროვნება? დამანა მელიქიშვილმა უპასუხა: „ჩემი ცხოვრების გზაზე, ჯერ კიდევ სკოლის პერიოდიდან, ბევრი მისაბაძი ადამიანი მყავდა - 23-ე სკოლა იმ დროს „თითით საჩვენებელი“ იყო, სადაც გვასწავლიდნენ ლოგიკას, ფსიქოლოგიას, ლათინურს და სხვა საგნებს. პედაგოგებიდან გავიხსენებ მარიამ ბალანჩივაძეს, ნიკო ჯაფარიძეს, სერგო ახვლედიანს, ვალერიან მენაბდეს. მათი დიდი მადლობელი ვარ, რომ გზა გამიხსნეს უნივერსიტეტში სასწავლებლად, უნივერსიტეტში კი დამხვდა მთელი პლეადა უნივერსიტეტის დამფუძნებლებისა და პირველი პროფესორებისა, რომელთა ცხოვრება თუ მეცნიერული მოღვაწეობა დღემდე ჩემთვის სამაგალითოა“. 
საიუბილეო თარიღი კოლეგას თსუ-ის პროფესორმა ელგუჯა ხინთიბიძემ მიულოცა: „უნივერსიტეტს მართლაც კარგი ტრადიცია აქვს - დაფასდეს პიროვნება, რომელიც ამას იმსახურებს... დამანა მელიქიშვილმა დიდი გზა გამოიარა, აქამდე დიდი შემართებით მოდიოდა და დღემდე ასეა... ქართული მეცნიერების განვითარებისთვის მან დიდი საქმე გააკეთა. ცნობილია, რომ იოანე პეტრიწის პიროვნების არსის გაგებას ჩვენი და ჩვენზე წინა თაობა ცდილობდა და ეს პროცესი დღემდე გრძელდება. ამ კუთხით დიდი საქმე გაკეთდა, დამანა მელიქიშვილის დამსახურება ამ კუთხით განუზომელია. იგი მხოლოდ დიდი პიროვნება, მეცნიერი და პედაგოგი კი არ არის, არამედ დიდი ოჯახის დედა და დიდი ბებიაა - ამ ოჯახს დღევანდელი ქართული ხელოვნების განვითარებაში დიდი წვლილი მიუძღვის. დამანა მელიქიშვილი აგრძელებს იმ დიდ ეროვნულ საქმეს, მეცნიერებას, რომელსაც ჩვენ ვემსახურებით და რომელსაც დღეს ნამდვილად უჭირს. დამანა მელიქიშვილი ამ ეროვნული საქმის წარსული და აწმყოა, რომლის წყალობით ეს დიდი ეროვნული მეცნიერება გაგრძელდება, რადგან ესაა ჩვენი არსის მთავარი ძარღვი“, - აღნიშნა ელგუჯა ხინთიბიძემ. 
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის პროფესორის ლია ქაროსანიძის ინფორმაციით, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით, ყოველწლიური კონფერენცია ტერმინოლოგიაში წელს დამანა მელიქიშვილის საიუბილეო თარიღს მიეძღვნება. მეცნიერს იუბილე მიულოცეს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორებმა და სტუდენტებმა. 
საიუბილეო საღამოზე დამანა მელიქიშვილმა დამსწრე საზოგადოებას მადლობა გადაუხადა და კიდევ ერთხელ ისაუბრა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მომავალი თაობის აღზრდა, რომელსაც იგი მთელი პასუხისმგებლობით ეკიდებოდა თავისი მოღვაწეობის მანძილზე: „პედაგოგმა, პირველ რიგში, სწორად უნდა შეძლოს სტუდენტის პოტენციალისა და ინტერესის გარკვევა, სწორედ მაშინ არის შესაძლებელი მისი სწორ გზაზე დაყენება და გზის გაკვალვა. ჩემს სტუდენტებთან ერთად ურთულესი პერიოდიც გავიარე, სხვადასხვა დროს მყავდა ძლიერი სტუდენტები კლასიკური ფილოლოგიის განხრით, ისინი წარმატებით მოღვაწეობენ ხელნაწერთა ინსტიტუტში, ლექციებს კითხულობენ საზღვარგარეთ. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათგან სიყვარულს და დაფასებას ვგრძნობ. მიხარია ისიც, რომ იმ საქმეს ემსახურებიან, რომელიც შევაყვარე“, - განაცხადა დამანა მელიქიშვილმა.

* * *

ოლდენბურგის (გერმანია) უნივერსიტეტის პროფესორი ვინფრიდ ბოედერი დამანა მელიქიშვილს 70 წლის იუბილეზე წერილს უგზავნის, რაც დღესაც არ კარგავს აქტუალობას, რადგან მასში ჩანს ქართველი მეცნიერის სიდიდე და მისი მოღვაწეობისადმი ევროპელების აღქმელობაც. 
გთავაზობთ ვინფრიდ ბოედერის წერილს:
„დ. მელიქიშვილი იმ ენათმეცნიერებისა და ფილოლოგების რიცხვს განეკუთვნება, რომლებმაც ძველი თაობის გამოჩენილ აკადემიკოს მასწავლებლებთან - ა. შანიძესთან, ა. ჩიქობავასა და სხვებთან მიიღეს შესანიშნავი განათლება, მიუხედავად ისტორიულად განპირობებული ყოველგვარი არტახებისა და თვითონაც უაღრესად სანდო და ნაყოფიერი მეცნიერები გახდნენ საქართველოში. დ. მელიქიშვილთან განსაკუთრებით განვითარდა მუშაობის ორი ძირითადი თემა, რაზეც ბევრი საყურადღებო სტატია და წიგნი აქვს დაწერილი: ერთია ქართული ზმნური სისტემის, განსაკუთრებით კი დიათეზისის უაღრესად რთული პრობლემის აღწერა, მეორე კი ე.წ. „გელათის სკოლის“ ფილოლოგიური და ენათმეცნიერული ათვისება. პირველ დარგს აქ ვერ შევეხები; იგი ყველაზე ნათლადაა დამოწმული 2002 წლის მონოგრაფიაში „ქართული ზმნის უღლების სისტემა“, რომელიც უკვე თავისი მასალის მოცულობითა და აღწერის სისტემატურობითაა დიდი მიღწევა. აქ კი უპირველეს ყოვლისა მეორე სფეროს ფუნდამენტურ მნიშვნელობაზე მინდა შევაჩერო ყურადღება. გელათის სკოლის თხზულებებისა და მათი ენის ყოველმხრივი, კომპლექსური შესწავლა გაცილებით მეტია, ვიდრე ძველი ქართული ლიტერატურის დამატებითი ძეგლების დამუშავება და გამოკვლევა. აქ წამოჭრილია ორი ცენტრალური პრობლემა, რომლებიც, რამდენადაც ვიცი, სხვაგან და ამგვარად არ ყოფილა შესწავლილი.
1) ბერძნული ფილოსოფიური და თეოლოგიური ტერმინების შესატყვისთა შეგროვების გარდა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, გავიაზროთ ენის ახალი ფუნქციის წარმოშობა, კერძოდ - გენეზისი მეცნიერული ენისა, ადეკვატურობისა და სისტემატურობის ყველა თავისი მოთხოვნილებებითურთ. დ. მელიქიშვილის ნაშრომები მიმაჩნია უმნიშვნელოვანეს წვლილად ისეთი ზოგადი პრობლემის გადაჭრაში, როგორიცაა კითხვა: როგორ იქმნება ახალი მეცნიერული ენა არა მხოლოდ მატერიალურად, ანუ არსებული რესურსების (მაგალითად, სიტყვაწარმოების) გამოყენებით, არამედ აგრეთვე აზრობრივად, როგორც სისტემა ცნებითი და დეფინიციური თვალსაზრისით ერთმანეთთან კავშირში მყოფი კატეგორიებისა? დ. მელიქიშვილმა ეს პროცესები მრავალრიცხოვანი მაგალითებით დეტალურად აქვს აღწერილი და ახსნილი.
2) ჩემი აზრით, ათონელთა სკოლაზე უფრო მეტად სწორედ გელათის სკოლის შემთხვევაში ვლინდება სპეციალური ენების წარმოშობის „სოციოლოგიური“ პრობლემა, კერძოდ ის, რომ მეცნიერული ენის ინდივიდუალური შექმნის მიუხედავად, ეს ენა მაინც გარკვეულ ჯგუფში ვრცელდება და მხოლოდ ამის შედეგად მყარდება. გელათის სკოლის სხვადასხვა ცნობილ და უცნობ ავტორთა მრავალფეროვანი ტექსტების შესწავლით დ. მელიქიშვილმა შეძლო ენობრივი ჯგუფის წარმოშობის შესახებ იმ დასკვნების გამოტანა, რომლებიც შორს სცდება „ელინოფილიის“ უბრალო ცნების საზღვრებს. საკითხის ამგვარი დასმა მომავალში მეტი ყურადღებას იმსახურებს ქართულ ენათმეცნიერებაში და ეხება არა მხოლოდ შუა საუკუნეების ვითარებას, არამედ მე-19 საუკუნესაც, სადაც აქამდე ცალკეული ავტორების განხილვას უფრო ვხვდებით.
დ. მელიქიშვილის მეცნიერული მუშაობა მომავალშიც ყოველნაირ მხარდაჭერას იმსახურებს“.

ვრცლად

ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შექმნის სათავეებთან

შალვა ფხაკაძე 100

გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1968 წელს დაარსდა. გასული წლის შემოდგომაზე უნივერსი-ტეტში ფართოდ აღინიშნა ინსტიტუტის 50 წლის იუბილე. დაარსებისას ინსტიტუტის სტრუქტურა განისაზღვრა 10 განყოფილებით. მათ შორის იყო მათემატიკური ლოგიკისა და ალგორითმების თეორიის განყოფილება, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ფიზიკა-მათემატი-კის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი შალვა ფხაკაძე. მისი დაბადებიდან 100 წლისთავს მიეძღვნა ინსტიტუტში ჩატარებული ერთდღიანი სამეცნიერო სესია და ასევე გამოყენებითი ლოგიკისა და პროგრამირების სექცია ინსტიტუტის სემინარის XXXIII საერთაშორისო გაფართოებულ სხდომაზე. 2019 წლის 10-14 სექტემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება ამავე თარიღისადმი მიძღვნილი თბილისის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ლოგიკა, ენა, ხელოვნური ინტელექტი“.

შალვა სამსონის ძე ფხაკაძე დაიბადა 1919 წლის 7 აპრილს, ზესტაფონის რაიონის სოფელ ზედა საქარაში. მან წარჩინებით დაამთავრა ზედა საქარის დაწყებითი სკოლა (1930), შემდეგ ზესტაფონის I საშუალო სკოლა (1933 წ,), ზესტაფონის პედაგოგიური სასწავლებელი (1936 წ.), და ბოლოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი (1941 წ.). სადიპლომო ნაშრომი - „დიფერენციალური განტოლებების გეომეტრიული თეორიის შესახებ“ - დაიცვა აკადემიკოს გიორგი ჭოღოშვილის ხელმძღვანელობით.
შალვა ფხაკაძე 1942-1952 წლებში ზესტაფონის რაიონის სხვადასხვა სკოლაში მასწავლებლად მუშაობდა. ამასთან, 1944-1949 წლებში შეთავსებით იყო ზესტაფონის რაიონის განათლების განყოფილების მეთოდისტი და აღნიშნული განყოფილების მათემატიკურ სექციას ხელმძღვანელობდა.
1949 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის ვლადიმერ ჭელიძის ხელმძღვანელობით შალვა ფხაკაძემ დაიწყო ინტეგრალთა თეორიისა და სიმრავლეთა თეორიის შესწავლა, ხოლო ერთი წლის შემდეგ – ინტენსიური მუშაობა ზომის თეორიაში. 1952 წლის იანვარში იგი მოხსენებით გამოვიდა ა. რაზმაძის სახელობის მათემა-ტიკის ინსტიტუტის ფუნქციათა თეორიის განყოფილების სემინარზე, სადაც მის მიერ მოხსენებული იქნა მისი კვლევის ძირითადი შედეგები, ამასთან, დასვა ახალი ამოცანები ლებეგის ტიპის ზომათა თეორიასთან დაკავშირებით. აქვე, ვ. ჭელიძის რჩევით, შ. ფხაკაძემ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ნაწილი თავისი შრომებისა, კერძოდ ის, რომელიც ეხებოდა ფუბინის თეორემის სამართლიანობის საკითხს ორჯერად ინტეგრალებში ინტეგრების რიგის შეცვლასთან დაკავშირებით, გაეფორმებინა სადისერტაციო ნაშრომის სახით. ხსენებული მოხსენების საფუძველზე იგი იმავე წელს მიიწვიეს ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტში უმცროს მეცნიერ თანამშრომლად (1952 წ.), სადაც დაასრულა საკანდიდატო დისერტაციაზე მუშაობა, რომელიც წარმატებით დაიცვა 1953 წელს.
1953 წელს მან გააკეთა რამდენიმე მოხსენება მოსკოვში, ვ. მ. სტეკლოვის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტში აკადემიკოს პ. ს. ნოვიკოვის სემინარზე, ჩამოაყალიბა მის მიერ დასმული ამოცანები და წარმოადგინა საკუთარი შედეგები. მთლიანად სემინარისა და, კერძოდ, პ. ს. ნოვიკოვის დადებითმა რეაქციამ შალვა ფხაკაძეს მისცა სტიმული მიზანმიმართულად გაეგრძელებინა ნაყოფიერი კვლევითი საქმიანობა არჩეული მიმართულებით.
1953 წლიდან შალვა ფხაკაძე ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელია. სადოქტორო დისერტაცია „ლებეგის ტიპის ზომათა თეორიისათვის“ მან წარმატებით დაიცვა 1959 წელს, 1965 წლის იანვარში კი მიენიჭა პროფესორის წოდება. თავისი მოღვაწეობის ამ პერიოდში შალვა ფხაკაძემ მიიღო მნიშვნელოვანი შედეგები სიმრავლეთა ზოგად თეორიაში და, კერძოდ, ზომის თეორიაში.
იმასთან დაკავშირებით, რომ მათემატიკისა და ავტომატების თეორიის განვითარების შედეგად გასული საუკუნის 60-იან წლებში გაიზარდა მათემატიკური ლოგიკის სპეციალისტების საჭიროება, შალვა ფხაკაძე მთელ თავის ძალებს ახმარს რესპუბლიკაში მათემატიკური ლოგიკის დაფუძნება-განვითარების საქმეს. 1966 წლიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე იგი კითხულობდა ლექციების ზოგად და სპეციალურ კურსებს მათემატიკურ ლოგიკაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტში აკადემიკოს ილია ვეკუას ხელშეწყობით და შალვა ფხაკაძის ხელმძღვანელობით, საქართველოში პირველად შეიქმნა მათემატიკური ლოგიკისა და ალგორითმების თეორიის განყოფილება, რომელიც მან ძირითადად დააკომპლექტა თავისივე სტუდენტებით. ამ პერიოდში შალვა ფხაკაძემ დაიწყო ახალი ორიგინალური მიმართულების განვითარება მათემატიკურ ლოგიკაში, რაშიც ჩართო თავისი მოწაფეები (ო. ჭანკვეტაძე, ხ. რუხაია, ვ. ფხაკაძე, ზ. ხასიდაშვილი). გარდა ამისა, მათე-მატიკური ლოგიკისა და ალგორითმების თეორიის განყოფილებაში კვლევა მიმდინარეობდა დამტკიცებათა თეორიაში (მ. როგავა, ო. ცხადაძე), ალგორითმების თეორიაში (რ. ომანაძე, მ. თეთრუაშვილი), ავტომატების და ავტომატურ მტკიცებათა თეორიაში (ნ. კალანდარიშვილი, კ. ფხაკაძე), ზომისა და სიმრავლეთა თეორიაში (ა. ხარაზიშვილი, ა. ყიფიანი). აღნიშნული მიმართულებებით მათემატიკური ლოგიკის ფარგლებში მიღებული შედეგები ძირითადად ასახულია შალვა ფხაკაძის მონოგრაფიაში „აღნიშვნათა თეორიის ზოგიერთი საკითხი“. ეს ნაშრომი, რომელსაც დიდი თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება აქვს, ფაქტობრივად, ქმნის შემამოკლებელ სიმბოლოთა თეორიას, რომელიც მანამდე არსებობდა როგორც განსაზღვრებათა თეორიის მხოლოდ ერთი ფრაგმენტი. ნაშრომში მოძებნილია შემამოკლებელ სიმბოლოთა შემომტანი, გარკვეული აზრით რაციონალური სისტემა, შემუშავებულია ტერმინოლოგია და დამტკიცებულია ძირითადი თეორემები შემამოკლებელ სიმბოლოთა და შემოკლებულ ფორმათა ძირითადი თვისებების შესახებ. მის მიერ დასმული აქტუალური ამოცანების საფუძველზე მისი მოწაფეები დღესაც აგრძელებენ შემამოკლებელ სიმბოლოთა თეორიის შემდგომ განვითარებას (ხ. რუხაია, კ. ფხაკაძე, ლ. ტიბუა).
შალვა ფხაკაძისა და მისი მოწაფეების შედეგებით დაინტერესდნენ არა მხოლოდ თეორეტიკოსები, არამედ მათემატიკის გამოყენებითი დარგების სპეციალისტებიც. მაგალითად, 1979 წელს დაიდო ხელშეკრულება ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტსა და უკრაინის მეცნიერთა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტს შორის, რომელიც ითვალისწინებდა თანამშრომლობას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის მათემა-ტიკის ლოგიკისა და ალგორითმების თეორიის განყოფილებასა და უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ციფრულ ავტომატთა განყოფილებას შორის. ზემოთ აღნიშნულ მონოგრაფიაში მოყვანილი შედეგები და შალვა ფხაკაძის მოწაფეთა მიერ იმავე პერიოდში მიღებული შედეგები უკვე 1978 წელს მოიხსენიეს საკავშირო სიმპოზიუმზე „ხელოვნური ინტელექტი და გამოკვლევათა ავტომატიზაცია მათემატიკაში“ (ქ. კიევი) და 1979 წელს გოტლიბ ფრეგეს ხსოვნისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე (ქ. იენა). ამ მოხსენებათა შედეგად გამოკვეთილმა ინტერესებმა განაპირობა სამეცნიერო კონტაქტების შემდგომი გაფართოება. ასე, მაგალითად, სწორედ ამ მოხსენებათა საფუძველზე შემდგომ ჩამოყალიბდა მჭიდრო კონტაქტი ადგილობრივ ლოგიკოსთა ჯგუფსა და ირკუტსკელ მათემატიკოსების ჯგუფს შორის, რომელსაც ხელმძღვანელობდა აკადემიკოსი ვ. მატროსოვი. აღნიშნული მონოგრაფიით განსაზღვრული მიმართულების მნიშვნელობას ადასტურებს ფ. ვან რამსდოკის სადოქტორო დისერტაციაც (1996 წ., ამსტერდამი), სადაც ფხაკაძისეული შემამოკლებელ სიმბოლოთა თეორია, ცნობილი მათემატიკოსის პ. აქსელის ნაშრომთან ერთად, შეფასებუ-ლია როგორც პირველწყარო თერმთა გადაწერის დაბმულცვლადებიანი შემთხვევისათვის.
განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია შალვა ფხაკაძის გამოსვლამ ჩორჩის თეზისის კრიტიკით ლოგიკოსთა VI საკავშირო კონფერენციაზე (1983 წ.). ამ მიმართულებით მიღებულ შედეგებს ძირითადად მოიცავს მისი ნაშრომი „ინტუიციურად გამოთვლადი ყველგან განსაზღვრული ფუნქციის ერთი მაგალითი და ჩორჩის თეზისი“ (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1984 წ.). მასში განიხილება მნიშვნელოვანი და პრინციპული საკითხი ჩორჩის საყოველთაოდ ცნობილი თეზისის სამართლიანობის შესახებ. 
შალვა ფხაკაძე ინტენსიურ სამეცნიერო კვლევით მუშაობას კარგად უთავსებდა პედაგოგიურ საქმიანობას. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში იგი მუშაობდა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში უმაღლესი მათემატიკის კათედრის პროფესორის თანამდებობაზე (1962-1972 წწ.), 1962 წლიდან კითხულობდა ლექციებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მისი პედაგოგიური და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შერწყმა განსაკუთრებით ეფექტური გახდა თსუ-ში გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტში მოღვაწეობის დროს, ინსტიტუტში, რომლის შექმნის ინიციატორის - ი. ვეკუას მთავარი მიზანი იყო ბაზის შექმნა მეცნიერების, პედაგოგების, ასპირანტების და სტუდენტების ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობისთვის. ინსტიტუტში შალვა ფხაკაძე ხელმძღვანელობდა ასპირანტებსა და მაძიებლებს. მის მოსწავლეთა შორის არის 2 მეცნიერებათა დოქტორი (აკადემიკოსი ს. ხარაზიშვილი და რ. ომანაძე) და 6 მეცნიერებათა კანდიდატი (მ. თეთრუაშვილი, ხ. რუხაია, გ. კოზბევი, ზ. ხასიდაშვილი (ამჟამად ისრაელში მოღვაწეობს), ო. ჭანკვეტაძე და თ. კუცია (ამჟამად ავსტრიაში მოღვაწეობს)).
უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის სამივე საფეხურის სტუდენტები დღესაც სარგებლობენ შალვა ფხაკაძის მიერ შექმნილი სახელმძღვანელოებით. 
შ. ფხაკაძე აქტიურად მონაწილეობდა ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაშიც. იგი წლების განმავლობაში იყო სხვადასხვა სამეცნიერო საბჭოს, მათ შორის სპეციალიზირებულ სადოქტორო და საკანდიდატო ხარისხის მიმნიჭებელი საბჭოების წევრი. იყო საქართველოს მათემატიკისა და მექანიკის პრობლემური საბჭოს წევრი, კერძოდ, ამ საბჭოს მათემატიკური ლოგიკის სექციის თავმჯდომარე და მეთოდიკის სექციის წევრი. გარდა ამისა, გახლდათ ვ. მ. კომაროვის სახელობის სკოლა-ინტერნატის მზრუნველთა საბჭოს წევრი. ხანგრძლივი სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობის გამო, მას 1967 წელს მიენიჭა მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწის წოდება, ხოლო 1979 წელს 60 წლის იუბილეზე გადაეცა ივანე ჯავახიშვილის მედალი.
შალვა ფხაკაძე გარდაიცვალა 1994 წლის 8 აგვისტოს (დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში). თუმცა, ის საქმე, რასაც მან ილია ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის ფარგლებში გზა გაუკვალა, დღესაც წარმატებით ვითარდება ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ, რის გამოც მისი დაბადებიდან 100 წლის თავზე კიდევ ერთხელ ღირსეულ პატივს მივაგებთ მის ნათელ ხსოვნას.

გიორგი ჯაიანი,
ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, თსუ-ის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორი

ხიმური რუხაია,
ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, თსუ-ის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გამოყენებითი ლოგიკისა და პროგრამირების ლაბორატორიის გამგე

ვრცლად

საუკუნის ქართველი ებრაელი

„არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ეპოქას - რადგან ისინი „სხვანაირები“ არიან - სწორედ ასეთი იყო ჯემალ აჯიაშვილი, რომელმაც, უდავოდ, დიდი წვლილი შეიტანა ქართული კულტურის განვითარებისა და ქართულ-ებრაული კულტურული ურთიერთობების განმტკიცების საქმეში. მისი ცხოვრება და შემოქმედება სამაგალითოა, რაც ყოველთვის მჭიდროდ იყო დაკავშირებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ იუბილესადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში ახალგაზრდობა აქტიურად ჩაერთო და არამეისტიკისა და ებრაისტიკის დარგის მიმართ მათი დაინტერესება იზრდება“, - განაცხადა თსუ-ის რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ ცნობილი ქართველი პოეტისა და მთარგმნელის ჯემალ აჯიაშვილის დაბადებიდან 75 წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიების გახსნაზე.

თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ნანა გაფრინდაშვილის თქმით, ჯემალ აჯიაშვილმა განუზომლად დიდი როლი შეიტანა XX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართული ესთეტიკური აზროვნების განვითარებაში. მისი მთარგმნელობითი და პოეტური მოღვაწეობა ქართული კულტურის მეტად მნიშვნელოვანი ნაწილია.
დამსწრე საზოგადოებას მიესალმა ისრაელის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში შაფთაი ცური, რომელმაც ქართულ-ებრაული ურთიერთობების საქმეში ჯემალ აჯიაშვილის წვლილზე ვრცლად ისაუბრა:
„ფასდაუდებელია ის ღვაწლი, რომელიც ჯემალ აჯიაშვილმა შეიტანა ქართველი და ებრაელი ერების კულტურული ურთიერთობების განმტკიცების საქმეში ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ჯემალ აჯიაშვილი ისრაელის სახელმწიფოს კულტურის საკითხებში საქართველოს დესპანი იყო. მან მთელი თავისი მოღვაწეობა ამ ორი უძველესი ერის ურთიერთობას მიუძღვნა. მან ებრაული პოეტური კლასიკის თარგმანებით გაამდიდრა ქართული პოეზია. იგი ორივე ქვეყნის ღირსეული შვილი იყო. გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე და გამორჩეული ზნეობის ადამიანი მუდამ დაფასებული იქნება როგორც საქართველოში, ასევე ისრაელში. ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ საქართველოში მის ხსოვნას ღირსეულ პატივს მიაგებენ“, - განაცხადა ელჩმა.  
კოლეგა და მეგობარი აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა გოჩა ჯაფარიძემ გაიხსენა: „საქართველოში, ალბათ, ცოტა თუ მოიძებნება ადამიანი, ვისაც ამდენი პრემია და ჯილდო აქვს მიღებული. მას ბევრი საქმე დარჩა დასამთავრებელი. ჩვენი და მომავალი თაობების ვალია, გავიხსენოთ და პატივი მივაგოთ მის ხსოვნას“, - აღნიშნა გოჩა ჯაფარიძემ.
მწერალი და მთარგმნელი კიდევ ერთმა მისმა მეგობარმა, ცნობილმა სპორტულმა კომენტატორმა ჯამლეტ ხუხაშვილმაც გაიხსენა: „მე ამაყი ვარ, რომ წილად მხვდა ბედნიერება - ოპერისა და ბალეტის თეატრში გამართულ მისადმი მიძღვნილ საიუბილეო ღონისძიებაზე ქართული საზოგადოებისთვის მეუწყებინა, რომ ჯემალ აჯიაშვილი საუკუნის ქართველ ებრაელად დასახელდა. სწორედ მისი დამსახურებაა, რომ, სულ მალე, ქართულ-ებრაულ ურთიერთობას იუნესკოს მიერ კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭება, რაც უპრეცედენტო შემთხვევად შეიძლება ჩაითვალოს“, - განაცხადა ჯამლეტ ხუხაშვილმა. 
ჯემალ აჯიაშვილის მოღვაწეობაზე და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობებზე ისაუბრეს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა, მწერალმა და მთარგმნელმა გიორგი კაკაბაძემ, თსუ-ის პროფესორებმა: ინესა მერაბიშვილმა, ნაირა ბეპიევამ და სხვებმა.

* * *

იუბილესადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე მოხსენებები წაიკითხეს თსუ-ის პროფესორებმა და სტუდენტებმა. საინტერესო იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის ნაირა ბეპიევას მოხსენება („ჯემალ აჯიაშვილის თარგმანები ოსურიდან“).
„ლიტერატურული ურთიერთობების ერთ-ერთი უმთავრესი საფუძველია თარგმანი, რომელიც ინდივიდუალურ და საერთო მსოფლაღქმებს აახლოებს. ლიტერატურულ თარგმანს თავისი ხანგრძლივი და საინტერესო ისტორია აქვს. შესაძლოა, ამ ისტორიის ნაწილი იყოს საქართველოში 1974 წელს დაარსებული ორგანიზაცია - მხატვრული თარგმანისა და ლიტერატურულ ურთიერთობათა მთავარი სარედაქციო კოლეგია, მთარგმნელთა კოლეგია, რომელიც აერთიანებდა სხვადასხვა ეთნოსის მწერლებს, პოეტებსა და ფილოლოგებს. შესანიშნავი მთარგმნელი ჯემალ აჯიაშვილი, რომელმაც მსოფლიო პოეზიის ნიმუშები ქართულ ენაზე თარგმნა, სწორედ მთარგმნელთა კოლეგიაში მუშაობდა. ჩემს მოხსენებაში საუბარია ჯემალ აჯიაშვილის მიერ ოსური ენიდან თარგმნილი ოსი პოეტის, „ვეფხისტყაოსნის“ ოსურ ენაზე მთარგმნელის გიორგი ბესთაუთის ლექსებისა და პოემა „ბურღუსტანის“ შესახებ, სადაც ყურადღება გამახვილებულია ორიგინალისა და ნათარგმნის შედარებით ანალიზზე, თარგმანის პოეტურ და მხატვრულ თავისებურებებზე“, - აღნიშნა ნაირა ბეპიევამ.
საიუბილეო ღონისძიებების ფარგლებში გაიმართა ჯემალ აჯიაშვილის წიგნების, ხელნაწერებისა და პირადი ფოტოების გამოფენა და დოკუმენტური ფილმის - „ჯემალ აჯიაშვილის“ ჩვენება, რომელიც საარქივო მასალებზე დაყრდნობით მოამზადა  თსუ-ის კინო-ტელე-ხელოვნების მიმართულების ასისტენტ-პროფესორმა ნინო გელოვანმა. 
პოეტური თარგმანის კონკურსში გამარჯვებული თსუ-ის სტუდენტი გიორგი ხულორდავა კი ფულადი პრემიით დაჯილდოვდა.

* * *

ჯემალ აჯიაშვილი დაბა სენაკში დაიბადა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის დასრულების შემდეგ სამსახურეობრივი მივლინებით იმყოფებოდა ირანში. სხვადასხვა წლებში მუშაობდა საქართველოს მწერალთა კავშირთან არსებული მხატვრული თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთკავშირების მთავარ სარედაქციო კოლეგიაში უფროს სამეცნიერო რედაქტორად; კითხულობდა ლექციებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და უცხო ენების ინსტიტუტში; იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-უცხოური ლიტერატურული ურთიერთობების სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის თანამშრომელი, ასევე სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის აღმოსავლეთმცოდნეობის კათედრის გამგე, ებრაული სახალხო უნივერსიტეტის რექტორი. ჯემალ აჯიაშვილი იყო საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს წევრი, სამი მოწვევის საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, საქართველოს ებრაელთა მსოფლიო კონგრესის და ებრაულ თემთა ევროკავშირის ორგანიზაციათა წევრი, საქართველოს თეატრალურ მოღვაწეთა კავშირის წევრი, საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი.
ჯემალ აჯიაშვილმა თარგმნა მსოფლიო კლასიკური პოეზიის ნიმუშები, ბიბლიური ფსალმუნები, ანდალუსიელი ებრაელი პოეტების ლექსები, ძველბერძნული და სპარსული პოეზიის ნიმუშები და სხვა. კოტე მარჯანიშვილის სახელობის დრამატულ თეატრში წარმატებით დაიდგა მის მიერ ნათარგმნი კარლო გოცის პოემა - ზღაპარი „ცისფერი უკუნეთი“ და ჩიკამაცუს დრამატული პოემა - „შეყვარებულთა თვითმკვლელობა კუნძულის ზეციურ ბაგეზე“. ქართველთა და ებრაელთა ურთიერთობას მან მიუძღვნა ისტორიული ესე - „გაიღვიძე ქნარო!“ - პიესა-მონოლოგი, რომელიც კოტე მახარაძემ დადგა ერთი მსახიობის თეატრში. ნაყოფიერი მოღვაწეობისთვის იგი გახდა სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, პარიზის ქართულ-ევროპული ინსტიტუტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის პრემიის ლაურეატი, ივანე მაჩაბელის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ღირსების ორდენის კავალერი. ჯემალ აჯიაშვილს გადაეცა „საბა“ საუკეთესო თარგმანისთვის „ვარსკვლავთა ჩრდილში მაღალთა თანა“. პოეტი და მწერალი 69 წლის ასაკში ისრაელში გარდაიცვალა.

ვრცლად

მერაბ კოკოჩაშვილის იუბილე თსუ-ში და ფილმში დასმული სწორი აქცენტები

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ცნობილი ქართველი რეჟისორის მერაბ კოკოჩაშვილის 84 წლის იუბილე აღნიშნა. ქართულ ფილმოგრაფიაში შეტანილი წვლილისთვის და ხანგრძლივი სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობისთვის თსუ-ის რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ მერაბ კოკოჩაშვილი უნივერსიტეტის საიუბილეო მედლით დააჯილდოვა. „მერაბ კოკოჩაშვილი წლების განმავლობაში საკუთარ ცოდნას, საკუთარ გამოცდილებას და ფანტასტიკურ ხედვას ახმარს ჩვენი მომავალი თაობის აღზრდას“, - განაცხადა რექტორმა. 
„დიდი ბედნიერებაა, იყო მერაბ კოკოჩაშვილის სტუდენტი და გაიზარდო იმ ესთეტიკურ ფასეულობებზე, რომელსაც ის ასწავლის როგორც პროფესორი და როგორც რეჟისორი. იგი ჩვენი უნივერსიტეტის გამორჩეული სახეა, რომელმაც რეჟისორთა მრავალი თაობა აღზარდა“, - განაცხადა თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანმა ნანა გაფრინდაშვილმა, რომელიც საიუბილეო საღამოს უძღვებოდა. 
ღონისძიებაზე თსუ-ის გაზეთ „თბილისის უნივერსიტეტის“ რედაქტორის ნინო კაკულიას ფილმის - „ვინც თავისი თავი შექმნა, self made“ - ჩვენება გაიმართა.
დოკუმენტური ფილმი („ვინც თავისი თავი შექმნა, self made“) მერაბ კოკოჩაშვილს მაყურებელს როგორც პიროვნებას, რეჟისორს, პედაგოგსა და ხელმძღვანელს აცნობს. მისი მოქალაქეობრივი პოზიციების თუ პროფესიული შეფასებების ჩვენებით ფილმი ქმნის იმ რეჟისორის „პროფილს“, რომელმაც ქართულ კინოში, საბჭოთა ცენზურის პირობებში, თავისუფლების იდეა განავითარა და რომელიც დღემდე ამავე იდეოლოგიით ცდილობს ეროვნული კინოს შექმნა-შენარჩუნებას. 
„მინდა, დიდი მადლობა გადავუხადო ამ ღონისძიების ორგანიზატორებს, ინიციატორებს, ფილმის ავტორს, ქალბატონ ნინო კაკულიას, რომელმაც არაჩვეულებრივი და საინტერესო ფილმი გადაიღო ბატონ მერაბ კოკოჩაშვილზე. დიდი სიყვარულითა და პატივისცემით ვულოცავ ბატონ მერაბს დაბადების დღეს და მინდა, მას ვუსურვო ის სიმხნევე და ენთუზიაზმი, რომლითაც ასე გამოირჩევა. ბატონი მერაბი იმ თაობის წარმომადგენელია, რომელიც თავის დროზე საბჭოთა ცენზურას დაუპირისპირდა და რომელმაც იდეოლოგიურ წნეხს გაუძლო. ხელოვნება თავისუფალი აზროვნების გარეშე შეუძლებელია, ამიტომ დიდი მადლობა ბატონ მერაბს მისი შემოქმედებისთვის. მან ქართულ ეროვნულ კინოხელოვნებაში, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, გარდატეხა შეიტანა“, - განაცხადა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილემ მიხეილ გიორგაძემ.
აკადემიური წრის წარმომადგენლები და რეჟისორები აღნიშნავდნენ, რომ მერაბ კოკოჩაშვილის ისტორია, ბოლო ასწლეულის მანძილზე, ქართული კულტურის ჩამოყალიბების ისტორიის ნაწილია და მასზე ფილმის გადაღება ავტორისთვის დიდი გამოწვევა იყო, რასაც შემოქმედებითმა ჯგუფმა თავი წარმატებით გაართვა. 
„ფილმში კარგად ჩანს მერაბ კოკოჩაშვილი როგორც პიროვნება, მისი მოქალაქეობრივი პოზიცია. ასევე საკმაოდ კარგად არის ნაჩვენები მისი შემოქმედებითი გზა - წარსულთან კავშირი, მისი წინაპრები და მათი ისტორია, რომელიც დღესაც ცოცხლობს ჩვენში და რომელიც იმის საწინდარია, რომ მომავალი შეიქმნება... მე, როგორც მაყურებელს, ფილმმა კითხვები არ დამიტოვა და ამომწურავი ინფორმაცია მივიღე... რაც მთავარია, ეს არის სათანადო დაფასება ადამიანის - თუ რა გაუკეთებია მას ქართული კულტურისთვის... საქართველოს ისტორია ხომ ჩვენი კულტურის ისტორიაა, მერაბ კოკოჩაშვილი ერთ-ერთი მათგანია, რომელმაც ამ კულტურის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა და სწორედ ეს არის ამ ფილმის მიზანი, რომელმაც ეს მისია შეასრულა“, - ასე შეაფასა ფილმი „self made“ კინორეჟისორმა ლანა ღოღობერიძემ.

„პირველ რიგში, მინდა, მადლობა გამოვხატო ყველას მიმართ, ვინც იზრუნა, რომ, დღეს, ბატონ მერაბს შევხვედროდით, რათა უნივერსიტეტს გამოეხატა თავისი დამოკიდებულება და დიდი სიყვარული ასეთი შესანიშნავი პიროვნებისა და შემოქმედის მიმართ. აქ წარმოდგენილი იყო გამორჩევით კარგად გაკეთებული დოკუმენტური ფილმი. ჩვენ განებივრებულები ვართ საუნივერსიტეტო დოკუმენტური ფილმებით, მაგრამ დღევანდელი ფილმი იყო ფრიად განსხვავებული. ამას ხელი შეუწყო ბატონი მერაბის გამორჩეულმა ადამიანურმა თვისებებმა, მისმა არაჩვეულებრივმა შემოქმედებამ. ფილმი დატვირთული იყო ძალიან საინტერესო ინფორმაციით და კარგად იყო გამოხატული ის დიდი პატივისცემა და განსაკუთრებული სიყვარული, რომელსაც ყველა ჩვენთაგანი ვატარებთ. გულწრფელად ვულოცავ ყველას, ვინც ფილმის შექმნაში მონაწილეობა მიიღო. ეს არის გარანტია იმისა, რომ უნივერსიტეტს კიდევ არა ერთი დოკუმენტური ფილმი ექნება. ეს ყველაფერი კი ჩვენი დიდი ისტორიაა“, - განაცხადა თსუ-ის პროფესორმა ვახტანგ ლიჩელმა.
„გარდა იმისა, რომ ფილმი მაღალპროფესიონალურ დონეზეა გაკეთებული, მას სხვა ღირსება და დატვირთვაც აქვს. ასეთი ადამიანების მეშვეობით შევინარჩუნეთ ბევრი ფასეულობა და ღირებულება, ამიტომ ამის დავიწყება შეუძლებელია. ახალგაზრდობას უნდა ახსოვდეს თავისი ერის ისტორია, სხვაგვარად შეუძლებელია - გაგრძელდეს ბრძოლა თავისუფლებისათვის და იმ ღირებულებებისათვის, რაზეც ამ ფილმშია საუბარი. ამ ფილმმა კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რომ საქართველოში ეს კავშირი სულ იყო... მოკლედ კი იმის თქმა შემიძლია, რომ ეს არის ფილმი გმირობაზე, თავდადებაზე და ეს უნდა იცოდეს ახალგაზრდობამ“, - განაცხადა მეუფე დანიელმა. 
ახალი თაობისთვის ღვაწლმოსილი რეჟისორის შემოქმედების გაცნობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა თსუ-ის სტუდენტური თვითმმართველობის კულტურის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე გაბაშვილმა: „ქართული კინოს ისტორია ათწლეულებს ითვლის. გვყავს უამრავი გამოჩენილი რეჟისორი, ერთ-ერთი მათგანია ბატონი მერაბ კოკოჩაშვილი. ჩვენთვის, ახალგაზრდა თაობისთვის, მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით ღირებულია მისი გამოცდილების, წარმატების ნახვა და გაზიარება“. 
ფილმში აღწერილ მერაბ კოკოჩაშვილის პორტრეტს პატარ-პატარა შტრიხები მოწვეულმა სტუმრებმაც შემატეს. რეჟისორის კოლეგებმა ეროვნული კინოცენტრიდან და კინოსტუდია „ქართული ფილმიდან“, საიუბილეო ღონისძიებაზე შეკრებილ საზოგადოებას, მათი თვალით დანახული მერაბ კოკოჩაშვილი გააცნეს. 
„ბატონ მერაბს მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო იმ თაობის სახელით, რომელსაც მისი ფილმი საბჭოთა ჩაკეტილობასა და სტაგნაციას უმსუბუქებდა. მათთვის ასეთი შედევრების ნახვა ნამდვილად დიდი შვება იყო. ვფიქრობ, ბატონ მერაბს მხოლოდ „დიდი მწვანე ველი“ რომ გადაეღო, საქართველო მაინც ჩაითვლებოდა ერთ-ერთი საინტერესო კინოისტორიის მქონე ქვეყნად“, - განაცხადა ეროვნული კინოცენტრის ხელმძღვანელმა მაია ჭილაშვილმა.
„ბატონი მერაბი ერთადერთი ადამიანია კინოსტუდიაში, რომელსაც ხელფასი არ აქვს. ამბობს, რომ ეს თანხა უნდა გადადოს სტუდიის გაციფრვის დეპარტამენტისა და გაციფრვის აპარატურის შესაძენად. ამისათვის დიდი მადლობა მას“, - აღნიშნა კინოსტუდია „ქართული ფილმის“ წარმომადგენელმა. 
თავად რეჟისორმა კი ქართული კინოს განვითარების პროცესში უნივერსიტეტელ მეცნიერებთან ერთობლივი მუშაობის მნიშვნელობაზე, შედეგებზე და უნივერსიტეტის ტელე-კინო ხელოვნების მიმართულებაზე აღზრდილი ახალი თაობის რეჟისორების მიღწევებზე ისაუბრა. 
„განსაკუთრებული მადლობა ფილმისთვის ქალბატონ ნინო კაკულიას. მე მესმის - რა შრომაა დახარჯული, უზარმაზარი მასალაა შეგროვებული... და დიდი მადლობა უნივერსიტეტს... როგორც ფილმში იყო აღნიშნული, მართლაც დღე არ გაივლის, რომ არ შემოვირბინო, სულერთია - მაქვს ლექცია, თუ - არა. მადლობა მათ, ვინც დააარსა ეს ყველაფერი - ბეგო ბეჟუაშვილს, რომელმაც სისხლი ჩააქცია და მეორადი ფაკულტეტი შექმნა. არ შეიძლება ამაყი არ იყო, როდესაც იცი, რომ შენთან ერთად იქ შესანიშნავი ადამიანები მუშაობდნენ როგორც კინემატოგრაფიიდან, ასევე მეცნიერებიდან. აკაკი ბაქრაძემ უკანასკნელი წელიწადნახევარი ჩვენთან გაატარა და დაწერა პატარა წიგნი, სადაც ქართულ კინოზე სრულიად ახალი ხედვაა წარმოდგენილი. ასევე, არ შეიძლება მადლობელი არ ვიყო ტატა თვალჭრელიძის, რომელმაც შექმნა შესანიშნავი ჯგუფი - „კინოს, ენისა და სტრუქტურის ლაბორატორია“. ამ ლაბორატორიაში შეიქმნა საზოგადოებისთვის ძალიან საჭირო და აუცილებელი წიგნი - „ქართული კინოს ენციკლოპედიური ლექსიკონი“. აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ყოველ დღე ვხედავ ამა თუ იმ ტელევიზიის გადაცემებს, სადაც ჩვენი კურსდამთავრებულების სახელი და გვარები ჩანს. ჩვენი ერთ-ერთი სტუდენტი იზი თითბერიძე კი ამერიკის უმაღლესი სასწავლებლის მაგისტრანტი გახდა და მისი ფილმი სტუდენტური ოსკარის ფინალში მოხვდა. მადლობა მინდა გადავუხადო მათ, ვინც იდეა მოგვაწოდა, რომ უნივერსიტეტის დამფუძნებლებზე ფილმები შეგვექმნა. ეს ფილმები საზოგადოებრივ მაუწყებელთან თანამშრომლობით კეთდება. 
დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ჩვენს რექტორს, რომელიც ყოველთვის გვერდით გვიდგას და ბატონ მიხეილ გიორგაძეს, რომელიც ენდო ჩვენს სტუდიას „ქართულ ფილმს“ და მოგვცა საშუალება, რომ არა ერთი ფილმის ფირი გაგვეცოცხლებინა. კარგია, რომ დაიწყო ფიქრი განათლების სისტემის მხარდასაჭერად. ზუსტად ასეთი ნაბიჯია გადასადგმელი კულტურის მიმართ. კულტურა უნდა გახდეს პრიორიტეტი – ეს ჩემი ღრმა რწმენაა“, - განაცხადა რეჟისორმა მერაბ კოკოჩაშვილმა. 
საიუბილეო საღამოზე საკმაოდ ბევრჯერ გაიჟღერა სიტყვა „მადლობამ“. საქმეს, რის გამოც მერაბ კოკოჩაშვილმა საზოგადოების ასეთი მადლიერება დაიმსახურა, რეჟისორი ახლაც აგრძელებს თუნდაც იმ პოზიციის გამოხატვით, რომ, მისი თქმით - „კულტურა უნდა გახდეს პრიორიტეტი“. 
მერაბ კოკოჩაშვილის მოღვაწეობის ამსახველი დოკუმენტური ფილმის - „ვინც თავისი თავი შექმნა, self made“ - ნახვა ფართო საზოგადოებას რეგიონული ტელეარხებისა და ვებ-გვერდის - Youtube-ს და თსუ-ის ფეისბუქ-გვერდის საშუალებით შეუძლია.

ვრცლად

დიდი მამასახლისის „პატარა უკრაინა“

ერთნაირი ფასეულობები და საერთო საფრთხეები - ეს არის ის, რაც გვაერთიანებს ორივე მართმადიდებელი ერის წარმომადგენლებს - ქართველებსა და უკრაინელებს. ორივეს მთელი ცხოვრება ბედმა გვარგუნა არასაიმედო აგრესორ რუსეთთან გამკლავებისთვის ბრძოლა, რაც კიდევ უფრო გამოკვეთავს საქართველოსა და უკრაინას შორის ურთიერთობის მნიშვნელობას. ამ ურთიერთობებისთვის ძაფებს, პირველ რიგში, კულტურის მოღვაწეები აბამენ ხოლმე და ამ ორი ქვეყნის მეგობრობის ამსახველი წარსული ისტორიაც მრავალ ფაქტსა თუ სახელს შეგვახსენებს – ურთიერთკონტაქტებისთვის პირველი ნაბიჯი მაშინ გადაიდგა, როდესაც 1000 წლის წინ კიევ-პეჩორის ლავრის მოსახატავად ქართველი ხატმწერები მიიწვიეს. შემდეგში იყო უკრაინელი პედაგოგი და მეცნიერი მიკოლა გულაკი, რომელმაც ცხოვრების დიდი ნაწილი მიუძღვნა „ვეფხისტყაოსნის“ შესწავლასა და პროპაგანდას, პოეტმა ნავროცკიმ კი შოთა რუსთაველის პოემა თარგმნა. ისტორიული მეხსიერება უკრაინელებისადმი მადლიერებით უნდა აღავსებდეს წესით ყველა ქართველს - უკრაინაში შეკედლებული ქართველი პოეტის დავით გურამიშვილის პატრონობისთვის თუ მირგოროდში მისი საფლავის მოძიებისთვის... ლესია უკრაინკაც ახსოვთ თანამედროვეებს, საქართველოს თითქმის ყველა კუთხე რომ ჰქონდა მოვლილი და ერთხელაც უთქვამს - „მე რომ უკრაინელი არ ვყოფილიყავი, ალბათ ქართველი ვიქნებოდი“. ლიტერატურული ქრონიკები თავის თავში მოიცავენ აკაკი წერეთლისა და ტარას შევჩენკოს შეხვედრის ეპიზოდებსაც... ცნობილია ილია ჭავჭავაძის უკრაინასთან გაბმული ურთიერთობები... ზემოთ ნახსენები და სხვა უამრავი ცნობილი უკრაინელი ლიტერატორის, ხელოვნებისა და კულტურის მოღვაწის სახელები და გვარები გაიჟღერებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორისა და აკადემიკოსის ოთარ ბაქანიძის მონოგრაფიებში, რომლებშიც კულტურასთან კავშირში მყოფი თითქმის ყველა უკრაინელი მოღვაწის თაობაზეა საინტერესო ამბები და ინფორმაცია. მისი ეს უამრავი ნაშრომი დიდ ქართველებთან უკრაინელი მოღვაწეების ურთიერთობებსაც აღწერს. გარდა კულტურული კავშირებისა, ოთარ ბაქანიძის სახელს უკავშირდება უკრაინელ მეცნიერებთან ყოვლისმომცველი კონტაქტების გაღრმავება... ის, რომ ჯერ კიდევ 1994 წელს კიევის ნაციონალური უნივერსიტეტის პროფესორი, აკადემიკოსი პეტრე კონონენკო უკრაინულ-ქართული ურთიერთობების განმტკიცებისთვის, ასევე ქართული კულტურის შესწავლა-პროპაგანდის საქმეში მიღწეული წარმატებებისთვის უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორად აირჩიეს, ესეც კონონენკოსთან ოთარ ბაქანიძის ხანგრძლივმა თანამშრომლობამ მოიტანა... თავის მხრივ, უკრაინული ლიტერატურის შესწავლისა და საქართველოში უკრაინისტიკის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის კი სწორედ ოთარ ბაქანიძე დაჯილდოვდა დაბადებიდან 90 წლისთავზე უნივერსიტეტის საიუბილეო მედლით. მას ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედალიც აქვს. 
ჯერ კიდევ 2009 წელს, ჭაბუა ამირეჯიბი ასეთ მილოცვას უგზავნის ოთარ ბაქანიძეს 80 წლის იუბილეზე და წერს - „ჩინებული მეცნიერი და ახალგაზრდების მეგობარი რომ ხარ, ეს საყოველთაოდ ცნობილია და ჩემზე უკეთ შენმა კოლეგებმა თუ აღზრდილებმა იციან. მე კი შენი ერთი თვისება მომხვდა თვალში გაცნობისთანავე – ასეთი კაცი ხარ – სიკეთისთვის მზად მყოფი. შენ შენი ღვაწლით ჩვენს ქვეყანას ბევრი მეგობარი და პატივისმცემელი შესძინე და კვლავაც შესძენ“.


რამდენიმე შტრიხი ბიოგრაფიიდან

უკრაინული ლიტერატურის ისტორია უნივერსიტეტში 40-იანი წლებიდან იკითხება. ოთარ ბაქანიძე, რომელიც 1947 წლიდან ფილოლოგიის ფაკულტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის განყოფილებაზე სწავლობდა, უკრაინისტიკაში მოღვაწეობას არ აპირებდა, მიუხედავად იმისა, რომ მისი საკანდიდატო დისერტაციის თემა იყო „უსპენსკი და ქართული საზოგადოება“. უკრაინული ლიტერატურის ისტორიაში ლექციების წაკითხვის დაწყებას იგი ბედს უკავშირებს, რასაც წლების გადმოსახედიდან მეტად ემადლიერება, თუმცა მისი აკადემიური კარიერა ბევრ რთულ პერიოდსაც მოიცავს და უსამართლობის განცდებსაც აღძრავს.
როგორც ტროცკისტის შვილს, ოთარ ბაქანიძეს, მამამისის ბერიასთან მეგობრობა ძვირად დაუჯინეს. დახვრეტილი მამის ტრაგიკული ისტორია მას პოლიტიკურად არასაიმედო ელემენტის იარლიყს აწებებდა კაგებე-ს წარმომადგენლების მეშვეობით, რომელთა დამსახურებითაც ოთარ ბაქანიძე ასპირანტურაშიც კი არ მიიღეს. რექტორის ნიკო კეცხოველის მხრიდან მის სასარგებლოდ დაწერილმა რეკომენდაციებმაც კი თურმე ვერ გაჭრა. ასე რომ, მიმართულების შეცვლას და შემდგომ წარმატებებს უკვე უკრაინისტიკის სფეროში ოთარ ბაქანიძე მოულოდნელ იღბლიანობას უკავშირებს.
1964 წელს პირველი გაცვლითი პროგრამა განხორციელდა კიევისა და თბილისის უნივერსიტეტებს შორის. დაიწყო საინტერესო ღონისძიებები, ეწყობოდა დეკადები უკრაინული ლიტერატურისა საქართველოში და შემდგომ ქართული ლიტერატურისა უკრაინაში. სწორედ ამ ურთიერთობების შედეგად 1969 წელს ოთარ ბაქანიძეს გაუჩნდა იდეა - საქართველოში შექმნილიყო კლუბი „უკრაინა“, რომელიც ქართულ-უკრაინული ურთიერთკავშირების თემას გაამდიდრებდა. კლუბის ძირითადი მიზანი იყო უკრაინული ლიტერატურის შესწავლა და პროპაგანდა, თარგმნა და ამ სფეროში კადრების აღზრდა.
1975 წელს უკვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კათედრის შექმნის საკითხიც დადგა. თავდაპირველად მას ერქვა ხალხთა ლიტერატურის, ლიტერატურულ ურთიერთობათა და თარგმანის კათედრა, მაგრამ ძირითადად უკრაინული ლიტერატურა იკითხებოდა. 2006 წლიდან განათლებასა და მეცნიერებაში გატარებული რეფორმების შედეგად კათედრა დაიხურა. დარჩა მხოლოდ ხალხთა ლიტერატურის, ლიტერატურული ურთიერთობების და თარგმანის მიმართულება. შემდეგ კი სააკაშვილის ხელისუფლების უკრაინასთან დიდმა დამეგობრებამ უკრაინისტიკის ინსტიტუტის შექმნის საჭიროებაც მოიტანა.
როგორც აკადემიკოსი ოთარ ბაქანიძეE ყვება, როდესაც თბილისში შევჩენკოს ძეგლი გაიხსნა, ცერემონიალს ესწრებოდნენ უკრაინის მაშინდელი პრეზიდენტი იუშენკო და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილი. სწორედ მაშინ უთხრეს ოთარ ბაქანიძეს, რომ უნივერსიტეტში უკრაინისტიკის ფაკულტეტი უნდა გაიხსნასო. საბოლოო გადაწყვეტილება თურმე მცხეთაში მიიღეს და მეორე დღეს პროფესორ ბაქანიძეს ბრძანებით ხელში დახვდა უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი ხუბუა, რათა სასწრაფოდ შექმნილიყო უკრაინისტიკის ინსტიტუტი. 
ოთარ ბაქანიძე უკრაინისტიკის ინსტიტუტს 2007 წლიდან დღემდე ხელმძღვანელობს. სწორედ მისი დამსახურებაა საქართველოში უკრაინული ენისა და ლიტერატურის შესწავლის მიმართ გადადგმული ნაბიჯები. ქართულ უკრაინულ ურთიერთობებს ეძღვნება მის მიერ გამოცემული თუ ნათარგმნი არაერთი წიგნიც.

 


ჯილდოები

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე ოთარ ბაქანიძე, რომელიც 41 მონოგრაფიის ავტორია, დაჯილდოებულია ასევე „ღირსების ორდენით“, მინიჭებული აქვს „ქართული კულტურის რაინდის“ საპატიო წოდება; არის უკრაინის კულტურის დამსახურებული მოღვაწე, პავლო ტიჩინას სახელობის უკრაინის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის ნაციონალური უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენების და მედლების კავალერი. დაჯილდოებულია უკრაინის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგელით.
ოთარ ბაქანიძეს დღემდე არა მხოლოდ ინსტიტუტში, არამედ საკუთარ სახლშიც აქვს შექმნილი „პატარა უკრაინა“, რომლისგანაც საზრდოს აძლევს თავის ერს და ეფოფინება ყველა იმ სახსოვარს, რაც კი უკრაინას აგონებს.

ვრცლად

ზურაბ სეფერთელაძე - 70

ბატონი ზურაბ სეფერთელაძე, თითქმის ხუთი ათეული წელია, 1966 წლიდან (სტუდენტობის წლების ჩათვლით) ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცხოვრებით ცხოვრობს და მისი ჭირ-ვარამის ერთგული გამზიარებელია. ამ ხნის განმავლობაში მისი ყოველი დღე უკავშირდება სტუდენტებთან, დოქტორანტებთან და კოლეგებთან გულისხმიერ ურთიერთობას. უმთავრეს ამოცანად კი მაინც, თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისად, კვალიფიკაციური კადრების აღზრდას, ნამდვილ პროფესიონალურ სპეციალისტებად მათ ჩამოყალიბებას მიიჩნევს.
მისთვის დღემდე შთაგონებად დარჩა მისი პედაგოგის, პროფ. დ. უკლებას სიტყვები - ,,ლექციის წინა დღეს და ჩატარების დღეს, სხვას ვერაფერს ვაკეთებ, მთელი ჩემი გონება-განწყობა ლექციის მომზადებისა და ჩატარების ირგვლივ ფიქრით შემოიფარგლება“. სწორედ ამ განწყობით და ასეთივე ენთუზიაზმით შედის ლექციებზე სტუდენტების წინაშე ბატონი ზურაბი დღემდე და ამასვე მოუწოდებს დამწყებ პედაგოგებს -„„თუ ასეთი პასუხისმგებლობით მიუდგებით ლექცია-სემინარების ჩატარებას, მაშინ შესაძლებელი იქნება მთავარი მიზნის მიღწევა - სტუდენტთათვის ცოდნის მეცნიერული საფუძვლების ჩაყრა, სათანადო უნარ-ჩვევების გამომუშავება და ბუნებაში მიმდინარე პროცესების შეცნობა“. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამ პათოსითა და მიზნით, წარმატებით საქმიანობენ საქართველოს სხვადასხვა სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში ბატონი ზურაბის ხელმძღვანელობით დისერტაციადაცული დოქტორანტები.
ბატონი ზურაბ სეფერთელაძე წარმოშობით საქართველოს უმშვენიერესი და ძირძველი კუთხის - აჭარის წარმომადგენელია. იგი აღიზარდა არაჩვეულებრივი მშობლების პედაგოგიურ ოჯახში, სადაც მიიღო და შეისისხლხორცა სითბოს და სიკეთის ისეთი შეგრძნება, რომელსაც ასე უშურველად ასხივებს მის ირგვლივ მყოფთა მიმართ და რითაც სწორედ რომ გამორჩეულია ბატონი ზურაბი. ერთი შეხვედრაც კი საკმარისია, რომ ადამიანი დაიმუხტოს მისი ამ თვისებებით, რომელიც, სამწუხაროდ, ასე გვაკლია დღეს.
სტუდენტობის წლებში გამოირჩეოდა კარგი სწავლით, სანიმუშო ქცევით და არჩეული სპეციალობისადმი განსაკუთრებული ინტერესით. მან წარმატებით, წითელი დიპლომით დაამთავრა უნივერსიტეტი და იქვე, ფიზიკური გეოგრაფიის კათედრაზე „დატოვეს“ სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობისათვის მოსამზადებლად... 1984 წელს ბატონმა ზურაბმა წარმატებით დაიცვა საკანდიდატო, ხოლო 1993 წელს - სადოქტორო დისერტაცია და დამსახურებულად მოიპოვა პროფესორის საპატიო წოდება, რომელსაც დღემდე ღირსეულად ატარებს. 
პროფ. ზურაბ სეფერთელაძე გახლავთ 200-მდე სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომის ავტორი. სტატიების მნიშვნელოვანი ნაწილი დაბეჭდილია მაღალ–რეიტინგულ რეფერირებად ჟურნალებში. მის კალამს ეკუთვნის ისეთი ღირებული და ფუნდამენტური მონოგრაფიები, როგორიცაა: „ფიზიკურ-გეოგრაფიული დარაიონება და ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური პრობლემები“, „თბილისისა და მისი შემოგარენის ბუნებრივი გარემოს ტრანსფორმაცია“, „Антропогенная трансформация природной среды Южного Кавказа“ და სხვ. მათში განხილულია თანამედროვეობის ისეთი პრობლემური საკითხები, როგორიცაა ფიზიკურ-გეოგრაფიული ზონირება, ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფიული და ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური პრობლემები რეგიონულ თუ გლობალურ დონეზე. მას ასევე გამოცემული აქვს რამდენიმე სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტთათვის (თანაავტორებთან ერთად) - „ანთროპოგენური ლანდშაფტები“, „საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია“, „ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფია“, „მსოფლიოს ფიზიკური გეოგრაფია“, „გეოგრაფია ეკოლოგებისათვის“, „ლანდშაფტმცოდნეობა და ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური პრობლემები“ და სხვ. ეს სახელმძღვანელოები წარმატებით გამოიყენება გეოგრაფიული მეცნიერების ყველა სფეროში და დიდ დახმარებას უწევს სტუდენტებსა და თანამედროვე გეოგრაფიის პრობლემური საკითხებით დაინტერესებულ ახალგაზრდა სპეციალისტებს.
ბატონ ზურაბს უდიდესი წვლილი მიუძღვის სასკოლო გეოგრაფიული ცოდნის განვითარებაში. იგი ავტორია არაერთი სასკოლო და მეთოდური სახელმძღვანელოებისა გეოგრაფიაში, რომელსაც წარმატებით იყენებენ ქართულ ეროვნულ სკოლებში მომავალი თაობის მიერ ბუნების შეცნობის, მის მიმართ სწორი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებასა და ეკოკულტურის განვითარებაში. 
ნაყოფიერ და ღრმა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას ბატონი ზურაბი წარმატებით უხამებს საზოგადოებრივ საქმიანობას. სხვადასხვა დროს იყო ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე (2003-2006 წ.წ.), ფიზიკური გეოგრაფიის კათედრის გამგე, მიმართულების ხელმძღვანელი და ამჟამადაც წარმატებით ასრულებს ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფიის კათედრის ხელმძღვანელის მოვალეობას გეოგრაფიის დეპარტამენტში. ასევე აღსანიშნავია, რომ ზურაბ სეფერთელაძე, პროფ. დავით უკლებას გარდაცვალების შემდგომ, რამდენიმე წლის განმავლობაში (2000-2006 წ.წ.), საუნივერსიტეტო საქმიანობასთან შეთავსებით, ხელმძღვანელობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ერთ-ერთ წარმატებულ ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილებას. ნაყოფიერი სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობისათვის მიღებული აქვს პრეზიდენტის მადლობა და ღირსების ორდენი.
ბატონი ზურაბი, ასევე, არის საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, თსუ-ის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წევრი, სადისერტაციო საბჭოს წევრი, სამაგისტრო კომისიის თავმჯდომარე, მაგისტრების „მისაღები გამოცდა სპეციალობაში“ თავმჯდომარე და სხვ. 
ასეთი ხანგრძლივი და მრავალფეროვანი საქმიანობისას, ბუნებრივია, იგი როგორც პედაგოგი და ხელმძღვანელი ხშირად აწყდება სხვადასხვა ყოფით თუ პროფესიონალურ პრობლემებს, მაგრამ ბატონი ზურაბი თავისი ჩვეული იუმორითა და კეთილშობილებით ყოველთვის „მშვიდობიანად“ და უმტკივნეულოდ აგვარებს ყველა საჭირბოროტო საკითხს, დიდი ავტორიტეტისა და სანდომიანობის გამო. ამიტომაც, არის პროფ. ზურაბ სეფერთელაძე სტუდენტთა საყვარელი ლექტორი, თანამშრომელთა ერთგული და საიმედო კოლეგა.
ბატონი ზურაბის სიცოცხლისა და მოღვაწეობის ყოველი დღე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იწყება და მთავრდება სტუდენტებთან დაუღალავი მუშაობით, კოლეგებთან შეხვედრითა და მათთვის კეთილი და ჯანსაღი განწყობის შექმნით და, რა თქმა უნდა, ფიქრებით მის ლამაზ ოჯახზე, განსაკუთრებით შორეულ ამერიკაში მცხოვრებ შვილსა და შვილიშვილებზე.
ვუსურვოთ ბატონ ზურაბს დღეგრძელობა, მხნეობა და ჯანმრთელობა, რათა დიდხანს და დიდხანს ეიმედებოდეს მის საყვარელ ოჯახს, კვლავ ასე ერთგულად და ღირსეულად ემსახუროს მის სათაყვანებელ სამშობლოს და საამაყო დედა უნივერსიტეტს.

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანატი,

გეოგრაფიის დეპარტამენტი,

ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფიის კათედრა

ვრცლად

მზექალა შანიძე - 93

ქართველი ენათმეცნიერები, რომლებიც კარიერას თავიანთ სამშობლოში იქმნიდნენ, შენატროდნენ აკადემიკოს აკაკი შანიძის ქალიშვილს - მზექალა შანიძეს. მისი ბიოგრაფია მართლაც რომ სანატრელი იყო: მას ჰქონდა საშუალება უცხოეთში ემოგზაურა, ესწავლა და ემუშავა, იქ ჰყოლოდა კოლეგები და მოკეთეები, იმ უინტერნეტო ხანაში ღია ყოფილიყო მისთვის დიდი ქალაქების, მათ შორის, მეტროპოლიების არაჩვეულებრივი ბიბლიოთეკები. ერთი მხრივ, ეს დიდი ბედნიერება იყო, რადგან წიგნი იმთავითვე უყვარდა და ვუნდერკინდის თვისებებსაც ავლენდა, 3-4 წლისა კითხულობდა („წიგნი ადრე ვისწავლე - სამი თუ ოთხი წლისა ვიყავი... საბავშვო ბაღში უკვე კითხვა ვიცოდი და რაღაც-რაღაცებს ვკითხულობდი“), მეორე მხრივ, უდიდესი წყალობა იყო ისიც, რომ იგი სახელგანთქმული მეცნიერის ოჯახში იზრდებოდა, სადაც, როგორც იტყვიან, კედლებიც კი სამეცნიერო ენით მეტყველებდნენ, მაგრამ არსებობდა „მესამე მხარეც“ - დიდი მამის შვილობა უფრო მძიმე ტვირთი იყო, ვიდრე შეღავათი და შვება, რაზედაც სხვები კრინტსაც არ ძრავდნენ. ვინც ოჯახს ახლოს იცნობდა, უადგილო კითხვები და უმართებულო შეფასებები ვერ გაუჩნდებოდა, რადგან ყველასათვის ნათელი იყო, რომ იქ ბავშვებს ზნეკეთილ, გამრჯე ადამიანებად ზრდიდნენ, მათი ერთადერთი უპირატესობა, სხვა თანატოლებთან შედარებით, ის გახლდათ, რომ საკუთარი ასაკისათვის შეუფერებლად ნაკითხები იყვნენ, თუმცა ქალბატონი მზექალა ამასაც სახლში არსებულ წიგნებს უფრო უკავშირებს, ვიდრე უშუალოდ მშობლების დახმარებას, რადგან მას, სულ პატარას, წერა-კითხვაც კი თავისით უსწავლია. „მამაჩემს ჩვენთვის დიდად არ ეცალა. შინ თუ იყო, იჯდა მაგიდასთან და მუშაობდა“, - ასე იხსენებს იგი ბავშვობის წლებს. 
მშობლები არც მის არჩევანში ჩარეულან. მისივე სიტყვებით, ფრიადოსან მზექალა შანიძეს მათემატიკაც ემარჯვებოდა, ბიოლოგობაც სურდა და იურისპუდენციაც აინტერესებდა, მაგრამ ბოლოს მაინც აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი აირჩია. სწორედ ამ დროიდან გაჩნდა უსამართლოდ მის ცხოვრებაში სახელოვანი მამის ჩრდილქვეშ ყოფნის თემა, რაზედაც ქალბატონმა მზექალამ თავის ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუშიც ისაუბრა: „ყოველთვის ვდაობდი ამაზე და ვამბობდი, ყოველი ადამიანი არის თვითონ პიროვნება, უნდა შეეცადოს, რომ არავის ჩრდილში არ მოხვდეს... (მამა) არასოდეს მეხმარებოდა რამის დაწერაში. ვიცი, არსებობს აზრი, რომ ნახევარი, რაც დამიწერია და გამიკეთებია, მისი დახმარებით იყო. ეს ასე არ არის“. მამა მას არც სამსახურის დაწყებაში არ დახმარებია. 1948 წელს დაამთავრა თსუ-ის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი, ასპირანტურაში სწავლის დროს (ხელმძღვანელი გიორგი წერეთელი) მივლინებული იყო ლენინგრადში (ახლანდელ სანკტ-პეტერბურგში), სადაც მას საკუთარ ცოდნასა და გამოცდილებას უზიარებდნენ ისეთი გამოჩენილი აღმოსავლეთმცოდნეები, როგორიც გახლდათ ცნობილი არაბისტი, აკადემიკოსი ე. კრაჩკოვსკი. მზექალა შანიძემ 1951 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია „ფარინგალური ბგერები ძველ ებრაულ ენაში“. სამეცნიერო ხარისხის მინიჭების შემდეგ ერთი წელი მას სამსახური არ ჰქონია. მზექალა შანიძე ამასთან დაკავშირებით იხსენებს: „მამაჩემმა მითხრა სწორედ: - შენ არ იფიქრო, რომ მე შენი სამსახურის გულისთვის სადმე წავიდე და ვინმეს ვთხოვო“. ქალბატონი მზექალას პირველი სამსახური იყო საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ხელნაწერთა განყოფილება, სადაც იგი 1953 წელს მისმა მასწავლებელმა ილია აბულაძემ მიიყვანა მეცნიერ-თანამშრომლად.
სადოქტორო დისერტაციის თემა დაუღალავ შრომას მოითხოვდა, მაგრამ მასზე მუშაობას სიამოვნებაც ახლდა და იმის შეგრძნებაც თან სდევდა, რომ იგი კეთილად დაგვირგვინდებოდა. ასეც მოხდა: 1974 წელს ქალბატონმა მზექალამ წარმატებით მოიპოვა საძიებელი ხარისხი სადოქტორო დისერტაციით - „ფსალმუნთა წიგნის ძველი ქართული თარგმანები“ (წიგნად გამოიცა 1979 წელს). ნაშრომი განსაკუთრებული სიყვარულითა და, შეიძლება ითქვას, მოწიწებით შეიქმნა. ერთი, რომ საკვლევ მასალას ძველი ქართული ლექსიკა (ავტორისათვის გამორჩეულად საყვარელი დარგი) წარმოადგენდა და მეორე, ფსალმუნთა პოეზიაც ესალბუნებოდა მის პოეტურ სულსა და გონებას.
მზექალა შანიძე ავტორია 150-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა (ცალკეული შრომები დაიბეჭდა გერმანიაში, საფრანგეთში, ბელგიაში, რუსეთსა და საბერძნეთში), მისი კვლევის სფერო ფართოა, იგი ფუნდამენტურობით გამორჩეული, არაერთი ენის მცოდნე მრავალმხრივი მკვლევარია (ლინგვისტი, ტექსტოლოგი, კოდიკოლოგი). „ვისაც ერთხელ ხელნაწერი აუღია ხელში, იმას ვეღარ მოსცილდება“, - ამბობს ქალბატონი მზექალა და 93 წლისა კვლავ ერთგულად განაგრძობს ხელნაწერთა შესწავლას. მას საკუთარ საქმიანობაში ყველაზე დიდ მიღწევად „ქართლის ცხოვრების“, სახელდობრ, დავითის ისტორიკოსის ტექსტზე მუშაობა მიაჩნია, თუმცა იმ ინტერვიუში, რომელშიც ამაზე საუბრობს, თავმდაბლად იმასაც ამბობს, რომ განსაკუთრებული დამსახურებები, მიღწევები არა აქვს და დასძენს: „ისეთი ხალხის ხელში გავიარე, რომ, მართალი გითხრათ, ჩემი დამსახურება ძალიან ცოტაა. და თუ არის, არის ის, რომ ვისწავლე, რასაც მასწავლიდნენ“. ვისურვოთ, რომ დიდხანს იყოს ქალბატონი მზექალა, რომლისგანაც ბევრი, ძალიან ბევრი რამის სწავლა შეუძლიათ მის ახალგაზრდა კოლეგებს და არა მარტო მათ. ქალბატონი მზექალა მთელი საზოგადოებისათვის ქართული ენის საუკეთესო მცოდნე და მისი სიწმინდის უბადლო დამცველია. მისი ავტორიტეტი იმდენად მაღალია, რომ ყოველი მოქალაქე, რომელიც ენის სიწმინდის შებღალვის ფაქტს შეამჩნევს, მისკენ იყურება, მისი იმედი აქვს. 
მშობელი ხალხის ამგვარ დამოკიდებულებაზე დიდი ჯილდო არ არსებობს, ასეთივე დამოკიდებულების გამოხატულებაა სხვა ჯილდოები, რომლებიც მას მრავლად აქვს. ვულოცავთ ქალბატონ მზექალას დაბადების დღეს და ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ბრწყინვალების ორდენს, რომელიც მას 15 იანვარს კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ჩოხოსანთა დასისა და ფონდ „ქართველისაგან“ გადაეცა.

გუჩა კვარაცხელია,
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ენის, ლიტერატურისა და 
ხელოვნების განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი

ვრცლად