აკადემიკოსები უნივერსიტეტიდან

13 აპრ 2019

ახლად არჩეული 5 აკადემიკოსი თსუ-დან

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულმა აკადემიამ აკადემიის ახალი ნამდვილი წევრები აირჩია. არჩეული აკადემიკოსებიდან 5 მათგანი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია: გეოლოგიის მიმართულებით აკადემიკოსის სტატუსი პროფესორ დავით ლორთქიფანიძეს მიენიჭა, დემოგრაფიის მიმართულებით - პროფესორ ვაჟა ლორთქიფანიძეს, დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა დარგში - პროფესორ რევაზ გაჩეჩილაძეს, აკადემიკოსი ნოდარ კეკელიძე ექსპერიმენტული ფიზიკის მიმართულებით აირჩიეს, „ენა, ლიტერატურა, ხელოვნება და კულტურის“ სფეროში კი აკადემიკოსი ინესა მერაბიშვილი გახდა. შეგახსენებთ, რომ „სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა ეროვ­ნუ­ლი აკა­დე­მი­ის ნამ­დ­ვილ წევ­რად (ა­კა­დე­მი­კო­სად) შე­იძ­ლე­ბა აირ­ჩიონ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მოღ­ვა­წე მა­ღა­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ავ­ტო­რი­ტე­ტის მქო­ნე მეც­ნი­ე­რი, რო­მელ­საც სა­ერ­თა­შო­რი­სო დო­ნის წვლი­ლი აქვს შე­ტა­ნი­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში“ (ამონარიდი აკადემიის წევრად არჩევის მოთხოვნიდან). 
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საერთო კრება, სადაც აკადემიის ახალი ნამდვილი წევრები აირჩიეს, 2018 წლის 26 დეკემბერს გაიმართა.


* * *

„შედეგი მაშინ არის ღირსსაცნობი და თვალსაჩინო, როცა ის საკადრისი პროცესის დასასრულია. ამდენად, უღრმესი მადლობა ყველას, ვინც უზრუნველყო, რომ ეს პროცესი ზედმიწევნით აკადემიური, ჰუმანური და მართებული ყოფილიყო, დაწყებული აკადემიის ხელმძღვანელობიდან, დამთავრებული აკადემიკოსთა საერთო კრებით, რომელიც 26 დეკემბერს შედგა. ჩემს შემთხვევაში განსაკუთრებული მადლობა აკადემიის იმ განყოფილებას, რომელმაც ერთადერთ ვაკანსიაზე ხმათა უმრავლესობით ამირჩია 18 დეკემბერს. ვსარგებლობ შემთხვევით და პატივისცემას გამოვხატავ იმ თორმეტი მეცნიერის მიმართ, ჩემთან ერთად რომ მონაწილეობდა კონკურსში სპეციალობით „ენა, ლიტერატურა, კულტურა“.
კონკურსში მონაწილეობა დიდი გამოწვევა იყო, მასში გამარჯვება - უდიდესი პასუხისმგებლობაა. ჩემი მიზანია, მეტი სიკეთე შევძინო საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას და უფრო ფართოდ გავუთქვა მას სახელი საერთაშორისო ასპარეზზე. 
და ბოლოს, გამორჩეული მადლობა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომელმაც მე, როგორც მისი პროფესორი და კათედრის ხელმძღვანელი, კონკურსში წარმადგინა“, - აღნიშნა აკადემიკოსმა ინესა მერაბიშვილმა. 
„საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილად წევრად არჩევა ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი და დიდი პასუხისმგებლობაა. მნიშვნელოვანია ის, რომ დემოგრაფიის დარგში გამოიყო სპეციალური ადგილი და ამ მიმართულებით მე ამირჩიეს. აკადემიის წევრად არჩევა დამატებით შესაძლებლობას მომცემს, რომ დემოგრაფიის დარგის განვითარებას ხელი უფრო მეტად შევუწყო. ამ დარგს ეს სჭირდება, რადგან მსოფლიოს მასშტაბით შედარებით ახალი და სწრაფად განვითარებადი მეცნიერებაა,“ - განაცხადა აკადემიკოსმა ვაჟა ლორთქიფანიძემ. 
„ქართველი მეცნიერისთვის ეს ყველაზე დიდი აღიარება და პატივია - იყო საქართველოს ეროვნული აკადემიის წევრი. ჩემთვის, როგორც მეცნიერისთვის, მთავარ პრობლემად რჩება ადამიანის ევოლუცია და მისი ბუნებრივი გარემო, ვმუშაობ უძველესი დომესტიკაციის, უძველესი მიწათმოქმედების გაჩენის საკითხებზე. ვხელმძღვანელობ პროგრამას, რომელიც არის უძველესი ღვინის წარმოშობასთან დაკავშირებული. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მეცნიერების კომუნიკაცია. ეროვნული მუზეუმი გახლავთ ის პლატფორმა, საიდანაც ხდება სამეცნიერო ცოდნის გავრცელება და ვცდილობ, რომ ამან სისტემური ხასიათი მიიღოს“, - აღნიშნა აკადემიკოსმა დავით ლორთქიფანიძემ.


ვინ რა დამსახურებისთვის გახდა აკადემიკოსი?

აკადემიკოსმა ინესა მერაბიშვილმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი 1972 წელს წარჩინებით დაამთავრა. 1978 წელს საკანდიდატო დისერტაცია დაიცვა, რომელიც XX საუკუნის ინგლისური და ამერიკული ლექსის ლინგვო-სტილისტიკურ ანალიზს მიეძღვნა. 1980 წლი­დან მუშაობას იწყებს სადოქტორო დისერტაციაზე დიდი რუსი ანგლისტისა და ლექსიკოგრაფის ილია გალპერინის ხელმძღვანელობით. ნაშრომის მიზანია, ინ­გ­ლი­სე­ლი პო­ე­ტის ჯორჯ გორ­დონ ბა­ი­რო­ნის პოეზიის მა­გა­ლით­ზე, ტექ­ს­ტის ლინ­გ­ვის­ტი­კური და ლი­ტე­რა­ტუ­რათ­მ­ცოდ­ნე­ო­ბითი კვლე­ვის ჩატარება. ბაირონით შთაგონებული ახალგაზრდა ქართველი მეცნიერი პარალელურად იწყებს ბაირონის ქარ­თუ­ლ თარ­გ­მ­ანზე მუშაობას და ეტაპობრივად მისდამი მიძღვნილ 5 წიგ­ნს გა­მოს­ცემს. სა­დოქ­ტო­რო დი­სერ­ტა­ცი­ა­ზე მუ­შა­ო­ბის პრო­ცეს­ში საკ­ვ­ლე­ვი ტექ­ს­ტი სცდე­ბა ბა­ი­რო­ნის შე­მოქ­მე­დე­ბა­ს და XIX-XX სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის ქარ­თულ, ინ­გ­ლი­სურ და რუ­სულ პო­ე­ზი­ას მო­ი­ცავს. კვლე­ვა პო­ე­ტუ­რი ტექ­ს­ტის ში­ნა­არ­სობ­რი­ვი სის­ტე­მის გან­ვი­თა­რე­ბა­სა და ლინგვო-სტილისტიკური ანა­ლი­ზის ახალი მე­თო­დო­ლო­გი­ის შექ­მ­ნას გუ­ლისხმობს.
ენათმეცნიერების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ინესა მერაბიშვილის კონცეფცია სიტყვის მნიშვნელობის, სემური ანალიზისა და ლინგვისტური ხატის გამოყოფის შესახებ. ეს საკითხი ვრცლად განხილულია მის სადოქტორო დისერტაციაში, რომლის ინგლისურენოვანმა ავტორეფერატმა მსოფლიოს წამყვანი არაერთი დიდი ლინგვისტის მაღალი შეფასება დაიმსახურა. 
1988 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ინე­სა მე­რა­ბიშ­ვი­ლმა დააფუძნა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბა­ი­რო­ნის სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, რო­მე­ლიც ბაირონის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ასო­ცი­ა­ცი­ამ თა­ვის და­მო­უ­კი­დე­ბელ წევ­რად აღი­ა­რა. იქიდან მოყოლებული დღემდე ქალბატონი ინესა მერაბიშვილი საქართველოში ამ საზოგადოების პრეზიდენტი, ხოლო 1995 წლიდან ბაირონის საერთაშორისო საზოგადოების დირექტორთა საბჭოს წევრია. 
2005-2009 წლებ­ში ივ. ჯა­ვახიშ­ვი­ლის სახელო­ბის თბი­ლი­სის სახელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა ფა­კულ­ტეტ­ზე პროფესორი ინესა მერაბიშვილი აფუძ­ნებს სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მას „თარ­გ­მა­ნი და კულ­ტუ­რა­თა­შო­რი­სი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი“ (ქარ­თუ­ლი და ინ­გ­ლი­სუ­რი ენე­ბის ბა­ზა­ზე) და სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მას „თარ­გ­მან­მ­ცოდ­ნე­ო­ბა“, რომელთაც დღემ­დე თავად ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლობს. 2011-2012 წლებ­ში სა­თა­ვე­ში ედ­გა თარ­გ­მა­ნი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­თა ინ­ს­ტი­ტუტს, ხოლო 2012 წლი­დან დღემ­დე არის მისივე დაარსებული თარ­გ­მან­მ­ცოდ­ნე­ო­ბის კა­თედ­რის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი და­სავ­ლე­თევ­რო­პის ენე­ბი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის სას­წავ­ლო-სა­მეც­ნი­ე­რო ინ­ს­ტი­ტუ­ტში. მისი ხელმძღვანელობით დაცულია არაერთი სადოქტორო დისერტაცია.
აკა­დე­მი­კო­სი ინე­სა მე­რა­ბიშ­ვი­ლი არის 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, 20 წიგნისა და მონოგრაფიის ავტორი. იგი სის­ტე­მა­ტუ­რად მო­ნა­წი­ლე­ობს როგორც ლორდ ბა­ი­რო­ნი­ს, ასევე თარ­გ­მა­ნისა და ლინგვისტიკისადმი მიძღ­ვ­ნილ სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­რენ­ცი­ებ­ში. მოხსე­ნე­ბე­ბი და ლექ­ცი­ე­ბი წაკითხული აქვს მრავალ უმაღლეს სასწავლებელში, მათ შო­რის ლონ­დო­ნის, ნო­ტინ­გე­მის, ლი­ვერ­პუ­ლის, მან­ჩეს­ტე­რის, ედინ­ბურ­გის, სენტ-ენ­დ­რი­უ­სის, დუბ­ლი­ნის, ათე­ნის, პა­რი­ზის, ვერ­სა­ლის, მადრიდის, რო­ტერ­და­მის, მოს­კო­ვის, ლე­ნინ­გ­რა­დის, ერევ­ნის, კი­ო­ტოს, გდან­ს­კის, ნიუ-იორ­კის, დე­ლა­ვა­რი­სა და ჰარ­ვარ­დის უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­ში. იგი არის არაერთი საერთაშორისო საზოგადოების ნამდვილი და საპატიო წევრი, აგრეთვე, დიდი ბრიტანეთის პოსტ-კონფლიქტურ კულტურათა კვლევის საერთაშორისო კონსორციუმის დირექტირთა საბჭოს წევრი. 
მის მი­ერ გან­ვი­თა­რე­ბულ­მა პო­ე­ტუ­რი ტექ­ს­ტის ში­ნა­არ­სობ­რი­ვი ანა­ლი­ზის მე­თო­დო­ლო­გი­ამ სა­შუ­ა­ლე­ბა მის­ცა მას, გა­მო­ეკ­ვ­ლია, და რაც მთა­ვა­რია, აეხსნა გა­ლაკ­ტი­ო­ნის უჩ­ვე­უ­ლო შე­სიტყ­ვე­ბე­ბი და სიმ­ბო­ლო­ე­ბი, რა­ც მნიშვნელოვან სიახლედ მოგვევლინა ქართულ ფილოლოგიაში. ეს კვლევა ასახულია მის ორ მო­ნოგ­რა­ფი­ა­ში - „გა­ლაკ­ტი­ო­ნის ენიგ­მე­ბი“ (2003 წ.) და „გა­ლაკ­ტი­ო­ნის Meri - პრო­ტო­ტი­პის ძი­ე­ბა­ში“. 
პროფესორი ინესა მერაბიშვილი ავტორია ისეთი პოპულარული მონოგრაფიებისა, როგორიცაა: „პოეტური თარგმანის ლინგვისტიკა“, „თარგმანი - კულტურათა დიალოგი“, „ლორდ ბაირონის თირზა“ და „შეხვედრა ლორდ ბაირონთან“. იგი პოპულარული გახდა, აგრეთვე, მრავალი სხვა ნოვატორული ნაშრომით, რომელიც ეხება ლორდ ბაირონის პოეზიასა და ქართულ ლიტერატურასთან მის კავშირებს. 
2005 წელს ბრიტანელი აკადემიური და დიპლომატიური წრეების წარდგინებით, ამერიკის საერთაშორისო ბიოგრაფიულმა ცენტრმა ქალბატონ ინესას საერთაშორისო ელჩის ორდენი და ტიტული HE - „მისი აღმატებულება“ - მიანიჭა.


* * *

აკადემიკოსი ვაჟა ლორთქიფანიძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლექციებს 90-იანი წლებიდან კითხულობს. 2007-2014 წლებში გახლდათ გრ. რობაქიძის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, 2010-2014 წლებში - საპატრიარქოს უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი. დემოგრაფიის კათედრა ვაჟა ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2000-2006 წლებში დააარსა. მის სახელს უკავშირდება თსუ-ის დემოგრაფიული კვლევის სამეცნიერო-სასწავლო ლაბორატორიის დაარსებაც (1999-2000 წწ.). ვაჟა ლორთქიფანიძე იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (1991-1995 წწ). 1972-1973 წლებში კი თსუ-ის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელის პოზიციაზე მუშაობდა. 2003 წლიდან გახლდათ „აღმოსავლეთ-დასავლეთის ურთიერთობათა საერთაშორისო ცენტრის“ (არასამთავრობო ორგანიზაცია) პრეზიდენტი; 2002 წლიდან - აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვაჟა ლორთქიფანიძე 1998 წლიდან საქართველოს დემოგრაფთა ასოციაციის პრეზიდენტია. მან დააარსა საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „დემოგრაფია“, რომლის აღდგენაც უახლოეს მომავალში იგეგმება. 
ვაჟა ლორთქიფანიძე გახლავთ ბორისოვის სახელმძღვანელოს - „დემოგრაფია“ - ქართული თარგმანის (ვრცელი კომენტარებითა და საქართველოს მოსახლეობის შესახებ მონაცემების დამატებით) სამეცნიერო რედაქტორი; ასევე წიგნის - „გამოცდილება ხალხთმოსახლეობის კანონის შესახებ“ - პირველი ქართული თარგმანის სამეცნიერო რედაქტორი. მისი ავტორობით, 2008 წელს, გამოიცა „დემოლოგია და მისი კანონთა სისტემა“. 
ვაჟა ლორთქიფანიძემ ჩამოაყალიბა საქართველოში დემოგრაფიის სამსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა. დემოგრაფთა კადრების დეფიციტი, რომელიც ქვეყანაში არსებობდა, შესაბამისად, ნელ-ნელა ივსება. სპეციალობა სტუდენტებში უკვე დიდი პოპულარობით სარგებლობს. 
აკადემიკოსი საქართველოს დემოგრაფიული უსაფრთხოების ეროვნული კონცეფციის ერთ-ერთი ინიციატორი და მთავარი ავტორიც არის. დოკუმენტი პარლამენტმა 2016 წლის ივნისში მიიღო. კონცეფციის შემუშავების პროცესში უცხოელი ექსპერტებიც მონაწილეობდნენ. შედეგად, შეიქმნა დემოგრაფიული განვითარების ფონდი. ამჟამად, სასწავლო-კვლევითი საქმიანობის პარალელურად, პროფესორი ვაჟა ლორთქიფანიძე, კონცეფციაზე დაყრდნობით, საქართველოს დემოგრაფიული უსაფრთხოების ეროვნული უსაფრთხოების პროგრამაზე მუშაობს.


* * *

დავით ლორთქიფანიძეს საქართველოში, რუსეთში, უზბეკეთში, გერმანიასა და საფრანგეთში არქეოლოგიური გათხრებისა და ინტერდისციპლინარული კვლევების 30 წლიანი გამოცდილება აქვს. იგი ხელმძღვანელობდა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მიერ მოწყობილ გამოფენებს როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. გახლდათ ადამიანის ევოლუციის ამსახველი ექსპოზიციების სამეცნიერო კომიტეტის წევრი მსოფლიოს წამყვან მუზეუმებში. დავით ლორთქიფანიძე არის რამდენიმე საერთაშორისო აკადემიის წევრი, მათ შორის: ევროპის აკადემიის (Aademia Europaea), მეცნიერებისა და ხელოვნების ევროპული აკადემიის, ხელოვნებისა და მეცნიერების მსოფლიო აკადემიის, გერმანიის არქეოლოგიური ინსტიტუტის წევრ-კორესპონდენტი და ამერიკის შეერთებული შტატების ნაციონალური აკადემიის უცხოელი წევრი. მას მიღებული აქვს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სახელმწიფო ორდენი, გოეთეს მედალი; ჰუმბოლდტის პრემია; საქართველოს პრეზიდენტის ბრწყინვალების ორდენი; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ლეო დავითაშვილის სახელობის პრემია პალეობიოლოგიაში; ლინჩეის ეროვნული აკადემიის ჯილდო „ფაბიო ფრასეტოს“ საერთაშორისო პრიზი, (იტალია); საფრანგეთის ღირსების ორდენი; როლექსის ჯილდო ინიციატივისთვის; საქართველოს ეროვნული ჯილდო მეცნიერებასა და ტექნოლოგიაში; საფრანგეთის ორდენი „Plmes Academiques“; საქართველოს ღირსების ორდენი; მონაკოს პრინცის პრემია; 
დავით ლორთქიფანიძე 2005 წლიდან დღემდე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორია. 2004-2005 წლებში იყო სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი; 2009 წლიდან - საქართველოს ეროვნულ მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი; მიწვეული პროფესორის სტატუსით ლექციებს კითხულობდა ჰარვარდის უნივერსიტეტში, ფერარას უნივერსიტეტსა და ტარაგონას უნივერსიტეტში; 1997-2002 წწ. გახლდათ სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმის გეოლოგიისა და პალეონტოლოგიის განყოფილების გამგე; 2018 წლიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი და პალეოანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელია. დავით ლორთქიფანიძეს მოპოვებული აქვს არაერთი სამეცნიერო გრანტი, მათ შორის: 2010-2012 წლებში - ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი „ზედა პლიოცენისა და ქვედა პლეისტოცენის პალეოგარემოს აღდგენა და ადრეული ჰომო კავკასიაში (სამხრეთ საქართველო, დმანისის ნაკრძალი და იორის ხეობა)“; 2010-2012 წლებში – შვეიცარიის მეცნიერებათა ნაციონალური ფონდის გრანტი (,,დმანისის ახალი აღმოჩენების ციფრული დოკუმენტაცია და შედარებითი ანალიზი“); 2010 წლიდან დღემდე არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული დაძმობილების პროექტის მონაწილე, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ინსტიტუციონალური განვითარების მხარდაჭერას პრუსიის კულტურული მემკვიდრეობის ფონდთან თანამშრომლობით; 2006-2018 წლებში მოპოვებული აქვს შოთა რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სხვადასხვა გრანტი.

 

* * *

რევაზ გაჩეჩილაძის სამეცნიერო ინტერესების სფეროებია სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური გეოგრაფია, ახლო აღმოსავლეთისა და კავკასიის გეოგრაფია, გეოპოლიტიკა და დიპლომატიის ისტორია. როგორც მომხსენებელი ან მოდერატორი, მონაწილეობდა 50-ზე მეტ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში, სიმპოზიუმსა და სემინარში. მისი ინიციატივითა და ხელმძღვანელობით მოეწყო ქართულ-ბრიტანული (1993, 1995, 1997 წწ.), ქართულ-რუსული (1995 წ.), ქართულ-პოლონური (1996, 1999 წწ.), ქართულ-ისრაელური (2000, 2002 წწ.) სამეცნიერო-გეოგრაფიული სემინარები და დაიბეჭდა მათი მასალები. 2015 წლიდან ყოველწლიურად ხელმძღვანელობს საერთაშორისო კონფერენციას - „პოლიტიკა კავკასიის გარშემო“ (თსუ). არის 60-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი.
პროფესორი რევაზ გაჩეჩილაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1968 წლიდან მოღვაწეობს; ასევე, ლექციებს კითხულობდა მაუნთ ჰოლიოკის კოლეჯში (აშშ), გახლდათ მიწვეული პროფესორი (1996 წ.) ოქსფორდის უნივერსიტეტში (დიდი ბრიტანეთი). რაც შეეხება სამეცნიერო-საგრანტო პროექტებში მონაწილეობას: მიიღო შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი - „საქართველოს ფარგლებს გარეთ მდებარე ხუროთმოძღვრული ძეგლების ინტერაქტიული ისტორიულ-გეოგრაფიული რუკისა და საცნობარო-საილუსტრაციო მონაცემთა ბანკის შექმნა“ (პროექტის ხელმძღვანელი). იყო საზღვარგარეთული გრანტის (“Coping with marginality and exclusion: can refugees communities successfully integrate into mainstream urban societies in Georgia”) უფროსი მკვლევარი. მას მიღებული აქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში საქართველოს სახელმწიფო პრემია (2002 წ.) მონოგრაფიისათვის: The New Georgia: Space, Society, Polititics UCL Press, London, 1995; Texas A&M University Press, Station Vagon, Texas. ასევე, მინიჭებული აქვს ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის მეცნიერებათა აკადემიის პრემია მონოგრაფიისათვის - „ახლო აღმოსავლეთი. სივრცე, ხალხი და პოლიტიკა“.
რევაზ გაჩეჩილაძე 2014-2016 წლებ-ში გახლდათ საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში. 2016 წლიდან დღემდე კი საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩია სლოვაკეთის რესპუბლიკაში. ფლობს რუსულ, ინგლისურ, ფრანგულ, თურქულ, პოლონურ, სლოვაკურ, ესპანურ, გერმანულ, სომხურ და ებრაულ ენებს.


* * *

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნივთიერებათა კვლევის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის ნოდარ კეკელიძის სამეცნიერო ინტერესების სფეროა ნახევარგამტარების და მყარი სხეულების ფიზიკა, ტექნოლოგია, ელექტრონიკა, მასალათმცოდნეობა, რადიაციული ფიზიკა, მაღალტემპერატურული ზეგამტარობა, ფიზიკური მეთოდები ეკოლოგიაში. იგი გახლავთ 21 საერთაშორისო და ეროვნული საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი და მონაწილე. 2000 წელს მიიღო ივანე ჯავახიშვილის მედალი. მისი სამეცნიერო პუბლიკაციების საერთო რაოდენობა 300-ზე მეტია, მათ შორისაა 19 გამოგონება და სახელმძღვანელო. ხელმძღვანელობდა მრავალ ათეულ საკურსო, სადიპლომო და სამაგისტრო ნაშრომებს, რისთვისაც დაჯილდოებულია რესპუბლიკური და საკავშირო სიგელებით. 
ნოდარ კეკელიძე 2000 წლიდან დღემდე NATO, CRDF, STCU, EU, OSCE, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდების პროექტების ხელმძღვანელია. არის სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი და ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი. გახლავთ 150-ზე მეტი საერთაშორისო კონფერენციის, სიმპოზიუმის და სემინარის მონაწილე, მათ შორის ვენის, რომის, პარიზის, ლონდონის, ბერლინის, ლაიპციგის, იენის, შტუტგარდის, ტოკიოს, რედინგის, დუბროვნიკის, იერუსალიმის, მოსკოვის, სანკტ-პეტერბურგის, ნოვოსიბირსკის, ბაქოს, ერევნის, აშხაბადის, თბილისის, ოსტინის, სტაბმულის, ბრიუსელის, ასევე ნახევარგამტარების და მონათესავე მასალების რადიაციული ფიზიკის საერთაშორისო კონფერენციის ინიციატორი და ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. 
ნოდარ კეკელიძე 19 პატენტს ფლობს. 1961 წლიდან კითხულობს ლექციებს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო და ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტებში ნახევარგამტარების ფიზიკაში, ზოგად ფიზიკასა და მაღალტემპერატურული ზეგამტარების ფიზიკაში. მის მიერ აღზრდილია 22 მეცნიერებათა დოქტორი, მათ შორის, ბოლო წლებში - 6.
Google Scholar-ის მონაცემებით, პროფესორ ნოდარ კეკელიძის ციტირების ჰირშის ინდექსია (h-index) 9. ამავე მონაცემებით მკაფიოდ ჩანს მეცნიერის განსაკუთრებული აქტიურობა და პროდუქტიულობა ბოლო წლებში: მხოლოდ 2013 წლიდან მისი ჰირშის ინდექსია (h-index) 5. Thomson Reuters-ის Web of Science-ის მონაცემებით, მისი ციტირების ჯამური რიცხვი (Sum of the Times Cited) არის 9715, h-index = 42. ეს სიდიდე, შესაბამის ჰ-ინდექსთან ერთად ასახავს ავტორის შრომების გლობალურ წვლილს/გავლენას შესაბამისი სამეცნიერო მიმართულების განვითარებაზე.