თსუ-ში რექ­ტო­რის არ­ჩევ­ნე­ბი 4 აგ­ვის­ტოს გა­იმ­არ­თე­ბა

23 ივნ 2020

ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში რექ­ტო­რის არ­ჩევ­ნე­ბი 4 აგ­ვის­ტოს გა­იმ­არ­თე­ბა. არ­ჩევ­ნებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­ის მი­სა­ღე­ბად რექ­ტო­რო­ბის მსურ­ველ კან­დი­დატ­თა რე­გის­ტრა­ცი­ას­თან და არ­ჩევ­ნე­ბის ჩა­ტა­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი წე­სე­ბი უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის აკ­ად­ემი­ურ­მა საბ­ჭომ გან­საზღვრა. გთა­ვა­ზობთ შე­სა­ბა­მის დად­გე­ნი­ლე­ბას:

 

დად­გე­ნი­ლე­ბა №51/2020

22 ივ­ნი­სი, 2020

 

სსიპ – ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­სა­კა­ვებ­ლადარ­ჩევ­ნე­ბის გა­მოცხა­დე­ბის, კან­დი­დატ­თა რე­გის­ტრა­ცი­ის დაწყე­ბი­სა და კან­დი­და­ტის შერ­ჩე­ვის შე­სა­ხებ გან­ცხა­დე­ბის ტექ­სტის დამ­ტკი­ცე­ბის თა­ობ­აზე

 

„უმ­აღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ“ სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნო­ნის 22-ე მუხ­ლის მე-4, მე-6, მე-7 და მე-8 პუნ­ქტე­ბის, 32-ე მუხ­ლის მე-2 პუნ­ქტის, „სა­ჯა­რო სა­მარ­თლის იურ­იდი­ული პი­რის – ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის წეს­დე­ბის დამ­ტკი­ცე­ბის თა­ობ­აზე“ სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ერ­ებ­ის მი­ნის­ტრის 2013 წლის 11 სექ­ტემ­ბრის №135/ნ ბრძა­ნე­ბით დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლი სა­ჯა­რო სა­მარ­თლის იურ­იდი­ული პი­რის – ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის წეს­დე­ბის მე-6 მუხ­ლის პირ­ვე­ლი პუნ­ქტის „ე“ ქვე­პუნ­ქტის, მე-8 მუხ­ლის პირ­ვე­ლი პუნ­ქტის „დ“ ქვე­პუნ­ქტის, მე-14 მუხ­ლის 1-5 პუნ­ქტე­ბის, 24–ე მუხ­ლის პირ­ვე­ლი პუნ­ქტი­სა და უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის აკ­ად­ემი­ური საბ­ჭოს 2020 წლის 22 ივ­ნი­სის №12 სხდო­მის ოქ­მის სა­ფუძ­ველ­ზე,

აკ­ად­ემი­ური საბ­ჭო ად­გენს:

1. სსიპ – ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­სა­კა­ვებ­ლად გა­მოცხად­დეს არ­ჩევ­ნე­ბი, და­იწყოს კან­დი­დატ­თა რე­გის­ტრა­ცია და დამ­ტკიც­დეს „სსიპ — ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­სა­კა­ვებ­ლად არ­ჩევ­ნე­ბის გა­მოცხა­დე­ბის, კან­დი­დატ­თა რე­გის­ტრა­ცი­ის დაწყე­ბი­სა და კან­დი­და­ტის შერ­ჩე­ვის შე­სა­ხებ“ გან­ცხა­დე­ბის ტექ­სტი №1 და­ნარ­თის შე­სა­ბა­მი­სად.

2. სსიპ – ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის რექ­ტორ­მა არ­ჩევ­ნე­ბის ტექ­ნი­კუ­რი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის მიზ­ნით ბრძა­ნე­ბით გან­საზღვროს შე­სა­ბა­მი­სი სა­არ­ჩევ­ნო კო­მი­სია.

3. წი­ნამ­დე­ბა­რე დად­გე­ნი­ლე­ბის მე-2 პუნ­ქტით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბულ სა­არ­ჩევ­ნო კო­მი­სი­ას და­ევ­ალ­ოს სსიპ – ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­სა­კა­ვებ­ლად გა­მოცხა­დე­ბულ არ­ჩევ­ნებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით შე­სა­ბა­მი­სი ღო­ნის­ძი­ებ­ებ­ის გა­ტა­რე­ბა აკ­ად­ემი­ური საბ­ჭოს და­ვა­ლე­ბე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად.

4. დად­გე­ნი­ლე­ბის ყვე­ლა­სათ­ვის ხელ­მი­საწ­ვდომ ად­გილ­ზე გან­თავ­სე­ბა და­ევ­ალ­ოს უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის კან­ცე­ლა­რი­ას.

5. თსუ რექ­ტო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­სა­კა­ვებ­ლად არ­ჩევ­ნე­ბის შე­სა­ხებ გან­ცხა­დე­ბა გა­მოქ­ვეყ­ნდეს უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ვებ­გვერ­დსა და გა­ზეთ­ში „თბი­ლი­სის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი“.

6. წი­ნამ­დე­ბა­რე დად­გე­ნი­ლე­ბა და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი პი­რის მი­ერ შე­იძ­ლე­ბა გა­სა­ჩივ­რე­ბუ­ლი იქ­ნეს კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით დად­გე­ნი­ლი წე­სით ძა­ლა­ში შეს­ვლის დღი­დან 1 თვის ვა­და­ში ქ. თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლოს ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ საქ­მე­თა კო­ლე­გი­აში (მი­სა­მარ­თი: ქ. თბი­ლი­სი, და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის ხე­ივ­ანი, მე–12 კი­ლო­მეტ­რი, №6).

7. დად­გე­ნი­ლე­ბა ძა­ლა­ში შე­დის გა­მო­ცე­მის­თა­ნა­ვე.

 გი­ორ­გი შარ­ვა­ში­ძე

რექ­ტო­რი

აკ­ად­ემი­ური საბ­ჭოს თავ­მჯდო­მა­რე

 

და­ნარ­თი №1 

გან­ცხა­დე­ბა

 

 სივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის ა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის ა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­სა­კა­ვებ­ლად არ­ჩევ­ნე­ბის გა­მოცხა­დე­ბის,

კან­დი­დატ­თა რე­გის­ტრა­ცი­ის დაწყე­ბი­სა ა ან­დი­და­ტის შერ­ჩე­ვის შე­სა­ხებ

 

1. გა­მოცხად­დეს არ­ჩევ­ნე­ბი და და­იწყოს კან­დი­დატ­თა რე­გის­ტრა­ცია სსიპ – ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­სა­კა­ვებ­ლად.

2. რექ­ტო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­სა­კა­ვებ­ლად კონ­კურ­სში მო­ნა­წი­ლე­ობ­ის მი­ღე­ბა შე­უძ­ლია პირს, რო­მელ­საც აქ­ვს დოქ­ტო­რის ან მას­თან გა­თა­ნაბ­რე­ბუ­ლი აკ­ად­ემი­ური ხა­რის­ხი.

3. რექ­ტო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­სა­კა­ვებ­ლად კონ­კურ­სი გა­მოცხად­დეს 2020 წლის 22 ივ­ნისს.

4. რექ­ტო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­სა­კა­ვებ­ლად კან­დი­დატ­თა რე­გის­ტრა­ცია და­იწყოს სსიპ – ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში 2020 წლის 23 ივ­ლი­სის 10:00 სა­ათ­იდ­ან, მი­სა­მარ­თზე: ქ.თბი­ლი­სი, ი. ჭავ­ჭა­ვა­ძის გამ­ზი­რი №1,ოთ­ახი №114. სა­რე­გის­ტრა­ციო გა­ნაცხა­დის გა­მოგ­ზავ­ნა ას­ევე შე­საძ­ლე­ბე­ლია ელ­ექ­ტრო­ნულ მი­სა­მარ­თზე:  chancellery@tsu.ge.

5. რექ­ტო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­სა­კა­ვებ­ლად კან­დი­დატ­თა რე­გის­ტრა­ცი­ის ბო­ლო ვა­დად გა­ნი­საზღვროს 2020 წლის 29 ივ­ლი­სის 18:00 სა­ათი.

6. აკ­ად­ემი­ური საბ­ჭოს მი­ერ შე­მო­სუ­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბის გან­ხილ­ვის ვა­დად გა­ნი­საზღვროს 2020 წლის 30 ივ­ლი­სი­დან 4 აგ­ვის­ტომ­დე პე­რი­ოდი, ხო­ლო რექ­ტო­რის არ­ჩე­ვის დღედ 2020 წლის 4 აგ­ვის­ტო.

7. უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის არ­ჩევ­ნე­ბი, ქვე­ყა­ნა­ში სა­გან­გე­ბო, სა­ომ­არი ან ის­ეთი მდგო­მა­რე­ობ­ის არ­სე­ბო­ბი­სას, რო­მე­ლიც ზღუ­დავს ფი­ზი­კურ პირ­თა გა­და­ად­გი­ლე­ბა­სა და შეკ­რე­ბას, აკ­ად­ემი­ური საბ­ჭოს შე­სა­ბა­მი­სი გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბით შე­საძ­ლე­ბე­ლია ჩა­ტარ­დეს დის­ტან­ცი­ურ­ად, თა­ნა­მედ­რო­ვე კომ­პი­უტ­ერ­ული ტექ­ნი­კი­სა და პროგ­რა­მე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით. არ­ჩევ­ნე­ბის შე­დე­გე­ბის შე­ჯა­მე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია ონ­ლა­ინ პლატ­ფორ­მის სა­შუ­ალ­ებ­ით, რო­მე­ლიც უზ­რუნ­ველ­ყოფს ხმის მიმ­ცე­მის სრულ­ფა­სო­ვან იდ­ენ­ტი­ფი­კა­ცი­ას (მათ შო­რის პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბის წარ­დგე­ნით) და ხმის მი­ცე­მის სრულ ფა­რუ­ლო­ბას.

8. რექ­ტო­რის არ­ჩე­ვის შე­სა­ხებ გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა ძა­ლა­ში შე­ვი­დეს „სსიპ — ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის არ­ჩე­ვის შე­სა­ხებ“ აკ­ად­ემი­ური საბ­ჭოს 2016 წლის 23 სექ­ტემ­ბრის N115/2016 დად­გე­ნი­ლე­ბით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი არ­ჩე­ვის ვა­დის გას­ვლის­თა­ნა­ვე.

9. კან­დი­დატ­მა სა­რე­გის­ტრა­ცი­ოდ უნ­და წა­რად­გი­ნოს:

ა) უმ­აღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი მოწ­მო­ბის ას­ლი (დოქ­ტო­რის ან მას­თან გა­თა­ნაბ­რე­ბუ­ლი აკ­ად­ემი­ური ხა­რის­ხი);

ბ) უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა და კონ­ცეფ­ცია;

გ) პი­რა­დო­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი მოწ­მო­ბის ას­ლი;

დ) ავ­ტო­ბი­ოგ­რა­ფია (CV);

ე) 2 ფე­რა­დი ფო­ტო­სუ­რა­თი, ზო­მით 3/4–ზე;

ვ) ცნო­ბა ნა­სა­მარ­თლე­ობ­ის შე­სა­ხებ;

ზ) ცნო­ბა ნარ­კო­ლო­გი­ური შე­მოწ­მე­ბის შე­სა­ხებ.