სამ­კვი­რი­ანი ინ­ტენ­სი­ური სტა­ჟი­რე­ბა კან­ცე­ლა­რი­აში და მად­ლო­ბე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბი

13 ივლ 2020

მო­ამ­ზა­და ნა­ტო ობ­ოლ­აძ­ემ

თსუ-ში ში­და სა­უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტო სტა­ჟი­რე­ბის პროგ­რა­მა და­იწყო. პრო­ექ­ტს ორ­გა­ნი­ზე­ბას სტუ­დენ­ტუ­რი სერ­ვი­სე­ბი­სა და კა­რი­ერ­ული გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტრი უწ­ევს და სრუ­ლი მას­შტა­ბით სექ­ტემ­ბრი­დან ამ­ოქ­მედ­დე­ბა. პროგ­რა­მის მი­ზა­ნია სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის შრო­მის ბა­ზარ­ზე მოთხოვ­ნა­დი პრაქ­ტი­კუ­ლი უნ­არ-ჩვე­ვე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა და უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის სივ­რცე­ში სტუ­დენ­ტე­ბის კა­რი­ერ­ული გან­ვი­თა­რე­ბა. პრო­ექ­ტის სა­პი­ლო­ტე ნა­წი­ლი მიმ­დი­ნა­რე წლის თე­ბერ­ვალ­ში გან­ხორ­ცი­ელ­და. კონ­კურ­სის შე­დე­გად შერ­ჩე­ულ­მა სტუ­დენ­ტებ­მა სამ­კვი­რი­ანი ინ­ტენ­სი­ური სტა­ჟი­რე­ბა გაიარეს კან­ცე­ლა­რი­აში, სა­დაც სტუ­დენ­ტებს აკ­ად­ემი­ურ და ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ პრო­ცეს­ში დახ­მა­რე­ბას უწ­ევ­დნენ.

სტუ­დენ­ტუ­რი სერ­ვი­სე­ბი­სა და კა­რი­ერ­ული გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტრმა სტუ­დენ­ტე­ბი რამ­დე­ნი­მე ეტ­აპი­ანი კონ­კურ­სის შე­დე­გად შე­არ­ჩია. პირ­ველ ეტ­აპ­ზე 7 ვა­კან­ტურ ად­გილ­ზე 111 გა­ნაცხა­დი შე­ვი­და.

„გა­სა­უბ­რე­ბა­ზე ჩვენ­თვის პრი­ორ­იტ­ეტი იყო აპ­ლი­კან­ტებს ცოდ­ნო­დათ, თუ რა სპე­ცი­ფი­კა ჰქონ­და კან­ცე­ლა­რი­ას, რას გუ­ლის­ხმობ­და აკ­ად­ემი­ური და ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ული რე­გის­ტრა­ცია და მა­თი აზ­რით, მა­თი უნ­არ­ებ­ით რო­გორ და­ეხ­მა­რე­ბოდ­ნენ კან­ცე­ლა­რი­ის ეფ­ექ­ტურ მუ­შა­ობ­ას. აქ­ვე მინ­და დი­დი მად­ლო­ბა გა­და­ვუ­ხა­დო მთე­ლი კან­ცე­ლა­რი­ის გუნ­დს და გან­სა­კუთ­რე­ბით ქალ­ბა­ტონ ნუ­ნუ ოვ­სი­ან­იკ­ოვ­ას, რო­მელ­თან ერ­თა­დაც შე­საძ­ლე­ბე­ლი გახ­და ჩვე­ნი სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის სრულ­ყო­ფი­ლი პრაქ­ტი­კის გავ­ლა და ყვე­ლა თა­ნამ­შრო­მელს, რომ­ლებ­მაც არა მხო­ლოდ და­ატ­რე­ნინ­გეს და დე­ტა­ლუ­რად აუხ­სნეს სტა­ჟი­ორ­ებს მა­თი ფუნ­ქცი­ები, არ­ამ­ედ მე­გობ­რუ­ლი სა­მუ­შაო გა­რე­მოც შე­უქ­მნეს.

უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი დი­დი სა­ზო­გა­დო­ებაა, რო­მე­ლიც სა­შუ­ალ­ებ­ას გვაძ­ლევს ყვე­ლა გა­მოწ­ვე­ვას ში­და რე­სურ­სე­ბით გა­ვუმ­კლავ­დეთ. მთა­ვა­რია სწო­რი რეკ­რუ­ტი­რე­ბის (შერ­ჩე­ვის) პრო­ცე­სის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა. ჩე­მი აზ­რით, ში­და სტა­ჟი­რე­ბის პროგ­რა­მა ბევრ სა­სი­კე­თოს მო­უტ­ანს უნ­ივ­ერ­სი­ტეტს და მი­ნი­მა­ლუ­რი ფი­ნან­სუ­რი და­ნა­ზო­გე­ბით მაქ­სი­მა­ლურ შე­დეგ­ზე გა­ვა: რო­გორც სტუ­დენ­ტე­ბი­სათ­ვის ეფ­ექ­ტუ­რი სერ­ვი­სის მი­წო­დე­ბის მხრივ, ას­ევე სტა­ჟი­რე­ბა­ში ჩარ­თუ­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის რე­ალ­ური პრაქ­ტი­კის გავ­ლის თვალ­საზ­რი­სით. აქ­ვე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ის, რომ ნე­ბის­მი­ერ სამ­სა­ხურ­ში სტა­ჟი­ორ­ებ­ის რე­კო­მენ­და­ტო­რი ხდე­ბა უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი, რაც, ვფიქ­რობ, ძა­ლი­ან დი­დი ბე­ნე­ფი­ტია,“ — გა­ნაცხა­და სტუ­დენ­ტუ­რი სერ­ვი­სე­ბი­სა და კა­რი­ერ­ული გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნელ­მა გი­ორ­გი გრი­გო­ლაშ­ვილ­მა.

სტუ­დენ­ტებ­მა აღ­ნიშ­ნეს, რომ სამ­კვი­რი­ანი სტა­ჟი­რე­ბის გავ­ლის შემ­დეგ მათ მი­იღ­ეს პროგ­რა­მით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი შე­დე­გი: შე­ის­წავ­ლეს თსუ-ის კან­ცე­ლა­რი­ის მუ­შა­ობ­ის სპე­ცი­ფი­კა, გა­მო­იმ­უშ­ავ­ეს სტრე­სულ გა­რე­მო­ში გუნ­დუ­რად მუ­შა­ობ­ის უნ­არი, ნა­ყო­ფი­ერ­ად ით­ან­ამ­შრომ­ლეს კან­ცე­ლა­რი­ის თა­ნამ­შრომ­ლებ­თან...

„გუნ­დურ, მე­გობ­რულ გა­რე­მო­ში შე­ვის­წავ­ლეთ კან­ცე­ლა­რი­აში მიმ­დი­ნა­რე საქ­მის წარ­მო­ებ­ის პრო­ცე­სი. ვფიქ­რობ, რომ ჩვე­ნი პრო­ფე­სი­ული გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ეტ­აპი იყო“, — აღ­ნიშ­ნა იურ­იდი­ული ფა­კულ­ტე­ტის სტუ­დენ­ტმა გი­ორ­გი გე­ლან­ტი­ამ.

„ჩვენ ვხვდე­ბო­დით სტუ­დენ­ტებს, ვაძ­ლევ­დით რე­კო­მენ­და­ცი­ებს მათ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო სა­კითხებ­ზე. თი­თოეული მათ­გა­ნის მად­ლო­ბა და ღი­მი­ლი ჩვენ­თვის დი­დი სტი­მუ­ლი იყო“, — გა­ნაცხა­და იურ­იდი­ული ფა­კულ­ტე­ტის სტუ­დენ­ტმა მა­რი­ამ საბ­რა­ლოშ­ვილ­მა.

„ძა­ლი­ან მიყ­ვარს უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი, სულ მინ­დო­და აქ სტა­ჟი­რე­ბა, მუ­შა­ობა... რო­დე­საც გა­მოცხად­და კონ­კურ­სი, მა­შინ­ვე გა­მოვ­გზავ­ნე გა­ნაცხა­დი. გა­ვე­ცა­ნით კან­ცე­ლა­რი­ის „ში­და სამ­ზა­რე­ულ­ოს“, საქ­მეთ­წარ­მო­ებ­ის პრო­ცე­დუ­რებს“, — დას­ძი­ნა სო­ცი­ალ­ურ და პო­ლი­ტი­კურ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის მა­გის­ტრან­ტმა ნა­თია მირ­ზაშ­ვილ­მა.

„ჩვენ ვთა­ნამ­შრომ­ლობ­დით პრო­ფე­სი­ონ­ალ ად­ამი­ან­ებ­თან და ბევ­რი ახ­ალი უნ­არი შე­ვი­ძი­ნეთ. ამ გუნ­დთან ერ­თად მუ­შა­ობა ჩვენ­თვის დი­დი პა­ტი­ვი იყო“, — აღ­ნიშ­ნა იურ­იდი­ული ფა­კულ­ტე­ტის სტუ­დენ­ტმა ნი­ნო ხუ­ბუ­ლი­ამ.

„მცი­რე, მაგ­რამ მრავ­ლის­მომ­ცე­მი პე­რი­ოდი იყო. აქ­ტი­ურ­ად ვი­ყა­ვით ჩარ­თუ­ლე­ბი სა­მუ­შაო პრო­ცეს­ში. ჩე­მი პრო­ფე­სი­ული გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­ფე­ხუ­რი იყო“, — გა­ნაცხა­და სო­ცი­ალ­ურ და პო­ლი­ტი­კურ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის სტუ­დენ­ტმა ხა­ტია მარ­ტი­აშ­ვილ­მა.

„სტუ­დენ­ტე­ბი ერ­თმა­ნე­თის­გან ძა­ლი­ან გას­ხვავ­დე­ბი­ან, ყვე­ლას ინ­დი­ვი­დუ­ალ­ურ­ად უნ­და მი­უდ­გე. ეს ნამ­დვი­ლად სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ცე­სი იყო,“ — თქვა ფსი­ქო­ლო­გი­ისა და გა­ნათ­ლე­ბის მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის მა­გის­ტრან­ტმა თა­თია მა­ქა­ცა­რი­ამ.

„და­ვი­ნა­ხეთ, თუ რამ­დე­ნად დი­დი ად­ამი­ან­ური და ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ული რე­სურ­სი იხ­არ­ჯე­ბა კან­ცე­ლა­რი­აში. ჩემ­თვის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ის ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი, რო­მე­ლიც დე­პარ­ტა­მენ­ტის თა­ნამ­შრომ­ლებ­თან ჩა­მო­ყა­ლიბ­და: მე­გობ­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თთა­ნამ­შრომ­ლო­ბა. ყო­ვე­ლი დღის ბო­ლოს ქალ­ბა­ტონ ნუ­ნუ ოვ­სი­ან­იკ­ოვ­ას­თან ერ­თად სა­მუ­შა­ოს ვა­ჯა­მებ­დით და სა­ინ­ტე­რე­სო რე­კო­მენ­და­ცი­ებ­სა და რჩე­ვებს ვის­მენ­დით“, — გა­ნაცხა­და იურ­იდი­ული ფა­კულ­ტე­ტის სტუ­დენ­ტმა თა­მარ შავ­რე­ში­ან­მა.

„გვინ­და, მად­ლო­ბა გა­და­ვუ­ხა­დოთ ქალ­ბა­ტონ ნუ­ნუ­სა და კან­ცე­ლა­რი­ის ყვე­ლა თა­ნამ­შრო­მელს. ყვე­ლა დი­დი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით მო­ეკ­იდა ჩვენს გან­ვი­თა­რე­ბას“, — აღ­ნიშ­ნა ვახ­ტანგ კო­ბე­რი­ძემ.

სტუ­დენ­ტუ­რი სერ­ვი­სე­ბი­სა და კა­რი­ერ­ული გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტრმა ში­და სა­უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტო სტა­ჟი­რე­ბის პროგ­რა­მის გაგ­რძე­ლე­ბის გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა პირ­ვე­ლი ნა­კა­დის შე­დე­გებ­ზე დაყ­რდნო­ბით მი­იღო. რო­გორც ცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნელ­მა გი­ორ­გი გრი­გო­ლაშ­ვილ­მა აღ­ნიშ­ნა: ერ­თის მხრივ, სტუ­დენ­ტე­ბის და­ინ­ტე­რე­სე­ბა და კმა­ყო­ფი­ლე­ბა, მე­ორ­ეს მხრივ კი, საქ­მის ეფ­ექ­ტი­ანი წარ­მარ­თვა პრო­ექ­ტის წარ­მა­ტე­ბულ და­საწყის­ზე მი­უთ­ით­ებს.

„მას შემ­დეგ, რაც სტა­ჟი­ორ­ებს კან­ცე­ლა­რი­ის თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა შე­სა­ბა­მი­სი ტრე­ნინ­გი ჩა­უტ­არ­ეს და საქ­მის წარ­მო­ებ­ის ძი­რი­თა­დი სა­მარ­თლებ­რი­ვი წე­სე­ბი გა­აც­ნეს, მათ ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ული და აკ­ად­ემი­ური რე­გის­ტრა­ცი­ის პრო­ცეს­ში ეფ­ექ­ტუ­რად უზ­რუნ­ველ­ყვეს სტუ­დენ­ტთა კო­რეს­პონ­დენ­ცი­ის მი­ღე­ბა, ად­რე­სა­ტებ­თან კო­რეს­პონ­დენ­ცი­ის კო­ორ­დი­ნი­რე­ბა. შე­დე­გად შე­საძ­ლე­ბე­ლი გახ­და, რომ ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ული და აკ­ად­ემი­ური რე­გის­ტრა­ცი­ის პე­რი­ოდ­ში უნ­ივ­ერ­სი­ტეტს სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის ე.წ. „ერ­თი ფან­ჯრის" პრინ­ცი­პით მომ­სა­ხუ­რე­ბა შე­ეთ­ავ­აზ­ებ­ინა. აღ­ნიშ­ნუ­ლი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გა­იზ­არ­და სტუ­დენ­ტთა კმა­ყო­ფი­ლე­ბა არა მხო­ლოდ სწრა­ფი და ეფ­ექ­ტუ­რი სერ­ვი­სის მი­წო­დე­ბის მხრივ, არ­ამ­ედ იმ მხრი­ვაც, რომ სტა­ჟი­ორ­ები ინ­დი­ვი­დუ­ალ­ურ­ად სტუ­დენ­ტე­ბის სა­ჭი­რო­ებ­ებს ის­მენ­დნენ და პრობ­ლე­მის მოგ­ვა­რე­ბის გზებს სთა­ვა­ზობ­დნენ (ფაქ­ტობ­რი­ვად, პი­რად გა­მოც­დი­ლე­ბა­საც უზი­არ­ებ­დნენ)“, — აღ­ნიშ­ნა გი­ორ­გი გრი­გო­ლაშ­ვილ­მა.

„ჩვენ­თან ყო­ველ­თვის ბევ­რი საქ­მეა. სტა­ჟი­ორ­ებ­ის დახ­მა­რე­ბით, ერ­თობ­ლი­ვი ძა­ლის­ხმე­ვით ძა­ლი­ან კარ­გად და ხა­რის­ხი­ან­ად გა­კეთ­და ყვე­ლა­ფე­რი. ვე­ცა­დეთ, რომ მაქ­სი­მა­ლუ­რად ბევ­რი ეს­წავ­ლათ, მონ­დო­მე­ბით ეკ­იდ­ებ­ოდ­ნენ საქ­მეს, ძა­ლი­ან კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რე­ბი არი­ან. ვფიქ­რობთ, რომ პროგ­რა­მა ნა­ყო­ფი­ერია და უნ­და გაგ­რძელ­დეს“, — აღ­ნიშ­ნა კან­ცე­ლა­რი­ის საქ­მის წარ­მო­ებ­ის გან­ყო­ფი­ლე­ბის უფ­როს­მა მაია მეტ­რე­ველ­მა.

თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ში­და სტა­ჟი­რე­ბის პროგ­რა­მა 2020-2021 სას­წავ­ლო წელ­საც გაგ­რძელ­დე­ბა. პროგ­რა­მის ნა­წი­ლი აგ­ვის­ტოს ბო­ლოს, სტუ­დენ­ტთა რე­გის­ტრა­ცი­ის დროს და­იწყე­ბა. სტუ­დენ­ტთა კა­რი­ერ­ული გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტრი პირ­ველ­სე­მეს­ტრე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის, სექ­ტემ­ბრის და­საწყის­ში, სა­კონ­სულ­ტა­ციო შეხ­ვედ­რებს მო­აწყობს. აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ის­თვის სტუ­დენ­ტე­ბის სტა­ჟი­რე­ბა აგ­ვის­ტოს ბო­ლო­დან გა­მოცხად­დე­ბა. ტრე­ნინ­გე­ბის გავ­ლის შემ­დეგ სტა­ჟი­ორ­ები პირ­ველ­სე­მეს­ტრელ სტუ­დენ­ტებს კა­რი­ერ­ული გან­ვი­თა­რე­ბის კუთხით მენ­ტო­რო­ბას გა­უწ­ევ­ენ. თსუ-ის სხვა დე­პარ­ტა­მენ­ტებ­ში სტა­ჟი­რე­ბის პროგ­რა­მე­ბი ეტ­აპ­ობ­რი­ვად გა­მოცხად­დე­ბა.