პარტნიორები საერთაშორისო ასპარეზზე

12 თებ 2018

რო­დი­დან კით­ხუ­ლობ­დ­ნენ ლექ­ცი­ებს თსუ-ში უც­ხო­ე­ლი პრო­ფე­სო­რე­ბი?

თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის და­არ­სე­ბის პირ­ვე­ლი წლე­ბი­დან უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ფუ­ძემ­დებ­ლე­ბი ცდი­ლობ­დ­ნენ სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის მხარ­და­ჭე­რის მო­პო­ვე­ბას და მსოფ­ლიო ას­პა­რეზ­ზე სა­კუ­თა­რი ად­გი­ლის დამ­კ­ვიდ­რე­ბას.
ევ­რო­პის ცნო­ბი­ლი უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებ­ლე­ბი სა­ი­უ­ბი­ლეო თუ სა­მეც­ნი­ე­რო ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე თსუ-ის დე­ლე­გა­ცი­ებ­საც იწ­ვევ­დ­ნენ. ჯერ კი­დევ 1924 წელს, მიწ­ვე­ვის თა­ნახ­მად, პრო­ფე­სო­რი გრი­გოლ წე­რე­თე­ლი ნე­ა­პო­ლის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის 700 წლის იუ­ბი­ლე­ზე გა­ემ­გ­ზავ­რა. მან, თბი­ლი­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­ხე­ლით, იტა­ლი­ელ კო­ლე­გებს მხატ­ვარ ი. შარ­ლე­მა­ნის მი­ერ დამ­ზა­დე­ბუ­ლი მი­ლოც­ვის ად­რე­სი გა­დას­ცა.
არ­სე­ბო­ბის პირ­ველ წლებ­ში­ვე უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დამ­ფუძ­ნებ­ლებ­მა გა­დაწ­ყ­ვი­ტეს თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ევ­რო­პე­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბიც მო­ეწ­ვი­ათ. 1919 წელს პრო­ფე­სორ­თა საბ­ჭომ ერ­თ­ხ­მად და­ამ­ტ­კი­ცა სიბ­რ­ძ­ნის­მეტ­ყ­ვე­ლე­ბის ფა­კულ­ტე­ტის შუ­ამ­დ­გომ­ლო­ბა – ბი­ზან­ტი­ის ის­ტო­რი­ის კა­თედ­რა­ზე პრო­ფე­სო­რის მო­ად­გი­ლედ მო­ეწ­ვი­ათ ამერიკელი ორიენტალისტი, ქართველოლოგი რ.პ. ბლე­ი­კი, რო­მელ­მაც თა­ვად გა­მოთ­ქ­ვა სურ­ვი­ლი ახ­ლად შექ­მ­ნილ ქარ­თულ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ემ­სა­ხუ­რა. ის მცი­რე ხნით კით­ხუ­ლობ­და ლექ­ცი­ებს ბი­ზან­ტი­ის ის­ტო­რი­ა­სა და ბერ­ძ­ნულ ენა­ში.
1920 წელს, თსუ-ის პრო­ფე­სორ­თა საბ­ჭოს სხდო­მა­ზე და­ის­ვა სა­კით­ხი, რომ ევ­რო­პის წამ­ყ­ვა­ნი უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი­დან ცნო­ბი­ლი პრო­ფე­სორ-მას­წავ­ლებ­ლე­ბი მო­ეწ­ვი­ათ, მათ შო­რის: კლერ­მო­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რი ჟან. ლ. ჟი­რო; დოქ­ტო­რე­ბი: ალექ­სან­დ­რე ნა­თან­სო­ნი, ე. ოე­თე­ლი, გუს­ტავ ჰა­სე, მაქს მი­უ­ლე­რი; ტი­უ­ბინ­გე­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რე­ბი: რი­ხარდ ფო­გე­ლი, პრელ­ლი და სხვა. გარ­და ბლე­ი­კი­სა, რო­მე­ლიც ნი­კო მარ­თან და ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვილ­თან მე­ცა­დი­ნე­ობ­და, ვერც ერ­თი უც­ხო­ე­ლის ჩა­მოს­ვ­ლა ვერ მო­ხერ­ხ­და.
მოწ­ვე­უ­ლი პრო­ფე­სო­რე­ბი, ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის თა­ნახ­მად, იღებ­დ­ნენ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში 2 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში წა­ე­კით­ხათ ლექ­ცი­ე­ბი უც­ხო ენა­ზე (თარ­ჯი­მა­ნის დახ­მა­რე­ბით). ხო­ლო 2 წლის შემ­დეგ, რექ­ტო­რის ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის მოთ­ხოვ­ნით, ისი­ნი ვალ­დე­ბულ­ნი ხდე­ბოდ­ნენ ლექ­ცია სა­ხელ­მ­წი­ფო ენა­ზე ანუ ქარ­თუ­ლად წა­ე­კით­ხათ.

სა­მეც­ნი­ე­რო კავ­ში­რე­ბი უც­ხო­ეთ­თან

თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­მეც­ნი­ე­რო კავ­ში­რე­ბი უც­ხო­ეთ­თან მე-20 სა­უ­კუ­ნის 60-ია­ნი წლე­ბი­დან გან­სა­კუთ­რე­ბით აქ­ტ­უალუ­რი ხდე­ბა. 1968 წელს უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში შე­იქ­მ­ნა საზ­ღ­ვარ­გა­რე­თის ქვეყ­ნებ­თან სა­მეც­ნი­ე­რო და კულ­ტუ­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გან­ყო­ფი­ლე­ბა, რო­მე­ლიც 2005 წელს ცალ­კე ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ულ ერ­თე­უ­ლად – თსუ-ის სა­გა­რეო ურ­თი­ერ­თო­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტად ჩა­მო­ყა­ლიბ­და. მი­სი საქ­მი­ა­ნო­ბის პრი­ო­რი­ტეტს წარ­მო­ად­გენს თსუ-სა და მსოფ­ლი­ოს სხვა უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­სა და სა­მეც­ნი­ე­რო-კვლე­ვით თუ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო ცენ­ტ­რებს შო­რის მჭიდ­რო კონ­ტაქ­ტე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა, რაც, უმ­რავ­ლეს შემ­თ­ხ­ვე­ვა­ში, ერ­თობ­ლი­ვი პრო­ექ­ტე­ბი­თა და სტუ­დენ­ტე­ბის, ახალ­გაზ­რ­და მეც­ნი­ე­რე­ბი­სა და პრო­ფე­სორ-მას­წავ­ლებ­ლე­ბის გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მე­ბით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა.
უცხოეთის სას­წავ­ლო-სა­მეც­ნი­ე­რო უმაღ­ლეს და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­თან პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა თსუ-ის სა­გა­რეო ურ­თი­ერ­თო­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელმძღვანელი თეა გერ­გე­და­ვა:
„უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პირ­ვე­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო პარ­ტ­ნი­ო­რი ფრიდ­რიხ ში­ლე­რის სა­ხე­ლო­ბის იე­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტია (გერ­მა­ნია), რო­მელ­თა­ნაც თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის შე­სა­ხებ მე­მო­რან­დუმს 52 წლის წინ მო­ე­წე­რა ხე­ლი. მას შემ­დეგ თსუ მუდ­მი­ვად ცდი­ლობ­და სა­ერ­თა­შო­რი­სო პარ­ტ­ნი­ო­რე­ბის მო­ზიდ­ვას და დღეს, ჩვენ, ურ­თი­ერ­თ­თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა გვაქვს გა­ფორ­მე­ბუ­ლი 50-მდე ქვეყ­ნის 180 უმაღ­ლე­ს საგანმანათლებლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბას­თან. რთუ­ლია მე­გო­ბარ­თა ასეთ დიდ ჯგუფ­ში ერ­თი ან ორი გან­სა­კუთ­რე­ბით აქ­ტი­უ­რი პარ­ტ­ნი­ო­რი გა­მო­ყო, მა­გა­ლი­თის­თ­ვის შე­მიძ­ლია ჩა­მოვ­თ­ვა­ლო ისე­თი უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი, რომ­ლებ­თა­ნაც მუდ­მი­ვი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა გვაქვს, ესე­ნია: იე­ნის, ზა­არ­ლან­დის, ტარ­ტუს, ვილ­ნი­უ­სის, პორ­ტოს, კო­რუ­ნას და პა­რი­ზი 8 უნივერსიტეტები. მათ­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის არე­ა­ლი მო­ი­ცავს რო­გორც ორ­მა­გი ხა­რის­ხის მი­მ­ნი­ჭე­ბელ პროგ­რა­მებს, ასე­ვე სტუ­დენ­ტე­ბის, პრო­ფე­სორ-მას­წავ­ლებ­ლე­ბი­სა და ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის მო­ბი­ლო­ბას, მხარ­და­ჭე­რას ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­უ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის პრო­ექ­ტებ­ში, ერ­თობ­ლივ კვლე­ვით გრან­ტებს, ქმე­დით მხარ­და­ჭე­რას უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მარ­თ­ვის სა­უ­კე­თე­სო გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბა­ში და ა.შ.“
აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ის ფაქ­ტიც, რომ თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი არის შემ­დე­გი ქსე­ლე­ბის წევ­რი: ევ­რო­პუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის ასო­ცი­ა­ცია, უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ასო­ცი­ა­ცია; შა­ვი ზღვის უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის ქსე­ლი; ფრან­კო­ფო­ნი­ის სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო სა­ა­გენ­ტო და ერაზ­მუ­სის კო­ორ­დი­ნა­ტორ­თა ევ­რო­პუ­ლი ასო­ცი­ა­ცია.
2012 წლის ოქ­ტომ­ბერ­ში, თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­სა და პორ­ტუ­გა­ლი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტ­როს ერ­თობ­ლი­ვი შე­თან­ხ­მე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე ხე­ლი მო­ე­წე­რა შე­თან­ხ­მე­ბას თსუ-ში პორ­ტუ­გა­ლი­უ­რი ენის ცენ­ტ­რის გახ­ს­ნის შე­სა­ხებ. ცენ­ტ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს თსუ-ის თა­ნამ­შ­რომ­ლებ­სა და სტუ­დენ­ტებს, ასე­ვე ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბას, გაი-ღ­რ­მა­ვონ ცოდ­ნა პორ­ტუ­გა­ლი­უ­რად მო­სა­უბ­რე ქვეყ­ნე­ბის კულ­ტუ­რის, ლი­ტე­რა­ტუ­რი­სა და ენის შე­სა­ხებ. ამ­ჟა­მად, ცენ­ტ­რი თსუ-ის სა­გა­რეო ურ­თი­ერ­თო­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტ­თან ერ­თად მუ­შა­ობს პრო­ექ­ტ­ზე – „ერაზ­მუს+“-ის პროგ­რა­მა პორ­ტუ­გა­ლი­ა­ში.

ორ­მ­ხ­რი­ვი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის ფარ­გ­ლებ­ში მოქ­მე­დი გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მე­ბი

დღეს ტენ­დენ­ცი­ად იქ­ცა, რომ უც­ხო­ე­თის უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­ში მი­ღე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა აუ­ცი­ლებ­ლად გახ­დე­ბა წარ­მა­ტე­ბის გა­რან­ტი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, რაც სა­ფუძ­ველს მოკ­ლე­ბუ­ლი ნამ­დ­ვი­ლად არ არის. ასეთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას მათ თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი და ევ­რო­კო­მი­სი­ის მი­ერ და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი „ერაზ­მუს+“-ის ან ორ­მ­ხ­რი­ვი გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მე­ბი აძ­ლევს, რომ­ლე­ბიც უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში 2007 წლი­დან მოქ­მე­დებს და მიზ­ნად ისა­ხავს გა­ნათ­ლე­ბის მო­დერ­ნი­ზე­ბას, ცოდ­ნი­სა და და­საქ­მე­ბის დო­ნის ამაღ­ლე­ბას. მთა­ვა­რია, იყო მი­ზან­და­სა­ხუ­ლი და გა­გაჩ­ნ­დეს სწავ­ლის მი­ღე­ბი­სა თუ სწავ­ლე­ბის უც­ხო­ურ გა­მოც­დი­ლე­ბას­თან ზი­ა­რე­ბის დი­დი სურ­ვი­ლი.
ორ­მ­ხ­რი­ვი გაც­ვ­ლე­ბი თსუ-ში გა­სუ­ლი სა­უ­კუ­ნის 60-ია­ნი წლე­ბი­დან ხორ­ცი­ელ­დე­ბა, რაც შე­ე­ხე­ბა ევ­რო­კო­მი­სი­ის მი­ერ და­ფი­ნან­სე­ბულ „ერაზ­მუს+“-ის გაც­ვ­ლით მო­ბი­ლო­ბებს, თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით 2015 წლი­დან დღემ­დე 121 პრო­ექ­ტი და­ფი­ნან­ს­და, რაც სა­უ­კე­თე­სო შე­დე­გია არა მარ­ტო სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, არა­მედ რე­გი­ონ­შიც.
თეა გერ­გე­და­ვა: „თსუ-ის პრი­ო­რი­ტე­ტებ­ში გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მე­ბი ყო­ველ­თ­ვის თვალ­სა­ჩი­ნო ად­გილს იკა­ვებ­და, თუმ­ცა ბო­ლო­ნი­ის პრო­ცეს­მა ამ საქ­მი­ა­ნო­ბას სულ სხვა ფორ­მე­ბი და მას­შ­ტა­ბი შეს­ძი­ნა.
უკა­ნას­კ­ნე­ლი 10 წლის მან­ძილ­ზე 1226-მა სტუ­დენ­ტ­მა გა­აგ­რ­ძე­ლა სწავ­ლა პარ­ტ­ნი­ორ ევ­რო­პულ და აზი­ურ უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­ში სრუ­ლი ან ნა­წი­ლობ­რი­ვი და­ფი­ნან­სე­ბით. რაც შე­ე­ხე­ბა კონ­კ­რე­ტუ­ლად ევ­რო­კო­მი­სი­ის მი­ერ და­ფი­ნან­სე­ბულ გაც­ვ­ლით პროგ­რა­მებს, 2007 წლი­დან მოგ­ვე­ცა შე­საძ­ლებ­ლო­ბა – „ერაზ­მუს მუნ­დუ­სის“ პროგ­რა­მის ფარ­გ­ლებ­ში ყვე­ლა სა­ფე­ხუ­რის სტუ­დენ­ტე­ბის, მკვლევ­რე­ბი­სა და აკა­დე­მი­უ­რი თუ ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­უ­ლი პერ­სო­ნა­ლის­თ­ვის სრუ­ლად და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი მო­ბი­ლო­ბე­ბი შეგ­ვე­თა­ვა­ზე­ბი­ნა.
2015 წლი­დან თსუ-ში ახა­ლი „ერაზ­მუს+“-ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კრე­დიტ-მო­ბი­ლო­ბის პროგ­რა­მა ამოქ­მედ­და. „ერაზ­მუს+“-ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კრე­დიტ-მო­ბი­ლო­ბე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა­თა რა­ო­დე­ნო­ბამ კი 120-ს გა­და­ა­ჭარ­ბა.
გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მე­ბი­სად­მი სტუ­დენ­ტე­ბი­სა და პერ­სო­ნა­ლის გაზ­რ­დილ ინ­ტე­რესს მოწ­მობს ის ფაქ­ტიც, რომ მიმ­დი­ნა­რე სას­წავ­ლო წლის გა­ზაფ­ხუ­ლის სე­მეს­ტ­რი­სა და 2018/2019 წლის შე­მოდ­გო­მის სე­მეს­ტ­რის მო­ბი­ლო­ბის­თ­ვის ორ­გა­ნი­ზე­ბული უც­ხო ენე­ბის ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ო­ნა­ლური ტეს­ტების ჩასაბარებლად 1024 სტუ­დენ­ტი და­რე­გის­ტ­რირ­და. სა­ბო­ლო­ოდ კი 400-მდე სტუ­დენ­ტის გან­ც­ხა­დე­ბა მი­ვი­ღეთ, რო­მელ­თა­გან 111-მა მი­ი­ღო სტი­პენ­დია პარ­ტ­ნი­ორ ევ­რო­პულ უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­ში 2017/2018 სას­წავ­ლო წლის გა­ზაფ­ხუ­ლის ან 2018/2019 სას­წავ­ლო წლის შე­მოდ­გო­მის სე­მეს­ტ­რ­ში მო­ბი­ლო­ბის­თ­ვის. აქ­ვე დავ­ძენთ, რომ ეს სრუ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბი არ არის. ამ ეტაპ­ზე გა­ნაც­ხა­დე­ბის მი­ღე­ბა მხო­ლოდ ,ერაზ­მუს+“-ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კრე­დიტ-მო­ბი­ლო­ბის პროგ­რა­მის სტი­პენ­დი­ებ­ზეა დას­რუ­ლე­ბუ­ლი. ორ­მ­ხ­რი­ვი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის ფარ­გ­ლებ­ში მოქ­მე­დი გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მე­ბი მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გა­მოც­ხად­დე­ბა და მის ფარ­გ­ლებ­ში და­მა­ტე­ბით 40-მდე ნა­წი­ლობ­რივ და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი სტი­პენ­დია გა­ი­ცე­მა ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტი­სა და მა­გის­ტ­რა­ტუ­რის სა­ფე­ხუ­რის სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის.
უახ­ლო­ეს თვე­ებ­ში 80-მდე უნი­ვერ­სი­ტეტ­თან ერ­თად ვგეგ­მავთ 2018-2020 წლე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბის­თ­ვის გა­ნაც­ხა­დის გა­კე­თე­ბას. შე­სა­ბა­მი­სად, ვვა­რა­უ­დობთ, რომ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გვექ­ნე­ბა – 100-ზე მე­ტი ახა­ლი სტი­პენ­დია შევ­თა­ვა­ზოთ „ერაზ­მუს+“-ის პროგ­რა­მის ფარ­გ­ლებ­ში თსუ-ის სა­მი­ვე სა­ფე­ხუ­რის სტუ­დენ­ტებ­სა და პერ­სო­ნა­ლის წარ­მო­მად­გენ­ლებს. ამას და­ვუ­მა­ტოთ ორ­მ­ხ­რი­ვი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის ფარ­გ­ლებ­ში მოქ­მე­დი პროგ­რა­მე­ბი და ჯამ­ში მი­ვი­ღებთ 150-მდე სტი­პენ­დი­ას 2018/2019 სას­წავ­ლო წლის­თ­ვის.
აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ ბო­ლო 6 წე­ლი­წად­ში გა­ოთ­ხ­მაგ­და და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი მო­ბი­ლო­ბე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა თსუ-ში ყვე­ლა კა­ტე­გო­რი­ის ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რის­თ­ვის (სტუ­დენ­ტი, პრო­ფე­სო­რი, ად­მი­ნის­ტ­რა­ცია). ბო­ლო სა­მი აკა­დე­მი­უ­რი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში 200-მდე მო­ბი­ლო­ბის სტი­პენ­დია გა­ი­ცა პრო­ფე­სორ-მას­წავ­ლებ­ლებ­ზე. იმა­ვე პე­რი­ოდ­ში თსუ-მ უმას­პინ­ძ­ლა 122 უც­ხო­ელ პრო­ფე­სორს და მკვლე­ვარს. ასე­ვე აქ­ტი­უ­რად ვმუ­შა­ობთ ჩვენს ევ­რო­პელ კო­ლე­გებ­თან მო­ბი­ლო­ბი­სა და ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­უ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის პრო­ექ­ტე­ბის მიმ­დი­ნა­რე კონ­კურ­ს­ში გა­ნაც­ხა­დე­ბის გა­სა­კე­თებ­ლად“.

უნი­ვერ­სი­ტე­ტის უც­ხო­ე­ნო­ვა­ნი პროგ­რა­მე­ბი

ევ­რო­პულ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცე­ში ქარ­თ­ვე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის ინ­ტეგ­რა­ცი­ას და ევ­რო­პუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბას ხელს უწ­ყობს თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის უც­ხო­ე­ნო­ვა­ნი პროგ­რა­მე­ბიც, რო­მე­ლიც სწავ­ლე­ბის სა­მი­ვე სა­ფე­ხურს მო­ი­ცავს. ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტის სტუ­დენ­ტებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ეძ­ლე­ვათ ის­წავ­ლონ ფრან­გუ­ლე­ნო­ვან სა­ბა­კა­ლავ­რო პროგ­რა­მა­ზე – ინ­ფორ­მა­ტი­კა; მა­გის­ტ­რან­ტებს – შემ­დეგ უც­ხო­ე­ნო­ვან პროგ­რა­მებ­ზე: ევ­რა­ზი­ი­სა და კავ­კა­სი­ის კვლე­ვე­ბი; ეკო­ნო­მი­კა; ევ­რო­პის­მ­ცოდ­ნე­ო­ბა (ინ­ტერ­დის­ციპ­ლი­ნუ­რი პროგ­რა­მა ევ­რო­კავ­ში­რის შე­სა­ხებ); თსუ-სა და გერ­მა­ნი­ის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ულ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა უნი­ვერ­სი­ტე­ტის (შპა­ი­ე­რი) ერ­თობ­ლივ ინ­ტერ­დის­ციპ­ლი­ნა­რულ სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა­ზე „სა­ჯა­რო მმარ­თ­ვე­ლო­ბა“-სა და კი­ოლ­ნის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა­ზე „სა­მარ­თ­ლის მა­გის­ტ­რი“. დოქ­ტო­რან­ტუ­რის სა­ფე­ხუ­რის სტუ­დენ­ტე­ბი­სათ­ვის თსუ-ში მოქ­მე­დებს ერ­თობ­ლი­ვი ფრან­გუ­ლე­ნო­ვა­ნი სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მა – "ევ­რო­პუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა". ეს პროგ­რა­მე­ბი ქარ­თ­ვე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბი­სათ­ვის მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას იძ­ლე­ვა.
ევ­რო­პულ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცე­ში თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ინ­ტეგ­რა­ცი­ას უც­ხო­ე­ლი პარ­ტ­ნი­ო­რე­ბიც უწ­ყო­ბენ ხელს. დღი­თიდ­ღე იზ­რ­დე­ბა საზ­ღ­ვარ­გა­რე­თის პრეს­ტი­ჟუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის ინ­ტე­რე­სი თსუ-სთან პარ­ტ­ნი­ო­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის დამ­ყა­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით.
თეა გერ­გე­და­ვა: „არაერ­თი შე­მო­თა­ვა­ზე­ბა გვაქვს ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­უ­რი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო კრე­დიტ-მო­ბი­ლო­ბის პროგ­რა­მებ­ში პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბა­ზე, ასე­ვე ერ­თობ­ლივ სა­მა­გის­ტ­რო და კო­ტუ­ტე­ლის სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მებ­ზე; მიმ­დი­ნა­რე­ობს მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი ერთ-ერ­თი პრეს­ტი­ჟუ­ლი ევ­რო­პუ­ლი კვლე­ვი­თი გა­ერ­თი­ა­ნე­ბის – ჰა­ბის და­არ­სე­ბა­ზე თსუ-ში. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვი ფაქ­ტია, რომ ჩვე­ნი აპ­ლი­კა­ცია UNIჩA-ს ქსელ­ში წევ­რო­ბის თა­ო­ბა­ზე გან­ხილ­ვის ბო­ლო ეტაპ­ზეა; პა­რა­ლე­ლუ­რად ვმუ­შა­ობთ კი­დევ ერთ, გავ­ლე­ნი­ან სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა­ში წევ­რო­ბის გა­ნაც­ხად­ზეც.
მე­ტი პარ­ტ­ნი­ო­რე­ბი! უფ­რო ღრმა და ყოვ­ლის­მომ­ც­ვე­ლი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის ფორ­მე­ბი! – ეს ყო­ვე­ლი­ვე ჩვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბია“.

თამარ დადიანი