• ფი­ნა­ლურ გა­მოც­დებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა ჯერ არ მი­ღე­ბუ­ლა

  15 მაი 2020
   გვე­სა­უბ­რე­ბა თსუ-ის სას­წავ­ლო პრო­ცე­სის მარ­თვის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სის მო­ვა­ლე­ობ­ის შემ­სრუ­ლე­ბე­ლი ეკა ენ­უქ­იძე   უმ­რავ­ლე­სო­ბას სას­წავ­ლო პრო­ცეს­ში ჩარ­თვი­სას პრობ­ლე­მე­ბი არ შექ­მნია — ამ­ბობს თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის სას­წავ­ლო პრო­ცე­სის მარ­თვის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სის მო­ვა­ლე­ობ­ის შემ­სრუ­ლე­ბე­ლი ეკა ენ­უქ­იძე. „ფა­კულ­ტე­ტებ­მა შე­იმ­უშ­ავ­ეს და აკ­ად­ემი­ურ­მა საბ­ჭომ და­ად­გი­ნა ელ­ექ­ტრო­ნუ­ლი სწავ­ლე­ბის წე­სი. ყვე­ლა ფა­კულ­ტეტ­მა შე­იტ­ანა ცვლი­ლე­ბე­ბი სტუ­დენ­ტის შე­ფა­სე­ბის სის­ტე­მა­ში. ძი­რი­თა­დად, სწავ­ლე­ბა ხორ­ცი­ელ­დე­ბა პროგ­რა­მა…

  ვრცლად

 • ას­ეთ პი­რო­ბებ­შიც შე­საძ­ლე­ბე­ლი ყო­ფი­ლა აქ­ტი­ურ­ობა

  12 მაი 2020
  გვე­სა­უბ­რე­ბა თსუ-ის სე­ნა­ტის თავ­მჯდო­მა­რე, მე­დი­ცი­ნის ფა­კულ­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რი ვლა­დი­მერ (მა­მუ­კა) მარ­გვე­ლაშ­ვი­ლი - რო­გორც ეს პან­დე­მია, მსგავ­სი სა­შიშ­რო­ება რომ არ დაგ­ვატყდეს მო­მა­ვალ­ში თავ­ზე ან­ტი­ბი­ოტ­იკ­ებ­ის „გა­ფუ­ჭე­ბის“ მხრივ — მო­ერი­ოს ბაქ­ტე­რი­ებს, რა ღო­ნის­ძი­ებ­ები ტარ­დე­ბა? გრძელ­დე­ბა თუ არა ამ მხრივ გა­მო­სავ­ლის ძი­ებ­ის პრო­ცე­სი? - მე მხო­ლოდ ჩე­მი…

  ვრცლად

 • დის­ტან­ცი­ური სწავ­ლე­ბის შე­დე­გე­ბი ბო­ლოს გა­მოჩ­ნდე­ბა

  12 მაი 2020
  გვე­სა­უბ­რე­ბა თსუ-ის ემ­ერ­იტ­უსი პრო­ფე­სო­რი, ფი­ლო­ლო­გი­ის მეც­ნი­ერ­ებ­ათა დოქ­ტო­რი და­მა­ნა მე­ლი­ქიშ­ვი­ლი – რო­გორ ფიქ­რობთ, დის­ტან­ცი­ურ სწავ­ლე­ბა­ზე გა­და­სუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა რამ­დე­ნად არ­ის შე­დეგ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი და რო­გორ შე­აფ­ას­ებ­დით სწავ­ლე­ბის ხა­რის­ხს? – ნათ­ქვა­მია, „ზო­გი ჭი­რი მარ­გე­ბე­ლიაო". კა­რან­ტი­ნის აუც­ილ­ებ­ლო­ბამ გვაჩ­ვე­ნა საკ­მა­ოდ ფარ­თო შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­ნი დის­ტან­ცი­ური სწავ­ლე­ბის სფე­რო­ში.…

  ვრცლად

 • და­იგ­ეგ­მა ონ­ლა­ინ ტრე­ნინ­გე­ბი აკ­ად­ემი­ური პერ­სო­ნა­ლის­თვის დის­ტან­ცი­ური სწავ­ლე­ბის პრო­ცეს­ში წა­მოჭ­რილ აქ­ტუ­ალ­ურ თე­მებ­ზე

  12 მაი 2020
  გვე­სა­უბ­რე­ბა თსუ-ის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სი ირ­მა გრძე­ლი­ძე – რო­გორ მიმ­დი­ნა­რე­ობს თსუ–ში დის­ტან­ცი­ური სწავ­ლის პრო­ცე­სი? – ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ის ცვლი­ლე­ბა სა­ზო­გა­დო­ებ­ის გან­ვი­თა­რე­ბას აჩ­ქა­რებს, თუმ­ცა დღეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რცე­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი მო­იტ­ანა არა მხო­ლოდ გა­ნახ­ლე­ბულ­მა ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­მა, არ­ამ­ედ სა­ზო­გა­დო­ებ­აში არ­სე­ბულ­მა რე­ალ­ობ­ამ, რო­მელ­მაც ახ­ალი ამ­ოც­ან­ები და­სა­ხა უმ­აღ­ლე­სი სას­წავ­ლებ­ლე­ბის წი­ნა­შე. იმ თე­მებ­მა,…

  ვრცლად