• დე­მეტ­რე აბ­ეს­აძ­ის ოც­ნე­ბა — იყ­ოს გა­ნათ­ლე­ბუ­ლი ად­ამი­ანი

  31 მაი 2020
  ბავ­შვთა უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის დღეს, 1 ივ­ნისს, თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი ცდი­ლობს — თა­ნამ­შრო­მელ პრო­ფე­სორ­თა შვი­ლებ­სა და შვი­ლიშ­ვი­ლებს თა­ვი და­ამ­ახ­სოვ­როს იმ­ით, რომ უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის გა­ზეთ­ში მათ შე­სა­ხებ გაჩ­ნდეს ჩა­ნა­წე­რი — და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი სა­ბავ­შვო თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი, ამ­ბე­ბი და წარ­მა­ტე­ბის მა­გა­ლი­თე­ბი. „პრე­სა­ში უკ­ვე პო­პუ­ლა­რუ­ლი ხარ“ — ეტყვის…

  ვრცლად

 • არა­ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი ერი ვე­რას­დროს შექ­მნის სა­ხელ­მწი­ფოს, კულ­ტუ­რას – თა­ვის ლო­კა­ლურ ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ას

  15 მაი 2020
  გვე­სა­უბ­რე­ბა თსუ-ის ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რი, ის­ტო­რი­ის დოქ­ტო­რი ჯა­ბა სა­მუ­შია ესა­უბ­რა მაია ტო­რა­ძე   - რო­გო­რია თბი­ლი­სი პან­დე­მი­ის პი­რო­ბებ­ში — ის­ტო­რი­ას რო­გო­რი დარ­ჩე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს დე­და­ქა­ლა­ქი? – კო­რო­ნა­ვი­რუ­სის გავ­რცე­ლე­ბამ სა­ზო­გა­დო­ებ­ას აჩ­ვე­ნა, რა მძი­მეა პან­დე­მი­ას­თან ბრძო­ლა. ძლი­ერ, სუ­პერ სა­ხელ­მწი­ფო­ებს უჭ­ირთ ამ პრობ­ლე­მას­თან გამ­კლა­ვე­ბა.…

  ვრცლად

 • რო­გორ და­ტან­ჯა მა­რო მა­ყაშ­ვი­ლი „ის­პან­კა“-დ წო­დე­ბულ­მა სატ­კი­ვარ­მა

  15 მაი 2020
  გვე­სა­უბ­რე­ბა თსუ-ის ას­ოც­ირ­ებ­ული პრო­ფე­სო­რი, ის­ტო­რი­კო­სი დი­მიტ­რი შვე­ლი­ძე ესაუბრა ნინო კაკულია   - თუ გა­იხ­სე­ნებთ რაიმე ის­ტო­რი­ულ კარგ ფაქ­ტს — პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის და სო­ლი­და­რო­ბის ფაქ­ტზეა სა­უბ­არი ას­ეთ მძი­მე პე­რი­ოდ­ებ­ში (ომი, პან­დე­მია)... - მე, რო­გორც ის­ტო­რი­კო­სი, პირ­ვე­ლი მსოფ­ლიო ომ­ის ბო­ლო წელს გავ­რცე­ლე­ბულ ხო­ლე­რას გა­ვიხ­სე­ნებ, რო­მე­ლიც „ის­პან­კას“ სა­ხე­ლი­თაა ცნო­ბი­ლი. მან 50 მი­ლი­ონ­ამ­დე ად­ამი­ან­ის სი­ცოცხლე შე­იწ­ირა. მა­შინ შე­მო­იღ­ეს…

  ვრცლად

 • ჩვენს არაქართულენოვან თა­ნა­მო­ქა­ლა­ქე­ებს ჯერ კი­დევ აქ­ვთ სა­ხელ­მწი­ფო ენ­ის სა­თა­ნა­დო დო­ნე­ზე ფლო­ბის პრობ­ლე­მა

  15 მაი 2020
  რო­გორ უმ­კლავ­დე­ბა ახ­ალ რე­ალ­ობ­აში თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი უცხო­ენ­ოვ­ანი სტუ­დენ­ტე­ბის სწავ­ლე­ბის პრო­ცე­სის უწყვე­ტო­ბის სა­კითხს? — ამ­ის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა თსუ „ქარ­თულ ენ­აში მომ­ზა­დე­ბის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რამის“ ხელ­მძღვა­ნე­ლი, ჰუმა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის ას­ოც­ირ­ებ­ული პრო­ფე­სო­რი კა­ხა გა­ბუ­ნია ესა­უბ­რა თა­მარ და­დი­ანი   - რო­გორ მიმ­დი­ნა­რე­ობს არ­აქ­არ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი სტუ­დენ­ტე­ბის სწავ­ლე­ბის პრო­ცე­სი და რა ინ­ფორ­მა­ცი­ას მოგ­ვაწ­ვდით ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით? - არ­აქ­არ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი სტუ­დენ­ტე­ბის ქარ­თულ ენ­აში მო­სამ­ზა­დებ­ლად ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში 2 პროგ­რა­მა ფუნ­ქცი­ონ­ირ­ებს: ერ­თი მხრივ, სა­ქარ­თვე­ლო­ში სას­წავ­ლებ­ლად ჩა­მო­სულ უცხო­ელ სტუ­დენ­ტებს…

  ვრცლად