• თსუ-ში რექ­ტო­რის არ­ჩევ­ნე­ბი 4 აგ­ვის­ტოს გა­იმ­არ­თე­ბა

  23 ივნ 2020
  ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში რექ­ტო­რის არ­ჩევ­ნე­ბი 4 აგ­ვის­ტოს გა­იმ­არ­თე­ბა. არ­ჩევ­ნებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­ის მი­სა­ღე­ბად რექ­ტო­რო­ბის მსურ­ველ კან­დი­დატ­თა რე­გის­ტრა­ცი­ას­თან და არ­ჩევ­ნე­ბის ჩა­ტა­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი წე­სე­ბი უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის აკ­ად­ემი­ურ­მა საბ­ჭომ გან­საზღვრა. გთა­ვა­ზობთ შე­სა­ბა­მის დად­გე­ნი­ლე­ბას:   დად­გე­ნი­ლე­ბა №51/2020 22 ივ­ნი­სი, 2020   სსიპ – ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის…

  ვრცლად

 • თსუ-ის კან­ცლე­რის პა­სუ­ხე­ბი აქ­ტუ­ალ­ურ კითხვებ­ზე

  23 ივნ 2020
  მო­ამ­ზა­და ნა­ტო ობ­ოლ­აძ­ემ ვი­თა­რე­ბა თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში: რო­გო­რია თსუ-ის და­სუფ­თა­ვე­ბის სამ­სა­ხუ­რის COVID-19-ით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი თა­ნამ­შრომ­ლის მდგო­მა­რე­ობა? რო­გორ ჩა­ტარ­დე­ბა ფი­ნა­ლუ­რი გა­მოც­დე­ბი? რა ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რუ­ლი, ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ული სი­ახ­ლე­ებია? — კითხვებს თსუ-ის კან­ცლე­რი ლა­შა სა­ღი­ნა­ძე პა­სუ­ხობს. - უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის სივ­რცე­ში და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი კო­რო­ნა­ვი­რუ­სის ერ­თი შემ­თხვე­ვის გა­მო რა შე­იც­ვა­ლა და…

  ვრცლად

 • მაია ჩიღ­ვი­ნა­ძე: „უმ­ჯო­ბე­სია გა­მოც­დე­ბი სა­გა­მოც­დო სივ­რცე­ებ­ში ელ­ექ­ტრო­ნუ­ლად ჩა­ტარ­დეს"

  23 ივნ 2020
  მო­ამ­ზა­და მაია ტო­რა­ძემ მო­ახ­ლოვ­და ფი­ნა­ლუ­რი გა­მოც­დე­ბის დრო. ამ დროს უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში უკ­ვე სა­გა­მოც­დო ცი­ებ-ცხე­ლე­ბა იწყე­ბო­და, თსუ-ის სა­გა­მოც­დო ცენ­ტრი სა­ორ­გა­ნი­ზა­ციო საქ­მე­ებ­ით იყო და­კა­ვე­ბუ­ლი, სტუ­დენ­ტე­ბი კი უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ბიბ­ლი­ოთ­ეკ­ის დარ­ბა­ზებ­ში იკ­ავ­ებ­დნენ ად­გილს გა­მოც­დის ჩა­სა­ბა­რებ­ლად. წელს პან­დე­მი­ამ ყვე­ლა­ფე­რი შეც­ვა­ლა. ონ­ლა­ინ სწავ­ლე­ბის რთუ­ლი ეტ­აპ­ის წარ­მა­ტე­ბით გავ­ლის…

  ვრცლად

 • აზი­ური ბიზ­ნე­სის აკ­ად­ემი­ის კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯვე­ბულ­თა სი­აში პირ­ვე­ლად მოხ­ვედ­რი­ლი სა­ქარ­თვე­ლო და იურ­ის­ტი სტუ­დენ­ტე­ბი

  23 ივნ 2020
  სტა­ტია მო­ამ­ზა­და ნა­ტო ობ­ოლ­აძ­ემ თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის იურ­იდი­ული ფა­კულ­ტე­ტის სტუ­დენ­ტე­ბი — მა­რი­ამ კა­ცი­ტა­ძე, ელ­ენე სვა­ნი­ძე და თა­თია თუ­რა­ზაშ­ვი­ლი — აზი­ური ბიზ­ნე­სის აკ­ად­ემი­ის (Academy of Asian Business) კონ­კურ­სის (World Asian Case Competition — WACC) სა­უკ­ეთ­ესო ათე­ულ­ში მოხ­ვდნენ. კონ­კურ­სი ყო­ველ­წლი­ურია, მთა­ვარ თე­მას…

  ვრცლად