1 ოქტომბრიდან

გადაცემა „უნი-ვერსია“

 რეგიონულ ტელევიზიებში გავა,
რასაც საქართველოს რეგიონულ
მაუწყებელთა ასოციაცია უზრუნველყოფს
(თსუ-სა და საქართველოს რეგიონულ
მაუწყებელთა ასოციაციასთან გაფორმებული
მემორანდუმის თანახმად).

უნივერსიტეტს ულოცავენ

სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ვუ­ლო­ცავთ ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის და­არ­სე­ბი­დან 100 წლის­თა­ვის სა­ი­უ­ბი­ლეო თა­რიღს. 
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მარ­თ­ლ­მა­დი­დე­ბე­ლი სა­მო­ცი­ქუ­ლო ეკ­ლე­სი­ის ავ­ტო­კე­ფა­ლი­ის აღ­დ­გე­ნა, ქვეყ­ნის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის მო­პო­ვე­ბა და უნი­ვერ­სი­ტე­ტის და­არ­სე­ბა თით­ქ­მის ერთ პე­რი­ოდ­ში მოხ­და. ეს მოვ­ლე­ნე­ბი ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ის­ტო­რი­ა­ში უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი თა­რი­ღე­ბია, რაც, რა თქმა უნ­და, არ იყო შემ­თ­ხ­ვე­ვი­თი. 
მაგ­რამ ამ ფაქ­ტე­ბით მოგ­ვ­რი­ლი სა­ყო­ველ­თაო სი­ხა­რუ­ლი დიდ­ხანს არ გაგ­რ­ძე­ლე­ბუ­ლა, რად­გან მა­ლე­ვე ათე­ის­ტუ­რი რე­ჟი­მი მძი­მედ და­აწ­ვა ქვე­ყა­ნა­საც და ეკ­ლე­სი­ა­საც. 
ამ ურ­თუ­ლეს პე­რი­ოდ­ში უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი რო­ლი სწო­რედ თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­მა შე­ას­რუ­ლა. იგი იქ­ცა რო­გორც მეც­ნი­ე­რულ კვლე­ვა­თა გა­მორ­ჩე­ულ ცენ­ტ­რად, ასე­ვე ცოდ­ნის, სუ­ლი­ე­რე­ბის, ზნე­ო­ბის მა­გა­ლი­თის მიმ­ცე­მად მთე­ლი ერის­თ­ვის. 
ეს იყო ამ პე­რი­ოდ­ში ერ­თა­დერ­თი ად­გი­ლი, სა­დაც, დი­დი წი­ნა­აღ­მ­დე­გო­ბე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ღვი­ო­და და ვი­თარ­დე­ბო­და ეროვ­ნუ­ლი სუ­ლის­კ­ვე­თე­ბა, აზ­როვ­ნე­ბის ის წე­სი, რა­მაც სა­ქარ­თ­ვე­ლო ღირ­სე­უ­ლად გა­მო­ა­ტა­რა დრო­ის ქარ­ცეც­ხ­ლ­ში. 
უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მე­სა­მე სარ­თულ­ზე, გუმ­ბათ­ქ­ვეშ, ტა­ძა­რი ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებ­და; მარ­თა­ლია, შემ­დეგ იგი ბიბ­ლი­ო­თე­კად გა­და­კეთ­და, მაგ­რამ მი­სი მად­ლი დღემ­დე მოყ­ვე­ბა ამ კედ­ლებს. ამი­ტო­მაც, ათე­ის­ტუ­რი რე­ჟი­მის მძვინ­ვა­რე­ბის ჟამ­საც, პე­და­გოგ­თა შო­რის ყო­ველ­თ­ვის იყ­ვ­ნენ ისეთ­ნი, რო­მელ­ნიც ღვთის რწმე­ნას, პირ­და­პირ თუ ირი­ბად, უნერ­გავ­დ­ნენ ახალ­გაზ­რ­დებს. 
შემ­დეგ კი ამი­სა იყო ის, რომ დრო­ის უკუღ­მარ­თო­ბით ფეხ­მო­კი­დე­ბულ კო­მუ­ნის­ტურ იდე­ო­ლო­გი­ას­თან და­პი­რის­პი­რე­ბა პირ­ველ რიგ­ში ამ წი­ა­ღი­დან ხდე­ბო­და, რა­საც დე­და­ეკ­ლე­სია ყო­ველ­თ­ვის გვერ­დ­ში ედ­გა. 
წარ­სულს რომ თვალს ვავ­ლებთ, შე­იძ­ლე­ბა თა­მა­მად ვთქვათ, რომ ეს იყო სა­ერ­თო თავ­და­დე­ბი­სა და თავ­და­უ­ზო­გა­ვი მოღ­ვა­წე­ო­ბის 100 წე­ლი. აქ მო­მუ­შა­ვე პრო­ფე­სორ-მას­წავ­ლე­ბელ­თა ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა არც დღეს არის ნაკ­ლე­ბად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, რად­გან სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ხვა­ლინ­დე­ლი დღე ამ სივ­რ­ცე­ში აღ­ზ­რ­დილ ახალ­გაზ­რ­დებ­ზე კვლა­ვაც დი­დად იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.
უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­ი­უ­ბი­ლეო თა­რიღს კი­დევ ერ­თ­ხელ გუ­ლი­თა­დად ვუ­ლო­ცავთ ყვე­ლას, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი – უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტორს, აკა­დე­მი­უ­რი საბ­ჭოს წევ­რებს, პრო­ფე­სორ-მას­წავ­ლებ­ლებს, რექ­ტო­რატს, ყვე­ლა თა­ნამ­შ­რო­მელს, სტუ­დენ­ტებ­სა და კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლებს.

ვრცლად

პროექტები

სასარგებლო ბმულები