თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­მა ფრან­კ­ფურ­ტ­ში აჩ­ვე­ნა, რომ უდი­დეს პო­ტენ­ცი­ა­ლი გა­აჩ­ნია

15 Oct 2018

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, რომელიც 10-14 ოქტომბერს გაიმართა, მასშტაბური პროგრამით წარსდგა. 
პროგრამა მოიცავდა როგორც სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ლიტერატურის გამოფენებს, ასევე ქართველი და უცხოელი მეცნიერების საჯარო ლექციებს. პროგრამის მიზანი იყო სრულად წარმოეჩინა საუკუნეების განმავლობაში საქართველოში შექმნილი სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მიღწევები. 
ბაზრობის ფარგლებში გამოიფინა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის მიერ სხვადასხვა დროს გამოცემული წიგნები და სპეციალურად ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის დაბეჭდილი სამეცნიერო ლიტერატურა. მათ შორის იყო პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკისა და უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გამოცემული წიგნები. 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე 50-ზე მეტი სამეცნიერო წიგნი, თარგმანი და სხვადასხვა მიმართულების სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი გამოფინა. პროგრამაში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო რუსთველოლოგიას, როგორც ქართველოლოგიის დარგის უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას. აქცენტი გაკეთდა მრავალწლიანი გერმანულ-ქართული სამეცნიერო თანამშრომლობის მიღწევებზე.

ახა­ლი სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო გა­მო­ცე­მე­ბი ფრან­კ­ფურ­ტ­ში

თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი ფრან­კ­ფურ­ტის წიგ­ნის ფეს­ტი­ვა­ლის მე­ო­რე დღეს ახა­ლი გა­მო­ცე­მე­ბით წარ­ს­დ­გა. შო­თა რუს­თა­ვე­ლის „ვეფ­ხის­ტ­ყა­ოს­ნის“, სულ­ხან-სა­ბა ორ­ბე­ლი­ა­ნის „სიბ­რ­ძ­ნე-სიც­რუ­ი­სას“ და „გილ­გა­მე­ში­ა­ნის“ მი­ხა­კო წე­რეთ­ლი­სე­უ­ლი გერ­მა­ნუ­ლი თარ­გ­მა­ნე­ბი, ქარ­თულ-ხე­თუ­რი ლექ­სი­კო­ნი და „ზაფ­ხუ­ლის მოკ­ლე ღა­მე“ (შუ­მე­რუ­ლი, აქა­დუ­რი და ხე­თუ­რი ლოც­ვე­ბის და ჰიმ­ნე­ბის ქარ­თუ­ლი თარ­გ­მა­ნი) თსუ-ის პრო­ფე­სო­რებ­მა ნი­ნო სამ­სო­ნი­ამ და ირი­ნე ტა­ტიშ­ვილ­მა წა­რად­გი­ნეს. 

ნი­ნო სამ­სო­ნი­ამ მეც­ნი­ე­რე­ბა­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში მი­ხა­კო წე­რეთ­ლის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან როლ­ზე ისა­უბ­რა და აღ­ნიშ­ნა, რომ „მი­ხე­ილ წე­რე­თე­ლი შე­დის გილ­გა­მე­შის ეპო­სის მთარ­გ­მ­ნელ-გამ­შიფ­ვ­რელ­თა მსოფ­ლიო სა­მე­ულ­ში. მხო­ლოდ მსოფ­ლიო ელი­ტა­რულ უნი­ვერ­სი­ტე­ტებს აქვთ პირ­ვე­ლად გა­შიფ­რუ­ლი გილ­გა­მე­შის ეპო­სი. ჩვე­ნი დარ­გის და­მა­არ­სე­ბელს - მი­ხა­კო წე­რე­თელს ეკუთ­ვ­ნის, ასე­ვე, „სიბ­რ­ძ­ნე-სიც­რუ­ი­სას“ და „ვეფ­ხის­ტ­ყა­ოს­ნის“ ძა­ლი­ან მა­ღა­ლი დო­ნის თარ­გ­მა­ნე­ბი, რა­საც აღი­ა­რებს ყვე­ლა გერ­მა­ნე­ლი და ქარ­თ­ვე­ლი მეც­ნი­ე­რი“.
ირი­ნე ტა­ტიშ­ვი­ლის გან­ც­ხა­დე­ბით, ქარ­თულ-ხე­თუ­რი ლექ­სი­კო­ნი სპე­ცი­ა­ლუ­რად ამ გა­მო­ფე­ნის­თ­ვის პო­ლო­ნეთ­ში გა­მო­ი­ცა. „ამ თარ­გ­მან­ზე 2006 წლი­დან ვმუ­შა­ობ. ეს ჩემ­თ­ვის ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, სი­ცოც­ხ­ლის დი­დი ნა­წი­ლი მი­ვუძ­ღ­ვე­ნი ამ წიგნს. წიგ­ნი­სად­მი უც­ხო­ე­ლი კო­ლე­გე­ბის ინ­ტე­რე­სი დი­დია, რად­გან ისი­ნი ხე­თუ­რის მეშ­ვე­ო­ბით ეც­ნო­ბი­ან ქარ­თულ შე­სატ­ყ­ვი­სებს“, - აღ­ნიშ­ნა თსუ-ის პრო­ფე­სორ­მა.
ფეს­ტი­ვა­ლის მე­ო­რე დღეს ფრან­კ­ფურ­ტის სტუმ­რე­ბი გა­ეც­ნენ ჰო­მი­ლე­ტი­კუ­რი ძეგ­ლე­ბის თარ­გ­მა­ნებს. თსუ-ის მეც­ნი­ერ­მა სო­ფიო სარ­ჯ­ვე­ლა­ძემ ძვე­ლი ქარ­თუ­ლი სა­სუ­ლი­ე­რო მწერ­ლო­ბის უძ­ვე­ლეს დარ­გ­ზე - ჰო­მი­ლე­ტი­კა­ზე ისა­უბ­რა, რო­მე­ლიც ქრის­ტი­ა­ნო­ბის შე­მოს­ვ­ლის­თა­ნა­ვე გაჩ­ნ­და სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და გან­სა­კუთ­რე­ბით X-XI სა­უ­კუ­ნე­ებ­ში გან­ვი­თარ­და; ამ პე­რი­ოდ­ში ექ­ვ­თი­მე ათო­ნელ­მა და ეფ­რემ მცი­რემ ბი­ზან­ტი­უ­რი უმაღ­ლე­სი სა­ეკ­ლე­სიო იე­რარ­ქი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის - წმინ­და იო­ა­ნე ოქ­რო­პი­რი­სა და დი­დი კა­ბა­დო­კი­ე­ლი მა­მე­ბის ჰო­მი­ლი­ე­ბის თარ­გ­მ­ნა და­იწ­ყეს. მეც­ნი­ე­რის სა­ჯა­რო ლექ­ცია ექ­ვ­თი­მე ათო­ნელს და მის მთარ­გ­მ­ნე­ლო­ბით მე­თოდს ეხე­ბო­და. 
სო­ფიო სარ­ჯ­ვე­ლა­ძემ ასე­ვე წა­რად­გი­ნა ძვე­ლი ქარ­თუ­ლი ენის დო­კუ­მენ­ტი­რე­ბუ­ლი ლექ­სი­კო­ნი, რო­მე­ლიც V-XII სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის ქარ­თულ ენას მო­ი­ცავს. „ეს წიგ­ნი ძვე­ლი ქარ­თუ­ლი ენის დო­კუ­მენ­ტი­რე­ბუ­ლი ლექ­სი­კო­ნია და ზუ­რაბ სარ­ჯ­ვე­ლა­ძე ცხოვ­რე­ბის ბო­ლომ­დე მუ­შა­ობ­და მას­ზე. მი­სი გა­მო­ცე­მის სა­შუ­ა­ლე­ბა ახ­ლა მოგ­ვე­ცა. ამ წიგ­ნ­ში 35000-მდე სიტ­ყ­ვა არის გან­მარ­ტე­ბუ­ლი და თი­თო­ე­ულ ლექ­სე­მას ერ­თ­ვის მა­გა­ლი­თე­ბი ძვე­ლი ქარ­თუ­ლი ენის წყა­რო­ე­ბი­დან. ეს ლექ­სი­კო­ნი არის ყვე­ლა­ზე ვრცე­ლი და ფაქ­ტობ­რი­ვად მო­ი­ცავს ძვე­ლი ქარ­თუ­ლი ენის ლექ­სი­კურ ფონს“, - გა­ნაც­ხა­და სო­ფიო სარ­ჯ­ვე­ლა­ძემ.


ქარ­თულ-გერ­მა­ნუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი და იო­ა­ნე პეტ­რი­წის თარ­გ­მა­ნე­ბი ფრან­კ­ფურ­ტის ფეს­ტი­ვალ­ზე

ქარ­თულ-გერ­მა­ნუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი იყო DAAD-ის ვი­ცე-პრე­ზი­დენ­ტის, გი­სე­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრე­ზი­დენ­ტის, თსუ-ის სა­პა­ტიო დოქ­ტო­რის ჯობ­რა­ტო მუ­ქერ­ჯის სა­ჯა­რო ლექ­ცი­ის მთა­ვა­რი თე­მა ფრან­კ­ფურ­ტის წიგ­ნის ფეს­ტი­ვალ­ზე. „თსუ-ის დამ­ფუძ­ნებ­ლებს მჭიდ­რო კავ­ში­რი ჰქონ­დათ გერ­მა­ნულ სა­მეც­ნი­ე­რო-სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცეს­თან და ეს ტრა­დი­ცია დღემ­დე გრძელ­დე­ბა. ამის კარ­გი მა­გა­ლი­თია გერ­მა­ნულ-ქარ­თუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ხი­დი, რო­მე­ლიც იუ­ლი­ხის ცენ­ტ­რი­სა და თსუ-ის ორ­გა­ნი­ზე­ბით ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად იმარ­თე­ბა“, - გა­ნაც­ხა­და მუ­ქერ­ჯიმ. მან ხა­ზი გა­უს­ვა გერ­მა­ნულ-ქარ­თულ სა­ზაფ­ხუ­ლო სკო­ლას, რო­მე­ლიც ახალ­გაზ­რ­დე­ბის­თ­ვის სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბას წარ­მო­ად­გენს სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ტაქ­ტე­ბის დამ­ყა­რე­ბის­თ­ვის. მუ­ქერ­ჯის თქმით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო გერ­მა­ნი­ის­თ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პარ­ტ­ნი­ო­რია და გერ­მა­ნულ-ქარ­თუ­ლი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის კარ­გი ნი­მუ­შია „სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი ატ­ლა­სი“, რო­მე­ლიც გერ­მა­ნი­ის მხა­რემ ფრან­კ­ფურ­ტის ფეს­ტი­ვა­ლის­თ­ვის გა­მოს­ცა. 
ამა­ვე დღეს ფეს­ტი­ვალ­ზე ძვე­ლი ქარ­თუ­ლი ფი­ლო­სო­ფი­უ­რი კულ­ტუ­რის შე­სა­ხებ ისა­უბ­რა თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სორ­მა ლე­ვან გი­გი­ნე­იშ­ვილ­მა. მან ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბას წიგ­ნი „იო­ა­ნე პეტ­რი­წის პლა­ტო­ნუ­რი თე­ო­ლო­გია“ წა­რუდ­გი­ნა. „მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი იყო ძვე­ლი ქარ­თუ­ლი ფი­ლო­სო­ფი­უ­რი კულ­ტუ­რის წარ­მო­ჩე­ნა. ჩვენ XII სა­უ­კუ­ნე­ში გვქონ­და ასე­თი მა­ღალ­ხა­რის­ხო­ვა­ნი თარ­გ­მა­ნი პროკ­ლე­სი, რო­მე­ლიც ლა­თი­ნებ­მა მარ­ტო სა­უ­კუ­ნე ნა­ხევ­რის მე­რე გა­ა­კე­თეს, და არა მარ­ტო თარ­გ­მა­ნი, არა­მედ იო­ა­ნე პეტ­რი­წის მი­ერ მთე­ლი ურ­თუ­ლე­სი მე­ტა­ფი­ზი­კუ­რი ნა­აზ­რე­ვის კრე­ა­ტი­უ­ლი გა­და­მუ­შა­ვე­ბა ქრის­ტი­ა­ნულ კონ­ტექ­ს­ტ­ში“, - აღ­ნიშ­ნა ლე­ვან გი­გი­ნე­იშ­ვილ­მა.
ფრან­კ­ფურ­ტ­ში დი­დი ინ­ტე­რე­სი გა­მო­იწ­ვია და­ვით მაღ­რა­ძის პო­ე­მის „ჯა­კო­მო პონ­ტის“ გერ­მა­ნულ­მა თარ­გ­მან­მა, რო­მე­ლიც 2018 წელს გერ­მა­ნულ­მა გა­მომ­ცემ­ლო­ბამ შჰა­კერ Vერ­ლაგ-მა გა­მოს­ცა. თარ­გ­მან­ში პო­ე­მის შე­სა­ხებ შე­სა­ვა­ლი წე­რი­ლი გერ­მა­ნელ პო­ეტ­სა და ლი­ტე­რა­ტორს გერტ რო­ბერტ გრი­უ­ნერტს ეკუთ­ვ­ნის, რო­მელ­მაც ფეს­ტი­ვალ­ზე პო­ე­მი­დან ნაწ­ყ­ვე­ტე­ბი ლი­ტე­რა­ტორ ნი­ნო პო­პი­აშ­ვილ­თან ერ­თად, თა­ვა­დაც წა­ი­კით­ხა.


სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ატ­ლა­სი ფრან­კ­ფურ­ტის ფეს­ტი­ვალ­ზე

ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­მა, სხვა ღირ­ს­შე­სა­ნიშ­ნავ და სა­ი­უ­ბი­ლეო გა­მო­ცე­მებ­თან ერ­თად, ფრან­კ­ფურ­ტის წიგ­ნის ბაზ­რო­ბა­ზე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი ატ­ლა­სის პირ­ველ ინ­გ­ლი­სუ­რე­ნო­ვა­ნი გა­მო­ცე­მა წა­რად­გი­ნა. გა­მო­ცე­მა თსუ-ის 100 წლის­თავს ეძ­ღ­ვ­ნე­ბა და მი­სი პრე­ზენ­ტა­ცია ფრან­კ­ფურ­ტის წიგ­ნის ბაზ­რო­ბა­ზე გი­სე­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრე­ზი­დენ­ტის ჯობ­რა­ტო მუ­ქერ­ჯის მოხ­სე­ნე­ბის ფარ­გ­ლებ­ში გა­ი­მარ­თა. 
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი ატ­ლა­სი მო­ი­ცავს 100-ზე მეტ რუ­კას, გრა­ფი­კებ­სა და ფო­ტო­ებს. იგი წარ­მო­ად­გენს 2012 წელს გა­მო­ცე­მუ­ლი ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი ატ­ლა­სის გა­და­მუ­შა­ვე­ბულ და გა­ნახ­ლე­ბულ ვერ­სი­ას. მას­ში სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი გე­ოგ­რა­ფი­ის თე­მა­ტუ­რი რუ­კე­ბი მთლი­ა­ნა­დაა გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი, რო­მელ­თა შედ­გე­ნა­შიც ახა­ლი აღ­წე­რის მა­სა­ლე­ბია გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი. 
თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის, გი­ორ­გი შარ­ვა­ში­ძის გან­მარ­ტე­ბით, გერ­მა­ნი­ა­ში გა­მო­ცე­მუ­ლი ატ­ლა­სი, სა­დაც სა­ქარ­თ­ვე­ლო სა­ერ­თა­შო­რი­სოდ აღი­ა­რე­ბულ საზ­ღ­ვ­რებ­შია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სა­მეც­ნი­ე­რო და სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურ­სია ჩვე­ნი ქვეყ­ნით და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი ყვე­ლა სტუ­დენ­ტი­სა და მეც­ნი­ე­რის­თ­ვის.
გა­მო­ცე­მა თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ვა­ხუშ­ტი ბაგ­რა­ტი­ო­ნის სა­ხე­ლო­ბის გე­ოგ­რა­ფი­ის ინ­ს­ტი­ტუ­ტი­სა და გერ­მა­ნი­ის იუს­ტუს ლი­ბი­ხის სა­ხე­ლო­ბის გი­სე­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის გე­ოგ­რა­ფი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის მი­ერ მომ­ზად­და და გერ­მა­ნუ­ლი მხა­რის თა­ნა­და­ფი­ნან­სე­ბით გა­მო­ი­ცა.


პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი თსუ-ის სტენ­დ­თან

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რ­მა მა­მუ­კა ბახ­ტა­ძემ ფრან­კ­ფურ­ტის წიგ­ნის ბაზ­რო­ბა­ზე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის სა­მი­ნის­ტ­როს სტენ­დი მო­ი­ნა­ხუ­ლა და, სხვა­დას­ხ­ვა გა­მო­ცე­მებ­თან ერ­თად, თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მრა­ვალ­ფე­რო­ვან სა­მეც­ნი­ე­რო ლი­ტე­რა­ტუ­რა­საც გა­ეც­ნო. სტუმ­რებ­მა თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­ხე­ლით წარ­მოდ­გე­ნი­ლი 50-ზე მე­ტი უნი­კა­ლუ­რი გა­მო­ცე­მა და­ათ­ვა­ლი­ე­რეს. მათ შო­რის, კ. კა­უც­კის წიგ­ნის „სა­ქარ­თ­ვე­ლო: გლეხ­თა სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი რეს­პუბ­ლი­კა“ სა­მე­ნო­ვა­ნი თარ­გ­მა­ნი, ვ. ვო­ი­ტინ­ს­კის „ქარ­თუ­ლი დე­მოკ­რა­ტია“, ალ­ბო­მი - „სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი რეს­პუბ­ლი­კის კულ­ტუ­რის ქრო­ნი­კე­ბი“ და სხვა. 
პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რ­თან ერ­თად, სტენ­დი მო­ი­ნა­ხუ­ლეს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რის მრჩე­ველ­მა გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის დარ­გ­ში მი­ხე­ილ ჩხენ­კელ­მა, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის მი­ნის­ტ­რ­მა მი­ხე­ილ ბა­ტი­აშ­ვილ­მა და მი­ნის­ტ­რ­თა კა­ბი­ნე­ტის სხვა წევ­რებ­მა.


მე­მო­რან­დურ­მი ფრან­კ­ფურ­ტის უნი­ვერ­სი­ტეტ­თან

სა­მეც­ნი­ე­რო თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის გაღ­რ­მა­ვე­ბა და გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მე­ბის ამოქ­მე­დე­ბა იყო მე­მო­რან­დუ­მის მთა­ვა­რი სა­კით­ხე­ბი, რო­მელ­საც თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტორ­მა გი­ორ­გი შარ­ვა­ში­ძემ და ფრან­კ­ფურ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრე­ზი­დენ­ტ­მა ბირ­გი­ტა ვოლ­ფ­მა მო­ა­წე­რეს ხე­ლი. ხელ­მო­წე­რის ღო­ნის­ძი­ე­ბას გერ­მა­ნი­ა­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გე­ნე­რა­ლუ­რი კონ­სუ­ლი იო­სებ ჩხიკ­ვიშ­ვი­ლი ეს­წ­რე­ბო­და.
თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი და ფრან­კ­ფურ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი წლე­ბია ნა­ყო­ფი­ე­რად თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბენ. ახა­ლი შე­თან­ხ­მე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე ორ უნი­ვერ­სი­ტეტს შო­რის თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა ეთ­ნო­ლო­გია-ეთ­ნოგ­რა­ფი­ი­სა და ციფ­რუ­ლი ჰუ­მა­ნი­ტა­რი­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბი­თაც გაძ­ლი­ერ­დე­ბა.
თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის გი­ორ­გი შარ­ვა­ში­ძის გან­ც­ხა­დე­ბით, ფრან­კ­ფურ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი თსუ-ის დი­დი ხნის პარ­ტ­ნი­ო­რია, თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის ფორ­მა­ლი­ზე­ბა კი კარ­გი წი­ნა­პი­რო­ბა იქ­ნე­ბა ერ­თობ­ლი­ვი კვლე­ვე­ბის წა­ხა­ლი­სე­ბის­თ­ვის. „მე­მო­რან­დუმს ხე­ლი მო­ე­წე­რა ფრან­კ­ფურ­ტის წიგ­ნის ბაზ­რო­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად. ბევ­რი მეც­ნი­ე­რი, რო­მე­ლიც თა­ნამ­შ­რომ­ლობს ფრან­კ­ფურ­ტის უნი­ვერ­სი­ტეტ­თან, ბაზ­რო­ბა­ზე წარ­მო­ად­გენს გერ­მა­ნელ კო­ლე­გებ­თან ერ­თობ­ლივ კვლე­ვებს. ეს არის კარ­გი სა­შუ­ა­ლე­ბა, ევ­რო­პას შე­ვახ­სე­ნოთ, რომ ჩვენც ევ­რო­პე­ლე­ბი ვართ და სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მეც­ნი­ე­რე­ბა კარ­გად არის გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი“, - აღ­ნიშ­ნა რექ­ტორ­მა.
მე­მო­რან­დუ­მის გარ­და, ხე­ლი მო­ე­წე­რა რამ­დე­ნი­მე ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას, რო­მე­ლიც სტუ­დენ­ტე­ბის, მათ შო­რის, დოქ­ტო­რან­ტე­ბის გაც­ვ­ლით პროგ­რა­მებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას და კვლე­ვებ­ში აქ­ტი­ურ ჩარ­თ­ვას ით­ვა­ლის­წი­ნებს. „ეს შე­თან­ხ­მე­ბა არის ჩარ­ჩო ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც გვაძ­ლევს თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის გაღ­რ­მა­ვე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას, ამას­თან, სტუ­დენ­ტებს და პრო­ფე­სო­რებს ერ­თობ­ლივ სა­მეც­ნი­ე­რო საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ე­ცე­მათ“, - გა­ნაც­ხა­და ფრან­კ­ფურ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრე­ზი­დენ­ტ­მა ბირ­გი­ტა ვოლ­ფ­მა.
უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მი­ერ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი პროგ­რა­მის შე­ფა­სე­ბი­სას, რექ­ტორ­მა გი­ორ­გი შარ­ვა­ში­ძემ გან­მარ­ტა, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი პროგ­რა­მა სა­ერ­თა­შო­რი­სო მას­შ­ტა­ბით გაზ­რ­დის ქარ­თულ სა­მეც­ნი­ე­რო ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ზე ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბას და ხელს შე­უწ­ყობს სა­მეც­ნი­ე­რო სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­სა თუ სტუ­დენ­ტებ­ში ქარ­თუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო მიღ­წე­ვე­ბის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას.


„ვეფ­ხის­ტ­ყა­ოს­ნის“ კით­ხ­ვის მა­რა­თო­ნი ფრან­კ­ფურ­ტის ფეს­ტი­ვალ­ზე

ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პროგ­რა­მა ფრან­კ­ფურ­ტის 2018 წლის წიგ­ნის ბაზ­რო­ბა­ზე „ვეფ­ხის­ტ­ყა­ოს­ნის“ კით­ხ­ვის მა­რა­თო­ნით სა­ზე­ი­მოდ დას­რულ­და. ღო­ნის­ძი­ე­ბა თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­სა და ფრან­კ­ფურ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ერ­თობ­ლი­ვი პრო­ექ­ტია, რომ­ლის ფარ­გ­ლებ­შიც სხვა­დას­ხ­ვა ეროვ­ნე­ბის სტუ­დენ­ტებ­მა შო­თა რუს­თა­ვე­ლის უკ­ვ­და­ვი პო­ე­მა 50 ენა­ზე წა­ი­კით­ხეს. ეს იყო მა­რა­თო­ნის სა­დე­მონ­ს­ტ­რა­ციო ვერ­სია, რო­მე­ლიც 2018 წლის ივ­ნის­ში ფრან­კ­ფურ­ტის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში გა­ი­მარ­თა და მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ორი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტე­ბი „ვეფ­ხის­ტ­ყა­ო­სანს“ სხვა­დას­ხ­ვა ენა­ზე, მათ შო­რის გერ­მა­ნუ­ლად, ინ­გ­ლი­სუ­რად, აფ­ხა­ზუ­რად, ია­პო­ნუ­რად, კო­რე­უ­ლად, ჩეჩ­ნუ­რად, პორ­ტუ­გა­ლი­უ­რად, უკ­რა­ი­ნუ­ლად, ოსუ­რად, სომ­ხუ­რად და აზერ­ბა­ი­ჯა­ნუ­ლად კით­ხუ­ლობ­დ­ნენ. 
თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის გი­ორ­გი შარ­ვა­ში­ძის გან­ც­ხა­დე­ბით, მა­რა­თო­ნი ძა­ლი­ან შთამ­ბეჭ­და­ვი იყო. „ვეფ­ხის­ტ­ყა­ო­სა­ნი 50-ზე მეტ ენა­ზეა თარ­გ­მ­ნი­ლი და დღემ­დე მსოფ­ლი­ოს ხალ­ხე­ბი აღ­ტა­ცე­ბუ­ლი არი­ან რუს­თა­ვე­ლის პო­ე­ზი­ით, მი­სი ფი­ლო­სო­ფი­ი­თა და ხედ­ვით. სწო­რედ ეს იყო ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რი გზავ­ნი­ლი, რო­მე­ლიც ფრან­კ­ფურ­ტის ფეს­ტი­ვალ­ზე უნ­და გაჟ­ღე­რე­ბუ­ლი­ყო: ჩვენ ვართ უდი­დე­სი კულ­ტუ­რის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი და თა­ნას­წო­რუფ­ლე­ბი­ა­ნი ნე­ბის­მი­ერ კულ­ტუ­რულ სივ­რ­ცე­ში, მათ შო­რის, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, მშობ­ლი­ურ ევ­რო­პულ სივ­რ­ცე­ში“, - აღ­ნიშ­ნა გი­ორ­გი შარ­ვა­ში­ძემ.
წარ­მოდ­გე­ნი­ლი პრო­ექ­ტი არა მხო­ლოდ ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბი­საა, არა­მედ მას სა­მეც­ნი­ე­რო მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბაც გა­აჩ­ნია. მა­რა­თო­ნის მომ­ზა­დე­ბის პრო­ცეს­ში პრო­ექ­ტის სა­მეც­ნი­ე­რო ჯგუფ­მა თარ­გ­მა­ნე­ბის და­მუ­შა­ვე­ბა ტექ­ს­ტის და­პა­რა­ლე­ლე­ბის მიზ­ნით გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა. 50 ენა­ზე წა­კით­ხუ­ლი პო­ე­მის ფრაგ­მენ­ტე­ბი პა­რა­ლე­ლუ­რად ეკ­რან­ზე გერ­მა­ნულ ენა­ზე გა­დი­ო­და.
პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რის, ფრან­კ­ფურ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რის მა­ნა­ნა თან­დაშ­ვი­ლის აზ­რით, ფრან­კ­ფურ­ტის ფეს­ტი­ვა­ლი წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი იყო შო­თა რუს­თა­ვე­ლის პო­ე­მის გა­რე­შე. მი­სი­ვე თქმით, „ეს არ არის მხო­ლოდ ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კით­ხ­ვა. ეს არის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის და ფრან­კ­ფურ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა აკა­დე­მი­ურ დო­ნე­ზე, რად­გან „ვეფ­ხის­ტ­ყა­ოს­ნის“ კით­ხ­ვის მა­რა­თონ­ში ერ­თად მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ ორი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტე­ბი“. მა­ნა­ნა თან­დაშ­ვი­ლის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მო­მა­ვა­ლი სას­წავ­ლო წლი­დან თსუ-სა და ფრან­კ­ფურ­ტის უნი­ვერ­სი­ტეტს შო­რის ხელ­მო­წე­რი­ლი მე­მო­რან­დუ­მის სა­ფუძ­ველ­ზე და­გეგ­მი­ლია სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტუ­დენ­ტუ­რი პრო­ექ­ტის - „ვეფ­ხის­ტ­ყა­ოს­ნის“ პა­რა­ლე­ლუ­რი კორ­პუ­სი“ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა, რო­მელ­შიც პრო­ექ­ტ­ში მო­ნა­წი­ლე სტუ­დენ­ტე­ბი ჩა­ერ­თ­ვე­ბი­ან, რაც მათ სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­მეც­ნი­ე­რო სივ­რ­ცე­ში ინ­ტეგ­რა­ცი­ას შე­უწ­ყობს ხელს. 
მა­რა­თო­ნის მო­ნა­წი­ლე თსუ-ის სტუ­დენ­ტის ელ­ვი­ნა აბ­დუ­ლა­ე­ვას­თ­ვის მა­რა­თონ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას ორ­მა­გი დატ­ვირ­თ­ვა ჰქონ­და. „მე ვარ აფ­ხა­ზე­თი­დან, ამი­ტომ მა­რა­თონ­ში აფ­ხა­ზუ­რი ენის წარ­დ­გე­ნა ორ­მა­გად სა­პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო და ძვირ­ფა­სი იყო. ამით მინ­დო­და, ხმა მი­მეწ­ვ­დი­ნა ჩე­მი თა­ნა­ტო­ლე­ბის­თ­ვის აფ­ხა­ზეთ­ში“, - გა­ნაც­ხა­და მან.
ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის შე­დევ­რი - შო­თა რუს­თა­ვე­ლის „ვეფ­ხის­ტ­ყა­ო­სა­ნი“ პირ­ვე­ლად მე-19-ე სა­უ­კუ­ნე­ში ითარ­გ­მ­ნა ევ­რო­პულ ენა­ზე - გერ­მა­ნე­ლი მწერ­ლის, პუბ­ლი­ცის­ტის და მთარ­გ­მ­ნე­ლის არ­ტურ ლა­ის­ტის მი­ერ. „ვეფ­ხის­ტ­ყა­ოს­ნის“ აღ­ნიშ­ნულ­მა თარ­გ­მან­მა, რო­მე­ლიც მან 1885-87 წლებ­ში შე­ას­რუ­ლა ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძი­სა და ივა­ნე მა­ჩა­ბე­ლის დახ­მა­რე­ბით, გზა გა­უკ­ვა­ლა რუს­თა­ვე­ლის უკ­ვ­დავ პო­ე­მას ევ­რო­პე­ლი მკით­ხ­ვე­ლი­სა­კენ. ამ დრო­ი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი, არა­ერ­თი თარ­გ­მა­ნი შეს­რულ­და მსოფ­ლი­ოს 50-ზე მეტ ენა­ზე. 
„ვეფ­ხის­ტ­ყა­ოს­ნის“ კით­ხ­ვის მა­რა­თო­ნი ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის 100 წლის იუ­ბი­ლეს მი­ეძ­ღ­ვ­ნა.