„აღ­მო­ა­ჩი­ნე გერ­მა­ნია სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში“

12 Jun 2018

„აღ­მო­ა­ჩი­ნე გერ­მა­ნია სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში“ – ამ სა­ხელ­წო­დე­ბით თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში „თსუ სა­ბავ­შ­ვო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის“ მხარ­და­ჭე­რი­თა და ხელ­შეწ­ყო­ბით ტი­ცი­ან ტა­ბი­ძის სა­ხე­ლო­ბის ქა­ლაქ თბი­ლი­სის N43 სა­ჯა­რო სკო­ლი­სა და ქა­ლაქ ლუდ­ვიგ­ს­ბურ­გის გოტ­ლი­ებ და­იმ­ლე­რის სა­ხე­ლო­ბის სკო­ლის მოს­წავ­ლე­თა გაც­ვ­ლი­თი პრო­ექ­ტის პრე­ზენ­ტა­ცია გა­ი­მარ­თა. რო­გორც პრე­ზენ­ტა­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა აღ­ნიშ­ნეს, ქარ­თ­ვე­ლი და გერ­მა­ნე­ლი ხალ­ხის ურ­თი­ერ­თო­ბას შო­რე­უ­ლი ფეს­ვე­ბი აქვს. სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გერ­მა­ნე­ლე­ბი ჯერ კი­დევ 200 წლის წინ გა­მოჩ­ნ­დ­ნენ და მათ შე­სა­ხებ მრა­ვა­ლი სა­ინ­ტე­რე­სო ცნო­ბა მო­ი­პო­ვე­ბა, ამი­ტომ ამ პრო­ექ­ტის მი­ზა­ნი სწო­რედ ამ სა­ინ­ტე­რე­სო ის­ტო­რი­ის შეს­წავ­ლა და სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში იმ ად­გი­ლე­ბის მო­ნა­ხუ­ლე­ბაა, რო­მე­ლიც გერ­მა­ნე­ლე­ბით იყო და­სახ­ლე­ბუ­ლი. 
თსუ-ში გა­მარ­თულ პრე­ზენ­ტა­ცი­ა­ზე ქარ­თ­ველ­მა და გერ­მა­ნელ­მა სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ებ­მა სა­ინ­ტე­რე­სო მოხ­სე­ნე­ბე­ბი წარ­მო­ად­გი­ნეს: „გე­რმა­ნე­ლი კო­ლო­ნის­ტე­ბი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში“, „ვურ­ტემ­ბერ­გე­ლი კო­ლო­ნის­ტე­ბი კა­ტა­რი­ნენ­ფელ­დ­ში“, „პირ­ვე­ლი ევ­რო­პე­ლე­ბი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში“, „ქარ­თუ­ლი შრიფ­ტი“, „ქარ­თუ­ლი სა­ლე­ბი და საც­ხოვ­რე­ბე­ლი, ტრა­დი­ცი­ე­ბი კუთ­ხე­ე­ბის მი­ხედ­ვით“, „მოს­წავ­ლე­თა გაც­ვ­ლი­თი პრო­ექ­ტის 14 დღე (შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი)“ და სხვა. 
რო­გორც პრო­ექ­ტის ერ­თერ­თ­მა თა­ნა­ავ­ტორ­მა და ხელ­მ­ძ­ღ­ვა­ნელ­მა, თბი­ლი­სის 43-ე სა­ჯა­რო სკო­ლის დი­რექ­ტორ­მა, გა­ნათ­ლე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ცენ­ტ­რის ბე­ნე­ფი­ცი­არ­მა სო­ფიო დე­და­ლა­მა­ზიშ­ვილ­მა გა­ნაც­ხა­და, წელს პრო­ექ­ტ­ში ქარ­თ­ვე­ლი და გერ­მა­ნე­ლი VII, VIII და IX კლა­სის 34 მოს­წავ­ლე მო­ნა­წი­ლე­ობს. „გერ­მა­ნე­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბი თბი­ლისს 2 მა­ისს ეწ­ვივ­ნენ. ამ პე­რი­ოდ­ში მათ ქარ­თ­ველ მოს­წავ­ლე­ებ­თან ერ­თად იმოგ­ზა­უ­რეს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სხვა­დას­ხ­ვა კუთ­ხე­ში და და­ათ­ვა­ლი­ე­რეს ჩვე­ნი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის ღირ­ს­შე­სა­ნიშ­ნა­ო­ბე­ბი. პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში და­გეგ­მი­ლი სხვა­დას­ხ­ვა აქ­ტი­ვო­ბე­ბის გარ­და, ასე­ვე, მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი იყო კო­მუ­ნი­კა­ცია ქარ­თ­ველ და გერ­მა­ნელ თა­ნა­ტო­ლებს შო­რის, რომ­ლებ­მაც შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი გა­უ­ზი­ა­რეს ერ­თ­მა­ნეთს და, ყო­ველ­დ­ღი­უ­რი ჩა­ნა­წე­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით, პრე­ზენ­ტა­ცი­ე­ბი მო­ამ­ზა­დეს სა­კუ­თა­რი თვა­ლით და­ნა­ხუ­ლი ის­ტო­რი­უ­ლი წარ­სუ­ლის შე­სა­ხებ. პრო­ექ­ტის მი­ზა­ნი ასე­ვე იყო: სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა და მი­სი დე­და­ქა­ლა­ქის – თბი­ლი­სის გაც­ნო­ბა და პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია უც­ხო­ე­ლი ახალ­გაზ­რ­დე­ბის­თ­ვის, ქარ­თ­ვე­ლი და გერ­მა­ნე­ლი ხალ­ხის 200 წლი­ა­ნი მე­გობ­რო­ბის ამ­სახ­ვე­ლი მა­სა­ლის გაც­ნო­ბა, გერ­მა­ნე­ლე­ბის საც­ხოვ­რე­ბე­ლი ად­გი­ლე­ბის მო­ნა­ხუ­ლე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და, ამა­ვე დროს, კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის წარ­მოდ­გე­ნა უც­ხო­ე­ლი სტუმ­რე­ბი­სათ­ვის“, – აღ­ნიშ­ნა სო­ფიო დე­და­ლა­მა­ზიშ­ვილ­მა. 
43-ე სა­ჯა­რო სკო­ლის მოს­წავ­ლემ ნია არ­ღ­ვ­ლი­ან­მა თა­ვი­სი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი თა­ნა­ტო­ლებს გა­უ­ზი­ა­რა: „ასუ­რე­თი რომ ძველ მსოფ­ლიო ის­ტო­რი­ა­ში ის ქვე­ყა­ნა იყო, რო­მელ­მაც პირ­ვე­ლად ჩვე­ნი დი­ა­ო­ხი მო­იხ­სე­ნია, ეს ყვე­ლა იმ ადა­მი­ან­მა იცის, ვი­საც ის­ტო­რია უს­წავ­ლია, ამი­ტომ სა­ხელ­წო­დე­ბა – ასუ­რე­თის გა­გე­ბი­სას, პირ­ველ რიგ­ში, ძლე­ვა­მო­სი­ლი ასურ­ბა­ნი­ფა­ლი მახ­სენ­დე­ბო­და. ასუ­რე­თი თეთ­რიწ­ყა­როს რა­ი­ონ­ში მდე­ბა­რე­ობს და აქ სწო­რედ მე-19 სა­უ­კუ­ნე­ში, გე­ნე­რალ ერ­მო­ლო­ვის ბრძა­ნე­ბით ჩა­მო­სახ­ლ­დ­ნენ შვა­ბი­ი­დან გერ­მა­ნე­ლე­ბი, კერ­ძოდ, 1400 ოჯა­ხი (სულ 7000-მდე ადა­მი­ა­ნი). მა­თი უმე­ტე­სო­ბა ხე­ლოს­ნე­ბი, არ­ქი­ტექ­ტო­რე­ბი იყ­ვ­ნენ... მა­შინ დღე­ვან­დელ ასუ­რეთს – ელი­ზა­ბეთ­ტალს, ელი­ზა­ბე­ტის ხე­ო­ბას ეძახ­დ­ნენ, ხო­ლო რაც შე­ე­ხე­ბა დღე­ვან­დელ სა­ხელ­წო­დე­ბას – ასუ­რეთს, ის ჯერ კი­დევ კვლე­ვის სა­გა­ნია. თუმ­ცა სხვა ვერ­სი­აც არ­სე­ბობს: ძვე­ლად თურ­მე აქ სუ­რებს ამ­ზა­დებ­დ­ნენ და, შე­საძ­ლე­ბე­ლია, სა­ხელ­წო­დე­ბაც აქე­დან მო­დი­ო­დეს... ეს ამ­ბა­ვი კი ჩვენ­მა პე­და­გოგ­მა ქე­თი მი­ქი­აშ­ვილ­მა გვი­ამ­ბო, რო­მე­ლიც 10 მა­ისს, ერთ სა­ოც­რად წვი­მი­ან დღეს, სოფ­ლის ულა­მა­ზეს ქუ­ჩას­თან დაგ­ვ­ხ­ვ­და და ძა­ლი­ან ბევ­რი სა­ინ­ტე­რე­სო ის­ტო­რია მოგ­ვიყ­ვა... მა­გა­ლი­თად, სა­ხელ­წო­დე­ბა ელი­ზა­ბეტ­თა­ლი ალექ­სან­დ­რე პირ­ვე­ლის ცო­ლის, ელი­ზა­ბე­ტის სა­ხე­ლი­დან მომ­დი­ნა­რე­ობს, რო­მე­ლიც წარ­მო­შო­ბით ასე­ვე გერ­მა­ნე­ლი იყოო“.
„თსუ სა­ბავ­შ­ვო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის“ ხელ­მ­ძ­ღ­ვა­ნელ­მა მა­რი­ნა ლო­მო­ურ­მა პრო­ექ­ტის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა­ზე ისა­უბ­რა. ,,ჩვე­ნი აზ­რით, ასე­თი პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბე­ბის აღ­ზ­რ­და­ში დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს. „თსუ სა­ბავ­შ­ვო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი“ მზად არის – ხე­ლი შე­უწ­ყოს ყვე­ლა იმ სა­სი­კე­თო ინი­ცი­ა­ტი­ვას, რო­მელ­საც სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ე­ბი გა­მო­ი­ჩე­ნენ. ეს, უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, სა­ჭი­როა მა­თი მო­მავ­ლის­თ­ვის და სწო­რი ორი­ენ­ტი­რე­ბის­თ­ვის. პრო­ექ­ტის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი­სათ­ვის გა­ი­მარ­თა კონ­ცერ­ტი ან­სამბლ „გორ­დე­ლას“ შეს­რუ­ლე­ბით, ჩა­ტარ­და რამ­დე­ნი­მე სპორ­ტუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბა, რის­თ­ვი­საც მად­ლო­ბა გვინ­და გა­და­ვუ­ხა­დოთ თსუ-ის კულ­ტუ­რის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მ­ძ­ღ­ვა­ნე­ლო­ბას. „თსუ სა­ბავ­შ­ვო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი“ ასეთ სა­სი­კე­თო ინი­ცი­ა­ტი­ვებს მო­მა­ვალ­შიც მხარს და­უ­ჭერს და წა­ა­ხა­ლი­სებს“, – აღ­ნიშ­ნა მა­რი­ნა ლო­მო­ურ­მა.