იუნესკოს გენერალური დირექტორის ოდრი აზულის მილოცვა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით

22 Mar 2018

დი­დი სი­ა­მოვ­ნე­ბით მინ­და მო­გი­ლო­ცოთ თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ყვე­ლა წარ­მო­მად­გე­ნელს 100 წლის იუ­ბი­ლე.
ეს უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, რო­გორც პირ­ვე­ლი ეროვ­ნუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და ასე­ვე პირ­ვე­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა ამი­ერ­კავ­კა­სი­ა­ში, და­არ­ს­და ის­ტო­რი­კო­სი­სა და ენათ­მეც­ნი­ე­რის, ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის მი­ერ 1918 წლის 8 თე­ბერ­ვალს. მი­უ­ხე­და­ვად მი­სი ერთ სა­უ­კუ­ნო­ვა­ნი ის­ტო­რი­ი­სა, უნი­ვერ­სი­ტეტ­მა ქვეყ­ნის უფ­რო ად­რე­უ­ლი სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო ცენ­ტ­რე­ბის ტრა­დი­ცი­ე­ბი მი­ი­ღო მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბად.
ათ­წ­ლე­უ­ლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტს მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი წვლი­ლი შე­აქვს რე­გი­ო­ნის სო­ცი­ა­ლურ, ეკო­ნო­მი­კურ და კულ­ტუ­რულ საქ­მი­ა­ნო­ბებ­ში, რაც, გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად, გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლია მი­სი სტუ­დენ­ტე­ბი­სა და მას­წავ­ლებ­ლე­ბის მულ­ტი­კულ­ტუ­რუ­ლი შე­მად­გენ­ლო­ბით. იგი წარ­მო­ად­გენს რე­გი­ო­ნა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის ჰაბს და რე­გი­ონ­ში უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან გავ­ლე­ნას ახ­დენს.


დღეს თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში სწავ­ლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აქვთ სტუ­დენ­ტებს სხვა­დას­ხ­ვა ქვეყ­ნი­დან – რო­გო­რი­ცაა თურ­ქე­თი, სი­რია, ჩი­ნე­თი, ინ­დო­ე­თი, ბან­გ­ლა­დე­ში და ერა­ყი. გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მე­ბის თვალ­საზ­რი­სით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ყვე­ლა­ზე დი­დი რა­ო­დე­ნო­ბით სტუ­დენ­ტი ჩა­მო­დის ევ­რო­კავ­ში­რის ქვეყ­ნე­ბი­დან პო­ლო­ნე­თის, იტა­ლი­ის, ეს­პა­ნე­თის, პორ­ტუ­გა­ლი­ის, გერ­მა­ნი­ის, ნი­დერ­ლან­დე­ბის, ჩე­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კი­სა და სლო­ვა­კე­თის ჩათ­ვ­ლით.
ინ­ტერ­კულ­ტუ­რუ­ლი დი­ა­ლო­გი ამ უნი­ვერ­სი­ტე­ტის გენ­შია ჩა­დე­ბუ­ლი. კულ­ტუ­რა­თა ურ­თი­ერ­თ­და­ახ­ლო­ე­ბის თვალ­საზ­რი­სით, დღეს მსოფ­ლი­ოს სწო­რედ ასე­თი თავ­და­დე­ბა ესა­ჭი­რო­ე­ბა მსოფ­ლიო მო­ქა­ლა­ქე­თა ახა­ლი თა­ო­ბის აღ­საზ­რ­დე­ლად.
იუ­ნეს­კო სი­ა­მა­ყით უერ­თ­დე­ბა ამ იუ­ბი­ლეს, რო­გორც მო­ნა­წი­ლე იმ ოფი­ცი­ა­ლუ­რი სა­ზე­ი­მო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი­სა, რო­მე­ლიც ჩვე­ნი გე­ნე­რა­ლუ­რი კონ­ფე­რენ­ცი­ის მი­ე­რაა მხარ­და­ჭე­რი­ლი. გი­ლო­ცავთ და­ბა­დე­ბის დღეს და გი­სურ­ვებთ წარ­მა­ტე­ბულ და უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბი­სად­მი თავ­და­დე­ბის, სულ მცი­რე, კი­დევ 100 წე­ლი­წადს, რი­თაც ხელს შე­უწ­ყობთ გენ­დე­რუ­ლი თა­ნას­წო­რო­ბის, კო­ლექ­ტი­უ­რი გო­ნი­სა და ადა­მი­ა­ნუ­რი ღირ­სე­ბის იდე­ა­ლე­ბის და­ნერ­გ­ვას.